Ktl-icon-tai-lieu

Giao thoa ánh sáng

Được đăng lên bởi Zyn Bay Bay
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
HỌ VÀ TÊN :……………………………………………………………….
C©u 1. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a = 1mm;  = 0,6m. Vân tối thứ tư cách vân trung tâm một khoảng :
A. 4,8mm
B. 4,2mm
C. 6,6mm
D. 3,6mm
C©u 2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a =1mm;  = 0,6m. Vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một
khoảng :
A. 4,2mm
B. 3,6mm
C. 4,8mm
D. 6mm
C©u 3. Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng . Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta
thấy có 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 9mm. Nếu chiếu hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 thì người ta thấy tại M cách vân trung tâm
10,8mm vân có màu giống vân trung tâm, trong khoảng giữa M và vân sáng trung tâm còn có 2 vị trí vân sáng giống màu vân trung tâm.
Bước sóng của bức xạ λ2 là
A. 0,4 μm.
B. 0,38 μm.
C. 0,65 μm.
D. 0,76 μm.
C©u 4. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 1 = 0,6μm thì trên màn quan
sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ 1 và
λ2 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong
3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ λ2 là:
A. 0,38μm.
B. 0,4μm.
C. 0,76μm.
D. 0,65μm.
C©u 5. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe
hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 1 = 0,64μm và λ2 = 0,48μm. Khoảng cách từ vân
sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:
A. 3,6mm.
B. 4,8mm.
C. 1,2mm.
D. 2,4mm.
Câu 6. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,38 µm    0,76m vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ hai
nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là:
A. 5
B. 4
C. 6
D. 7
Câu 7. Thực hiện giao thoa bằng khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và
cách hai khe 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 µm    0,76m . Có bao nhiêu bức xạ cho vân tối tại điểm
N cách vân trung tâm 12mm ?
A. 6 bức xạ.
B. 5 bức xạ.
C. 7 bức xạ.
D. 8 bức xạ.
Câu 8. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ...
ÔN TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
HỌ VÀ TÊN :……………………………………………………………….
C©u 1. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a = 1mm; = 0,6m. Vân tối thứ tư cách vân trung tâm một khoảng :
A. 4,8mm B. 4,2mm C. 6,6mm D. 3,6mm
C©u 2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a =1mm; = 0,6m. Vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một
khoảng : A. 4,2mm B. 3,6mm C. 4,8mm D. 6mm
C©u 3. Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng . Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0,6μm thì trên màn quan sát, ta
thấy có 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 9mm. Nếu chiếu hai khe đồng thời hai bức xạ λ
1
và λ
2
thì người ta thấy tại M cách vân trung tâm
10,8mm vân có màu giống vân trung tâm, trong khoảng giữa M và vân sáng trung tâm còn có 2 vị trí vân sáng giống màu vân trung tâm.
Bước sóng của bức xạ λ
2
A. 0,4 μm. B. 0,38 μm. C. 0,65 μm. D. 0,76 μm.
C©u 4. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0,6μm thì trên màn quan
sát, ta thấy6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ bước sóng λ
1
λ
2
thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong
3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ λ
2
là:
A. 0,38μm. B. 0,4μm. C. 0,76μm. D. 0,65μm.
C©u 5. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe
hẹp 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc bước sóng λ
1
= 0,64μm λ
2
= 0,48μm. Khoảng cách từ vân
sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:
A. 3,6mm. B. 4,8mm. C. 1,2mm. D. 2,4mm.
Câu 6. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,38 µm 0,76m vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ hai
nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là:
A. 5 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 7. Thực hiện giao thoa bằng khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và
cách hai khe 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 µm 0,76m . Có bao nhiêu bức xạ cho vân tối tại điểm
N cách vân trung tâm 12mm ? A. 6 bức xạ. B. 5 bức xạ. C. 7 bức xạ. D. 8 bức xạ.
