Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam

Được đăng lên bởi Hư Vô
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 9714 lần   |   Lượt tải: 50 lần
Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam
lớp 10, trung học phổ thông
(Chương trình chuẩn)
Education on awareness of national sea & islands sovereignty for students in teaching Vietnamese
History at 10th grade of high school (Standard curriculum
NXB H. : ĐHGD, 2012 Số trang 118 tr. +

Đậu Thị Hải Vân
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử);
Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và việc
giáo dục ý thức cho học sinh về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Nghiên cứu thực trạng việc
giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học
lịch sử Việt Nam. Nghiên cứu nội dung chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 10 (chương
trình chuẩn) qua đó xác định nội dung giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho
học sinh khi dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ nguyên thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX.
Xác định những yêu cầu phải thực hiện và đề xuất một số biện pháp sư phạm giáo dục ý
thức về chủ quyền biển, đảo cho học sinh Trung học phổ thông trong dạy học Lịch sử Việt
Nam nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. Tiến hành khảo sát thực nghiệm sư phạm để
khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Keywords: Phương pháp giảng dạy; Giáo dục ý thức; Lịch sử Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ đặt ra cho đất nước những thách thức và
vận hội mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Thời đại đã đặt ra cho giáo dục
nhiệm vụ đào tạo những con người phát triển toàn diện để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Vì vậy nhà trường phổ thông có vai trò quan trọng cùng với xã hội hoàn
thành tốt nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ trong điều kiện hiện nay. Môn lịch sử với chức năng giáo
dục của mình đã “...góp phần hình thành thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất
nước, truyền thống dân tộc, cách mạng, bồi dưỡng các năng lực tư duy hành động, thái độ ửng xử
đúng dắn trong đời sống xã hội”. Đặc biệt trong xu thế quốc tế hóa ngày càng mở rộng việc giáo
dục cho thế hệ trẻ những giá trị truyền thống, những phẩm chất cao quý và những bài học lịch sử
có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

1

Thế kỉ XIX được các nhà chiến lược xem là “thế kỷ đại dương” bởi cùng với tốc độ tăng
trưởng kinh tế và dân số hiện nay, tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên không tái tạo được
trên...
1
Giáo dc ý thc v ch quyn biển, đảo T quc
cho hc sinh trong dy hc Lch s Vit Nam
lp 10, trung hc ph thông
(Chương trình chuẩn)
Education on awareness of national sea & islands sovereignty for students in teaching Vietnamese
History at 10
th
grade of high school (Standard curriculum
NXB H. : ĐHGD, 2012 Số trang 118 tr. +
Đậu Th Hi Vân
Trường Đại hc Giáo dc
Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy hc (b môn Lch s);
Mã s: 60 14 10
Người hướng dn: PGS.TS Vũ Quang Hiển
Năm bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cứu sở lý luận liên quan đến ch quyn biển, đảo T quc vic
giáo dc ý thc cho hc sinh v ch quyn biển, đảo T quc. Nghiên cu thc trng vic
giáo dc ý thc v ch quyn biển, đảo cho hc sinh trung hc ph thông trong dy hc
lch s Vit Nam. Nghiên cu nội dung chương trình Lịch s Vit Nam lớp 10 (chương
trình chuẩn) qua đó xác định ni dung giáo dc ý thc v ch quyn biển, đảo T quc cho
hc sinh khi dy hc lch s Việt Nam giai đoạn t nguyên thủy đến nửa đầu thế k XIX.
Xác đnh nhng yêu cu phi thc hiện đề xut mt s biện pháp phm giáo dc ý
thc v ch quyn biển, đảo cho hc sinh Trung hc ph thông trong dy hc Lch s Vit
Nam nhm nâng cao chất lượng b môn. Tiến hành kho sát thc nghiệm phạm để
khẳng định tính kh thi của đề tài nghiên cu.
Keywords: Phương pháp giảng dy; Giáo dc ý thc; Lch s Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
S phát triển như vũ bão của khoa hc công ngh đặt ra cho đất nước nhng thách thc và
vn hi mi trong công cuộc đổi mi, hi nhp phát trin. Thời đại đã đặt ra cho giáo dc
nhim v đào to những con người phát trin toàn diện đ phc v s nghip công nghip hóa,
hiện đại hóa đất nước. vậy nhà trường ph thông vai trò quan trng cùng vi hi hoàn
thành tt nhim v giáo dc thế h tr trong điu kin hin nay. Môn lch s vi chức năng giáo
dc của mình đã “...góp phần hình thành thế gii quan khoa hc, giáo dục lòng yêu quê hương, đất
nước, truyn thng dân tc, cách mng, bồi dưỡng các năng lực tư duy hành động, thái độ ng x
đúng dắn trong đi sng xã hi”. Đc bit trong xu thế quc tế hóa ngày càng m rng vic giáo
dc cho thế h tr nhng giá tr truyn thng, nhng phm cht cao quý nhng bài hc lch s
có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam - Người đăng: Hư Vô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam 9 10 242