Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bài tập Pascal

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
bài tập
Pascal

Giáo trình bài tập Pascal

MỤC LỤC
Giáo trình bài tập Pascal....................................................................................................... 1
MỤC LỤC............................................................................................................................. 2
BEGIN............................................................................................................................. 4
BÀI TẬP MẪU............................................................................................................... 14
BÀI TẬP TỰ GIẢI......................................................................................................... 15
II. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CTC.......30
Dùng hàm.................................................................................................................... 31
III. BIẾN TOÀN CỤC VÀ BIẾN ĐỊA PHƯƠNG......................................................31
IV. ĐỆ QUI..................................................................................................................... 32
I. KHAI BÁO KIỂU STRING.......................................................................................57
II. TRUY XUẤT DỮ LIỆU KIỂU STRING................................................................57
III. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN XÂU KÝ TỰ................................................................57
IV. CÁC THỦ TỤC VÀ HÀM VẾ XÂU KÝ TỰ.......................................................57
Chương 7.................................................................................................................... 67
I. KHAI BÁO DŨ LIỆU KIỂU RECORD....................................................................67
II. XUẤT NHẬP DỮ LIỆU KIỂU RECORD..............................................................67
Chương 8.................................................................................................................... 74
II. CÁC THỦ TỤC VÀ HÀM CHUẨN........................................................................74
Chú ý:................................................................................................................................... 77
Chú ý:................................................................................................................................... 77
Ghi dữ liệu vào file.................................................................................................... 77
...
Giáo trình
bài tp
Pascal
Giáo trình bài tập Pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bài tập Pascal - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo trình bài tập Pascal 9 10 180