Ktl-icon-tai-lieu

Giao thoa

Được đăng lên bởi Hoàng Huỳnh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TOÁN GIAO THOA KHÓ ( DÀNH CHO HS ĐẠT ĐIỂM 9+10)
Câu 1(ĐH SP HN lần 5): Trên mặt một chất lỏng, có hai nguồn sóng kết hợp O1, O2 cách nhau l = 24cm,
dao động theo cùng một phương với phương trình uo1  uo 2  Acost (t tính bằng s A tính bằng mm)
Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của O1O2 đến các điểm nằm trên đường trung trực của O1O2 dao
động cùng pha với O bằng q = 9cm. Số điểm dao động với biên độ bằng O trên đoạn O1O2 là:
A. 18
B. 16
C. 20
D. 14
Giải:
M
d
•
O1

a

d

q
a

O

•
O2

d   d2
 d d

Phương trình dao động tại một điểm khi có giao thoa: u  2 A cos   1 2 cos t   1 
 



2 a

Phương trình dao động tại O: u  2 Acos  t 
(với l = 2a)



2 d

Phương trình dao động tại M: u  2 Acos  t 
 


2
(d  a )
Độ lệch pha của M so với O:  

2
(d  a)  2k  d  a  k 
M dao động cùng pha với O nên:  

Điểm M gần O nhất thì: k = 1    d  a  a 2  q 2  a  122  92  12  3cm
Số cực đại trên O1O2:
l
l
  k   8  k  8 : có 17 cực đại trên O1O2 (kể cả O), vậy có 16 điểm dao động với biên độ bằng O


. Chọn đáp án B
Câu 2:Hai nguồn song kết hợp A và B dao động theo phương trình u A a cos t và u B a cos(t   )
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn  / 3 .Tìm 


2
4
A.

6

B.

3

C.

D.

3

Giải: Xét điểm M trên AB; AM = d1; BM = d2 ( d1 > d2)
Sóng truyền từ A , B đến M
2d 1

uAM = acos(t )

A
2d 2
 )
uBM = acos(t 

 
I M


B

3

 (d1  d 2 ) 
 (d 2  d1 ) 
 ) cos((t  ).

2

2
 (d1  d 2 ) 
 ) =0
Điểm M không dao động khi cos(

2
 (d1  d 2 )  
1 
 k )
   k ------> d1 – d2 = ( 
------->
2 2

2 2
điểm M gần trung điểm I nhất ứng với (trường hợp hình vẽ) k = 0
uM = 2acos(

1 

1 
1

( 
)   
    . Chọn đáp án B
2 2
3
2 2 3
3

Câu 3:Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số,
cách nhau AB = 8cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng  = 2cm. Trên đường thẳng () song song với AB và cách
AB một khoảng là 2cm, khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của () với đường trung trực của AB đến điểm M dao
động với biên độ cực tiểu là
A. 0,43 cm.
B. 0,5 cm.
C. 0,56 cm.
D. 0,64 cm.

Giải
M dao động cực tiểu gần C nhất nên M thuộc cực tiểu k = 0
1
1
Lúc đó: d1 – d2 = (k+ ) λ = λ (1)
2
2
Gọi x là khoảng cách từ M đến C
d1  (AI  x )2  MK 2
d 2  (BI  x )2  MK 2
thay vào (1)

d1  d 2  (AI  x )2  MK 2  (BI  x )2  MK 2 


2

Thay số vào giải p...

 !" Trên mặt một chất lỏng, có hai nguồn sóng kết hợp O
1
, O
2
cách nhau l = 24cm,
dao động theo cùng một phương với phương trình
1 2o o
u u Acos t
(t tính bằng s A tính bằng mm)
Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của O
1
O
2
đến các điểm nằm trên đường trung trực của O
1
O
2
dao
động cùng pha với O bằng q = 9cm. Số điểm dao động với biên độ bằng O trên đoạn O
1
O
2
là:
A. 18 B. 16 C. 20 D. 14
#$#"
Phương trình dao động tại một điểm khi có giao thoa:
1 2 1 2
2 cos os
d d d d
u A c t
Phương trình dao động tại O:
2
2 os
a
u Ac t
(với l = 2a)
Phương trình dao động tại M:
2
2 os
d
u Ac t
Độ lệch pha của M so với O:
2
( )d a
M dao động cùng pha với O nên:
2
( ) 2d a k d a k
Điểm M gần O nhất thì: k = 1
2 2 2 2
12 9 12 3d a a q a cm
Số cực đại trên O
1
O
2
:
l l
k
: có 17 cực đại trên O
1
O
2
(kể cả O), vậy có 16 điểm dao động với biên độ bằng O
. %& '()( 
*"Hai nguồn song kết hợp A và B dao động theo phương trình
tau
A
cos
)cos(
tau
B
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn
3/
.Tìm
A.
6
B.
3
C.
3
2
D.
3
4
#$#"Xét điểm M trên AB; AM = d
1
; BM = d
2
( d
1
> d
2
)
Sóng truyền từ A , B đến M
u
AM
= acos(t -
1
2 d
)
u
BM
= acos(t -
2
2 d
)
O
1
O
2
O
M
d
d
a
a
q
B
A
I M
Giao thoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao thoa - Người đăng: Hoàng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Giao thoa 9 10 279