Ktl-icon-tai-lieu

Giao thức USS

Được đăng lên bởi Trung Toan Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2126 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
********

CHƯƠNG I: GHÉP NỐI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PLC – BIẾN TẦN
THÔNG QUA CỔNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁM SÁT CÁC THÔNG
SỐ HỆ THỐNG QUA PHẦN MỀM WIN CC

Hà Nội 1-2014

Mục lục
CHƯƠNG I: GHÉP NỐI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PLC – BIẾN TẦN
THÔNG QUA CỔNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁM SÁT CÁC THÔNG
SỐ HỆ THỐNG QUA PHẦN MỀM WIN CC...................................................1
Hà Nội 1-2014 ........................................................................................................1
I. Ghép nối Hệ thống điều khiển PLC – Biến tần thông qua cổng truyền
thông. .........................................................................................................................3
II.

Điều kiện để sử dụng giao thức USS .............................................................4

III. Thời gian yêu cầu cho việc truyền thông Biến tần ......................................4
IV. Sử dụng các lệnh USS.....................................................................................5
V. Các lệnh trong giao thức USS ...........................................................................5
1. Lệnh USS – INIT ............................................................................................5
2. Lệnh USS_CTRIL ..........................................................................................6
3. Lệnh USS_RPM_x ..........................................................................................9
4. Lệnh USS_WPM_x .......................................................................................11
IV. Kết nối và cài đặt biến tần ..............................................................................13
1. Kết nối MM4 .................................................................................................13
2. Cặt biến tần MM4 ........................................................................................13

I.

Ghép nối Hệ thống điều khiển PLC – Biến tần thông qua
cổng truyền thông.

Để điều khiển Biền tần thông qua PLC người ta sử dụng cách sau:
1. Dùng đầu vào/ra số của PLC nhưng chỉ thực hiện được những chức năng
đơn giản như dừng, khởi động, đảo chiều còn việc thay đổi thời gian khởi
động hoặc đặt lại tốc độ không thể thực hiện được ở chế độ này.
2. Dùng các đầu vào/ra tương tự của PLC để thay đổi giá trị setpoint trong
điều khiển phản hồi, mỗi biến tần mất đi một đầu vào analog và một đầu
ra analog. Ngoài ra còn phải dùng các đầu vào/ra số để điều khiển biến tần.
3. Điề...
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP HÀ NI
KHOA ĐIỆN
********
CHƯƠNG I: GHÉP NI H THỐNG ĐIỀU KHIN PLC BIN TN
THÔNG QUA CNG TRUYN THÔNG VÀ GIÁM SÁT CÁC THÔNG
S H THNG QUA PHN MM WIN CC
Hà Ni 1-2014
Giao thức USS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao thức USS - Người đăng: Trung Toan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giao thức USS 9 10 751