Ktl-icon-tai-lieu

Giáo khoa hóa vô cơ

Được đăng lên bởi Ust Bụi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21

Giaùo khoa hoùa voâ cô

Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi

Chương trình Hóa học

III

CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG
OXI HÓA KHỬ

Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là số điện tử cho của chất khử phải bằng số
điện tử nhận của chất oxi hóa hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng số oxi hóa giảm của
chất oxi hóa.
III.1. PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (THĂNG BẰNG ELECTRON)
Thực hiện các giai đoạn:
+ Viết phương trình phản ứng xảy ra với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu đầu bài yêu cầu bổ
sung phản ứng, rồi mới cân bằng).
+ Tính số oxi hóa của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất oxi hóa, chất khử.
+ Viết phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (Phản ứng oxi hóa, phản ứng khử). Chỉ cần viết
nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi, với số oxi hóa được để bên trên. Thêm hệ số
thích hợp để số nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi hai bên bằng nhau.
+ Cân bằng số điện tử cho, nhận. Số điện tử cho của chất khử bằng số điện tử nhận của chất oxi
hóa (Hay số oxi hóa tăng của chất khử bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa) bằng cách thêm hệ
số thích hợp.
+ Phối hợp các phản ứng cho, nhận điện tử; các hệ số cân bằng tìm được; và phản ứng lúc đầu
để bổ sung hệ số thích hợp vào phản ứng lúc đầu.
+ Cuối cùng cân bằng các nguyên tố còn lại (nếu có) như phản ứng trao đổi.
Các thí dụ: Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp cân bằng điện tử.
Thí dụ 1
+7

+2

+2

KMnO4 +
FeSO4 + H2SO4
Chất oxi hóa Chất khử
+7

2

Mn
+2

5 2Fe

+5e-2e-

(+4)

2KMnO4 + 10FeSO4 + H2SO4

+3

MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
+2

Mn

(phản ứng khử)

+3

2Fe

(Phản ứng oxi hóa)

(+6)

2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

©  và  Võ Hồng Thái

22

Giaùo khoa hoùa voâ cô

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4

Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi

2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O

Thí dụ 2:
+8/3

+5

Fe3O4

+

+3

HNO3

Chất khử

Chất oxi hóa
+8/3

N
3Fe3O4 +
3Fe3O4

+

+ NO +

H2O

+3

3 3Fe - e(+8)
+5

+2

Fe(NO3)3

3Fe

(Phản ứng oxi hóa)

(+9)
+2

+ 3e-

N

HNO3

(Phản ứng khử)

9Fe(NO3)3

28HNO3

+ NO

9Fe(NO3)3 +

+

NO +

H2O
14H2O

[ Trong 28 phân tử HNO3 của tác chất, chỉ có 1 phân tử là chất oxi hóa thật sự, còn 27 phân tử
tham gia trao đổi (tạo môi trường axit, tạo muối nitrat)]
Thí dụ 3:
+2 -1

FeS2

+

0

+3

O2

Fe2O3

Chất khử
Chất oxi hóa
Pirit sắt, Sắt (II) pesunfua
+2

2Fe

-2e

2Fe

+

SO2

-1

(Phản ứng oxi hóa)

(+6)

-22e-

2

+4 -2

+3

-

(+4)

-2

+4

4S - 20e-

4S

(-4)

(Phản ứng oxi hóa)

(+16)

0

-...
Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
©
http://vietsciences.free.fr
http://vietsciences.org
Võ Hng Thái
21
Chương trình Hóa hc
III CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BNG PHN NG
OXI HÓA KH
Nguyên tc chung để cân bng phn ng oxi hóa kh là s đin t cho ca cht kh phi bng s
đin t nhn ca cht oxi hóa hay s oxi hóa tăng ca cht kh phi bng s oxi hóa gim ca
cht oxi hóa.
III.1. PHƯƠNG PHÁP CÂN BNG ĐIN T (THĂNG BNG ELECTRON)
Thc hin các giai đon:
+ Viết phương trình phn ng xy ra vi đầy đủ tác cht, sn phm (nếu đầu bài yêu cu b
sung phn ng, ri mi cân bng).
+ Tính s oxi hóa ca nguyên t s oxi hóa thay đổi. Nhn din cht oxi hóa, cht kh.
+ Viết phn ng cho, phn ng nhn đin t (Phn ng oxi hóa, phn ng kh). Ch cn viết
nguyên t ca nguyên t s oxi hóa thay đổi, vi s oxi hóa được để bên trên. Thêm h s
thích hp để s nguyên t ca nguyên t có s oxi hóa thay đổi hai bên bng nhau.
+ Cân bng s đin t cho, nhn. S đin t cho ca cht kh bng s đin t nhn ca cht oxi
hóa (Hay s oxi hóa tăng ca cht kh bng s oxi hóa gim ca cht oxi hóa) bng cách thêm h
s thích hp.
+ Phi hp các phn ng cho, nhn đin t; các h s cân bng tìm được; và phn ng lúc đầu
để b sung h s thích hp vào phn ng lúc đầu.
+ Cui cùng cân bng các nguyên t còn li (nếu có) như phn ng trao đổi.
Các thí d: Cân bng các phn ng sau đây theo phương pháp cân bng đin t.
Thí d 1
+7 +2 +2 +3
KMnO
4
+ FeSO
4
+ H
2
SO
4
MnSO
4
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
Cht oxi hóa Cht kh
+7 +2
2 Mn +5e
-
Mn (phn ng kh)
+2 +3
5 2Fe -2e
-
2Fe (Phn ng oxi hóa)
(+4) (+6)
2KMnO
4
+ 10FeSO
4
+ H
2
SO
4
2MnSO
4
+ 5Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
Giáo khoa hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo khoa hóa vô cơ - Người đăng: Ust Bụi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo khoa hóa vô cơ 9 10 479