Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình autocad 2007

Được đăng lên bởi crinton123
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AutoCad 2004

Môc lôc
I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung.............................................................................. 3
1. AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ vµ v¨n phßng............................................3
2. Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cña AutoCad ....................................................................................3
3. Lµm quen s¬ bé víi AutoCad ...............................................................................................4
4. Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Æc biÖt...........................................................................................4
5. C¸c quy −íc ..........................................................................................................................5

II. C¸c lÖnh vÒ File ............................................................................................... 5
1. T¹o File b¶n vÏ míi. .............................................................................................................5
2. L−u File b¶n vÏ. ....................................................................................................................5
3. Më b¶n vÏ cã s½n. .................................................................................................................5
4. §ãng b¶n vÏ..........................................................................................................................6
5. Tho¸t khái AutoCad..............................................................................................................6

III. HÖ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm............................ 6
1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad ........................................................................................6
2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é...............................................................................................8
3. C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi t−îng (Objects Snap) ....................................................8
4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm th−êng tró.....................................................10
5. LÖnh vÏ ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é) ........................................10
6. LÖnh vÏ ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é) ........................................11

IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n.................................................................. 12
1. Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LÖnh LIMITS ................................................
AutoCad 2004
Bïi ViÖt Th¸i Page 1
Môc lôc
I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung.............................................................................. 3
1. AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ vµ v¨n phßng............................................3
2. Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cña AutoCad....................................................................................3
3. Lµm quen s¬ bé víi AutoCad ...............................................................................................4
4. Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Æc biÖt...........................................................................................4
5. C¸c quy íc ..........................................................................................................................5
II. C¸c lÖnh vÒ File............................................................................................... 5
1. T¹o File b¶n vÏ míi. .............................................................................................................5
2. Lu File b¶n vÏ. ....................................................................................................................5
3. Më b¶n vÏ cã s½n..................................................................................................................5
4. §ãng b¶n vÏ..........................................................................................................................6
5. Tho¸t khái AutoCad..............................................................................................................6
III. HÖ to¹ ®é vμ c¸c ph¬ng thøc truy b¾t ®iÓm............................ 6
1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad ........................................................................................
6
2. C¸c ph¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é...............................................................................................8
3. C¸c ph¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi tîng (Objects Snap) ....................................................8
4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm thêng tró.....................................................10
5. LÖnh vÏ ®êng th¼ng Line ( víi c¸c ph¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)........................................10
6. LÖnh vÏ ®êng trßn Circle ( víi c¸c ph¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)........................................11
IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n.................................................................. 12
1. Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LÖnh LIMITS .............................................................................12
2. Thu kh«ng gian ®· ®îc giíi h¹n vµo trong mµn h×nh - LÖnh ZOOM...............................12
3. LÖnh ®Èy b¶n vÏ Pan...........................................................................................................13
4. §¬n vÞ ®o b¶n vÏ.................................................................................................................13
5. LÖnh Snap, lÖnh Grid, lÖnh Ortho.......................................................................................13
6. LÖnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÏ.........................................................................................14
V. C¸c LÖnh vÏ c¬ b¶n....................................................................................... 15
1. LÖnh vÏ ®êng th¼ng Line (L) ( ®· häc ë trªn)...................................................................15
2. LÖnh vÏ ®êng trßn Circle (C) ( ®· häc ë trªn)...................................................................15
3. LÖnh vÏ cung trßn Arc (A).................................................................................................15
4. LÖnh vÏ ®êng ®a tuyÕn Pline (PL) : ®êng cã bÒ réng nÐt ...............................................
16
5. LÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu Polygon (POL)...................................................................................17
6. LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC)...............................................................................
17
7. LÖnh vÏ Elip Ellipse (EL) ..................................................................................................18
8. LÖnh vÏ ®êng Spline (SPL) lÖnh vÏ c¸c ®êng cong.........................................................18
9. LÖnh Mline vÏ ®êng // vµ MlStyle vµ MLedit...................................................................19
10. LÖnh vÏ ®iÓm Point (PO) ..................................................................................................21
11. LÖnh ®Þnh kiÓu ®iÓm Ddptype ..........................................................................................21
12. LÖnh chia ®èi tîng thµnh nhiÒu ®o¹n b»ng nhau Divide (DIV)......................................22
13. LÖnh chia ®èi tîng ra c¸c ®o¹n cã chiÒu dµi b»ng nhau Measure (ME).........................22
VI. C¸c lÖnh hiÖu chØnh c¨n b¶n...........................................................................22
1. LÖnh xãa ®èi tîng Erase (E).............................................................................................22
2. LÖnh phôc håi ®èi tîng bÞ xo¸ Oops.................................................................................22
3. LÖnh huû bá lÖnh võa thùc hiÖn Undo (U) .........................................................................22
4. LÖnh phôc håi ®èi tîng võa Undo lµ Redo .......................................................................
23
5. LÖnh t¸i t¹o mµn h×nh hay vÏ l¹i mµn h×nh Redraw (R).....................................................
23
6. LÖnh t¸i t¹o ®èi tîng trªn mµn hinh Regen (RE).............................................................23
VII. C¸c lÖnh hiÖu chØnh t¹o h×nh............................................................ 23
1. LÖnh t¹o c¸c ®èi tîng song song víi c¸c ®èi tîng cho tríc Offset (O) ........................
23
2. LÖnh c¾t ®èi tîng gi÷a hai ®èi tîng giao Trim (TR).......................................................
23
3. LÖnh c¾t më réng Extrim....................................................................................................24
Giao trình autocad 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình autocad 2007 - Người đăng: crinton123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giao trình autocad 2007 9 10 401