Câu 8. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,4μm đến
0,7μm. Tại đúng vị trí của vân sáng bậc 4 của ánh sáng vàng có λ
1
= 0,5μm còn có bao nhiêu bức xạ khác có vân sáng tại vị trí đó ?
A. 4 bức xạ. B. 3 bức xạ. C. 5 bức xạ. D. 2 bức xạ.
Câu 9. Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ
có bước sóng λ
1
= 0,6μm và λ
2
= 0,4μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là :
A. 3,6mm. B. 4,8mm. C. 7,2mm. D. 2,4mm.
Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai
khe đến màn quan sát 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc bước sóng 500 nm và 660 nm thì
thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính
giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là
A. 4,9 mm. B. 19,8 mm. C. 9,9 mm. D. 29,7 mm.
C©u 11. ¸nh s¸ng ®á bíc sãng trong thuû tinh Crao trong ch©n kh«ng lÇn lît 0,4333μm 0,6563μm vËn tèc truyÒn ¸nh s¸ng ®á
trong thuû tinh Crao: A. 2,05.10
8
m/s B. 1,56.10
8
m/s C. 1,98.10
8
m/s D. 2,19.10
8
m/s
Câu 12. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ. Người ta đo khoảng cách giữa 7 vân sáng
liên tiếp là 1,2cm. Nếu thực hiện giao thoa ánh sáng trong nước có chiết suất n = 4/3 thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là bao
nhiêu ? A. i
n
= 1,6mm. B. i
n
= 1,5mm. C. i
n
= 2mm. D. i
n
= 1mm.
C©u 13. Hai khe S
1
vµ S
2
song song c¸ch đều mt khe s¸ng hp đơn sc S mt khong L = 1 m. Khong c¸ch gia hai khe S
1
vµ S
2
lµ a = 0,2
mm. Trªn m n à nh đặt song song trưc c¸c khe I©ng 1 khong D = 0,8m, ta đo đưc khong c¸ch gia 10 v©n s¸ng lin nhau 2,7 cm.
TÝnh bước sãng cña ¸nh s¸ng đơn sc mµ ngun S ph¸t ra
A. λ = 0,75μm; B. λ = 0,4μm; C. λ = 0,675μm; D. λ = 0,5μm;
Câu 14 . Trong thí nghiệm của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn M là 2 m. Nguồn S chiếu
đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ
1
và λ
2
= 4/3 λ
1
. Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu
của vân chính giữa là 2,56mm . Tìm λ
1
.
A. λ
1
= 0,48μm. B. λ
1
= 0,75μm. C. λ
1
= 0,64μm. D. λ
1
= 0,52μm.
C©u 15. ChiÕu vµo mÆt bªn mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A= 60
0
mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng hÑp coi nh mét tia s¸ng. BiÕt gãc lÖch cña tia
mµung cùc tiÓu. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh víi tia s¸ng mµu vµng n
v
=1,52 víi tiau tÝm n
t
=1,54. Gãc cña tia mµu tÝm b»ng:
A. 51,2
0
B. 29,6
0
C. 30,4
0
D. 60
0
C©u 16. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe, biết hai khe cách nhau một
khoảng a = 0,3mm; khoảng vân đo được i = 3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1,5m.
A. 0,45m B. 0,50m C. 0,60m D. 0,55m.
C©u 17. Hai khe của thí nghiệm Young được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng (bước sóng của ánh sáng tím la 0,40m, của ánh sáng đỏ
0,75m). Hỏi ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đỏ có bao nhiêu vạch sáng của những ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng ở đó ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
C©u 18. Trong thí nghiệm giao thoa ánh ng dùng hai khe Young, biết khoảng cách giữa hai khe S
1
S
2
= a = 0,35mm, khoảng cách D =
1,5m và bước sóng = 0,7m. Tìm khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp i.
A. 2mm B. 1,5mm C. 3mm D. 4mm
Giao thoa ánh sáng - Trang 2
Giao thoa ánh sáng - Người đăng: Zyn Bay Bay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giao thoa ánh sáng 9 10 528