Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục quốc phòng và an nình

Được đăng lên bởi hoangvush9
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 3474 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con
người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến
lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục
quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như chỉ thị số 62-CT/Tw ngày
12/2 năm 2001 và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng có Nghị định số 116/2007/NĐ-CP
ngày 10-7-2007 về Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Quốc phòng, bộ Công an và bộ GD&ĐT, về công tác
giáo dục quốc phòng, an ninh để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện, Bộ môn Giáo
dục quốc phòng an ninh đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên của Học
viện Nội dung cuốn sách đã cập nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, theo Quyết định số
81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ môn hi vọng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên Học viện trong việc thực hiện
nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những sơ suất nhất định.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp
xin gửi về bộ môn GDQP – AN & TC khoa Cơ bản I.
Xin chân thành cảm ơn.

BỘ MÔN GDQP – AN & TC

PHỤ TRÁCH MÔN HỌC GDQP – AN

Chủ biên

Trung tá Phạm Văn Điềm

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1.

ANCT

An ninh chinh trị

2.

ANQP

An ninh quốc phòng

3.

AĐCL

Bộ đội chủ lực

4.

BĐĐP

Bộ đội địa phương

5.

BLLĐ

Bạo loạn lật đổ

6.

BVTQ

Bảo vệ Tổ quốc

7.

CT – TT

Chính trị– tinh thần

8.

CHQS

Chỉ huy quân sự

9.

CLQS

Chiến lược quân sự

10.

CTND

Chiến tranh nhân dân

11.

CNQP

Công nghiệp quốc phòng

12.

CTCT

Công tác chính trị1

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh

13.

CTĐ --CTCT

Công tác Đảng, công tác chính trị

14.

CTQC

Công tác quần chúng

15.

DBHB

Diễn biến hòa bình

16.

DBĐV
...
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con
người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến
lược : xây dựng thành công chủ nghĩa hội bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục
quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như chỉ thị số 62-CT/Tw ngày
12/2 năm 2001 gần đây nhất Bộ Chính trị đã Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng Nghị định số 116/2007/NĐ-CP
ngày 10-7-2007 về Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Quốc phòng, bộ Công an bộ GD&ĐT, về công tác
giáo dục quốc phòng, an ninh để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện, Bộ môn Giáo
dục quốc phòng an ninh đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên của Học
viện Nội dung cuốn sách đã cập nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, theo Quyết định số
81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ môn hi vọng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên Học viện trong việc thực hiện
nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đãnhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những suất nhất định.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp
xin gửi về bộ môn GDQP – AN & TC khoa Cơ bản I.
Xin chân thành cảm ơn.
BỘ MÔN GDQP – AN & TC
Chủ biên
PHỤ TRÁCH MÔN HỌC GDQP – AN
Trung tá Phạm Văn Điềm
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
1. ANCT An ninh chinh trị
2. ANQP An ninh quốc phòng
3. AĐCL Bộ đội chủ lực
4. BĐĐP Bộ đội địa phương
5. BLLĐ Bạo loạn lật đổ
6. BVTQ Bảo vệ Tổ quốc
7. CT – TT Chính trị– tinh thần
8. CHQS Chỉ huy quân sự
9. CLQS Chiến lược quân sự
10. CTND Chiến tranh nhân dân
11. CNQP Công nghiệp quốc phòng
12. CTCT Công tác chính trị
http://kinhhoa.violet.vn
1
Giáo dục quốc phòng và an nình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục quốc phòng và an nình - Người đăng: hoangvush9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Giáo dục quốc phòng và an nình 9 10 890