Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục thể chất

Được đăng lên bởi Timeless Love
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 3685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA GIÁO DỤC – THỂ CHẤT
	
PGS - TS. NGUYỄN TOÁN – TS. NGUYỄN SĨ HÀ

GIÁO TRÌNH
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỂ DỤC THỂ THAO

LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2004
1

MỤC LỤC
Chương I: KHÁI LUẬN VỀ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỂ DỤC THỂ THAO 3
I. TDTT là một bộ phận hữu cơ của
nền văn hóa xã hội
II. Một số khái niệm cơ bản, lân cận
khác có liên quan chặt chẽ với TDTT
III. Những chức năng cơ bản của TDTT
IV. Cấu trúc của TDTT
V. Lý luận và phương pháp TDTT
là môn khoa học và môn học

3
7
11
14
21

Chương II: MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHUNG CÙNG CÁC
PHƯƠNG TIỆN TDTT
31
I. Mục đích chung của nền TDTT nước ta
II. Những nhiệm vụ chung nền TDTT nước ta
III. Những nguyên tắc hoạt động chung TDTT
IV. Phương tiện TDTT
V. Những phương tiện TDTT thường dùng
VI. Bài tập thể lực (BTTL)
Chương III: CÁC NGUYÊN TẮC VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT
I.Nguyên tắc tự giác và tích cực
II. Nguyên tắc trực quan
III. Nguyên tắc thích hợp và cá biệt hóa
IV. Nguyên tắc hệ thống
V.Nguyên tắc tăng dần yêu cầu
VI. Mối quan hệ trên các nguyên tắc
về phương pháp trên

31
33
35
39
45
53
75
75
78
80
85
91
95

Chương IV: DẠY HỌC CÁC ĐỘNG TÁC
TRONG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

96

I.Nhiệm vụ và đặc điểm của dạy học động tác
trong giáo dục thể chất
II. Quá trình dạy học động tác

96
103

Chương V: CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG
TRONG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

116

I.Các phương pháp dạy học TDTT
II. Các phương pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng và
yêu cầu cơ bản về phát triển nhân cách
trong dạy học TDTT
III. Phương pháp rèn luyện các tố chất thể lực
(cho học sinh là chính)

116

Chương VI: BUỔI TẬP THỂ DỤC, THỂ THAO

160

I.Cơ sở cấu trúc buổi tập
II. Đặc điểm hình thức buổi tập chính khóa và
không chính khóa
III. Mật độ và lượng vận động của giờ lên lớp TDTT
IV. Chuẩn bị đánh giá giờ lên lớp TDTT

160

2

143
148

163
176
191

Chương I

KHÁI LUẬN VỀ LÝ LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP THỂ DỤC THỂ THAO

I. THỂ DỤC THỂ THAO LÀ MỘT BỘ PHẬN HỮU CƠ CỦA NỀN VĂN HOÁ XÃ
HỘI
1. Khái niệm về văn hoá
Muốn hiểu được TDTT (còn gọi là văn hoá thể chất), trước tiên cần hiểu đúng khái niệm
văn hoá, một hệ thống tập hợp lớn hơn, bao gồm cả TDTT, mới có thể tạo cơ sở mở đầu
chung về phương pháp luận để đi sâu vào TDTT, tìm ra những cái chung và riêng (ở mức
cần thiết) so với các bộ phận văn hoá khác.
Ngay từ thời Phục hưng, thuật ngữ văn hoá đã được hiểu là một hoạt động, một lĩnh vực
tồn tại thực sự của con người, mang "tính người", đối lập với "tính tự nhiên", "tính động
vật", phát triển phù hợp với bản chất của h...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
KHOA GIÁO DC – TH CHT
PGS - TS. NGUYN TOÁN – TS. NGUYN SĨ
GIÁO TRÌNH
LÝ LUN VÀ PHƯƠNG PHÁP TH DC TH THAO
LƯU HÀNH NI B - 2004
Giáo dục thể chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục thể chất - Người đăng: Timeless Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Giáo dục thể chất 9 10 757