Ktl-icon-tai-lieu

giao tiếp với động cơ DC

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 10:
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
10.1. Động cơ DC
Điều khiển động cơ DC (DC motor) là một ứng dụng cơ bản của điều khiển tự động và
DC motor có cơ cấu chấp hành (actuator) được dùng nhiều nhất trong các hệ thống tự
động (ví dụ robot). Khái niệm động cơ DC servo là động cơ DC có bộ điều khiển hồi tiếp.
Trong phần này chúng ta sử dụng AVR để điều khiển động cơ DC, nên phương pháp số
mà cụ thể là phương pháp điều rộng xung (PWM) sẽ được sử dụng. Ngoài ra, khi nói đến
điều khiển động cơ DC thì có 2 đại lượng điều khiển chính là vị trí (số vòng quay) và vận
tốc quay.
Nguyên lý điều khiển động cơ DC:
-

AVR phát PWM điều chỉnh vận tốc động cơ, khi thay đổi độ rộng xung PWM thì
sẽ thay đổi được vận tốc quay của motor.

-

Xung PWM không trực tiếp làm quay động cơ mà thông qua một mạch công suất
gọi là driver. Driver cho motor chính là mạch cầu H, ở đây chúng ta sẽ sử dụng
một chip có tích hợp sẵn mạch cầu H đó là chip L298D.

Hình 10.1: Sơ đồ khối điều khiển DC motor
10.1.1. Mạch cầu H
Với một động cơ DC có 2 đầu A và B, nối 2 đầu này với một nguồn điện DC. Khi nối A
với cực (+) và B với cực (-) thì động cơ quay theo chiều thuận (cùng chiều kim đồng hồ)
thì khi đảo cực đấu dây A với (-), B với (+) thì động cơ sẽ đảo chiều quay. Để thực hiện
việc đảo chiều động cơ thì chúng ta sử dụng mạch cầu H. Hình dưới đây minh hoạ mạch
cầu H.
161

R1
L1
A

B
R2

L2

Hình 10.2: Mạch cầu H

Trong hình trên, hai đầu của mạch cầu H gồm: Motor Power (+) và Motor Ground (-). Đối
tượng điều khiển là động cơ DC có hai đầu A và B, mục đích điều khiển là cho phép dòng
điện qua động cơ DC theo chiều A đến B hoặc B đến A. Thành phần chính tạo nên mạch
cầu H đó là 4 khoá L1, L2, R1 và R2. Ở điều khiển bình thường 4 khoá này mở, mạch cầu
H không hoạt động. Tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát hoạt động của mạch cầu H thông qua
mạch sau:

R1
L1
B

A

R2
L2

Hình 10.3: Hoạt động của mạch cầu H

Giả sử chúng ta điều khiển sao cho 2 khoá L1 và R2 được đóng lại (L2 và R1 vẫn mở),
chúng ta sẽ thấy rằng có một dòng điện chạy từ (+) qua khoá L1 đến đầu A và đi qua động
cơ DC đến đầu B của nó trước khi qua khoá R2 và về (-). Như vậy, với giả sử này thì
162

chúng ta có dòng điện chạy qua động cơ theo chiều từ A đến B. Tương tự như hoạt động ở
trên, chúng ta giả sử điều khiển sao cho 2 khoá R1 và L2 được đóng lại, thì sẽ có dòng
điện chạy qua động cơ theo chiều từ B đến A.
Chúng ta hãy xem xét 2 trường hợp sau:
- Nếu đóng đồng thời 2 khoá ở cùng một bên (L1 và L2 hoặc R1 và R2) hoặc thậm chí
đóng cả 4 khoá...
161
Chương 10:
ĐIU KHIN ĐỘNG CƠ
10.1. Động cơ DC
Điu khin động cơ DC (DC motor) là mt ng dng cơ bn ca điu khin t động và
DC motor có cơ cu chp hành (actuator) được dùng nhiu nht trong các h thng t
động (ví d robot). Khái nim động cơ DC servo là động cơ DC có b điu khin hi tiếp.
Trong phn này chúng ta s dng AVR để điu khin động cơ DC, nên ph
ương pháp s
mà c th là phương pháp điu rng xung (PWM) s được s dng. Ngoài ra, khi nói đến
điu khin động cơ DC thì có 2 đại lượng điu khin chính là v trí (s vòng quay) và vn
tc quay.
Nguyên lý điu khin động cơ DC:
- AVR phát PWM điu chnh vn tc động cơ, khi thay đổi độ rng xung PWM thì
s thay đổi được vn tc quay c
a motor.
- Xung PWM không trc tiếp làm quay động cơ mà thông qua mt mch công sut
gi là driver. Driver cho motor chính là mch cu H, đây chúng ta s s dng
mt chip có tích hp sn mch cu H đó là chip L298D.
Hình 10.1: Sơ đồ khi điu khin DC motor
10.1.1. Mch cu H
Vi mt động cơ DC có 2 đầu A và B, ni 2 đầu này vi mt ngun đin DC. Khi ni A
vi cc (+) và B vi cc (-) thì động cơ quay theo chiu thun (cùng chiu kim đồng h)
thì khi đảo cc đấu dây A vi (-), B vi (+) thì động cơ s đảo chiu quay. Để thc hin
vic đảo chiu động cơ thì chúng ta s dng mch cu H. Hình d
ưới đây minh ho mch
cu H.
giao tiếp với động cơ DC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao tiếp với động cơ DC - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
giao tiếp với động cơ DC 9 10 558