Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bản đồ học

Được đăng lên bởi Thanh Lâm
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp thành lập bản đồ địa lý chung được phân ra:
+ Theo tỷ lệ bản gốc biên vẽ, bản đồ được in.
+ Theo phương pháp đưa hình ảnh từ bản đồ tư liệu lên bản gốc.
+ Theo thứ tự thực hiện công việc.
Phương pháp cơ bản đưa hình ảnh từ bản đồ tư liệu lên bản gốc là
phương pháp cơ ảnh.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp phải chuyển đổi phép chiếu và thỉnh
thoảng để chuyển hình ảnh từ bản đồ tư liệu lên bản gốc người ta dùng phương
pháp theo lưới ô vuông.
Khi thành lập thường lập bản gốc các đối tượng: yếu tố nét, vờn bóng địa
hình, ghi chú chú giải và các makét các yếu tố nền. Khi đó, người ta thường
dùng các nguyên liệu: bản nhựa trong (điamát) để có thể tách thành lập và dùng
phương pháp phối kết hợp đảm bảo hiệu quả của sơ đồ công nghệ và nâng cao
chất lượng công việc. Khi sử dụng các tư liệu bản đồ khác nhau có tỷ lệ lớn
hơn, công việc thành lập bản đồ có thể tiến hành ở tỷ lệ của bản đồ tư liệu và
đồng thời tổng quát hoá hình vẽ luôn. Đặc biệt là đối với địa hình và thuỷ hệ,
khi đó tiến hành lựa chọn chi tiết các dạng điển hình, đặc trưng.
Trước khi thành lập người thực hiện phải nghiên cứu kỹ vùng lãnh thổ
thể hiện, đặc điểm địa lý của nó, các tư liệu bản đồ và các tài liệu biên tập. Khi
thành lập từng yếu tố, từng đối tượng cần tính đến mối liên hệ của nó với các
đối tượng khác.
Khi chuẩn bị in, người ta áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, sơ đồ
công nghệ chuẩn bị bản gốc thanh vẽ khác nhau (trên giấy, trên điamát, màng
khắc,...). Ứng dụng các công nghệ hiện đại có thể đồng thời thành lập ra bản
gốc biên vẽ, bản gốc thanh vẽ hay bỏ qua giai đoạn thanh vẽ (đặc biệt là đối với
công nghệ bản đồ số).
6.7. Thiết kế biên tập và thành lập bản đồ chuyên đề

199

Hiện nay, bản đồ chuyên đề (BĐCĐ) rất đa dạng phong phú về nội dung
và mục đích sử dụng bản đồ. Nó phản ánh các hiện tượng, đối tượng tự nhiên,
kinh tế, xã hội.
Bản đồ chuyên đề được thiết kế và thành lập bởi:
- Cơ quan Trắc địa - bản đồ quốc gia (thuộc Tổng cục địa chính) đảm
bảo đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế.
- Các cơ quan, tổ chức chuyên ngành để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể
đặt ra đối với ngành.
Nói chung, cơ sở để thiết kế BĐCĐ là sử dụng các phương pháp khoa
học, các mô hình toán học, các phương pháp tiến dẫn hệ thống, tổng hợp,
phương pháp mô hình hoá để biểu thị đối tượng, hiện tượng.
Sự phát triển của bản đồ học chuyên đề và tổng hợp trong giai đoạn hiện
đại là dựa trên nền tảng của soạn thảo các lý thuyết chung và các tài liệu định
mức kỹ thuật cụ thể.
Khi tổ chức hợp tác, cộng tác...
199
Các phương pháp thành lập bản đđịa lý chung được phân ra:
+ Theo t lệ bản gốc biên vẽ, bản đồ được in.
+ Theo phương pháp đưa hình ảnh từ bản đồ tư liệu lên bn gốc.
+ Theo thứ tự thực hiện công việc.
Phương pháp bản đưa hình ảnh từ bản đồ tư liệu lên bản gốc là
phương pháp cơ ảnh.
Tuy nhiên, trong mt số trường hợp phải chuyển đi phép chiếu và thỉnh
thoảng đchuyển hình nh từ bản đồ liệu lên bản gốc người ta dùng phương
pháp theo lưới ô vuông.
Khi thành lập thường lập bản gốc các đối tượng: yếu tố nét, vờn bóng địa
hình, ghi chú chú giải và các makét các yếu tnền. Khi đó, người ta thường
ng các nguyên liệu: bản nhựa trong (điamát) để có thể tách thành lập và ng
phương pháp phối kết hợp đảm bảo hiệu quả của sơ đồ ng nghệ và nâng cao
chất lượng công vic. Khi s dụng các liệu bản đ khác nhau có tllớn
hơn, ng việc thành lp bản đồ thể tiến hành tỷ lệ của bản đliệu và
đồng thời tổng quát hoá hình vluôn. Đc biệt đi với địa hình thuhệ,
khi đó tiến hành lựa chọn chi tiết các dạng điển hình, đặc trưng.
Trước khi thành lập người thực hiện phải nghiên cứu kỹ vùng lãnh th
thhiện, đặc điểm địa của nó, các liệu bản đồ và các tài liệu biên tập. Khi
thành lập từng yếu tố, từng đối tượng cần tính đến mối liên h của nó với các
đối tượng khác.
Khi chuẩn b in, người ta áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, đồ
ng nghchuẩn bị bản gốc thanh vẽ khác nhau (trên giấy, trên điamát, màng
khắc,...). Ứng dụng các công nghhiện đại thể đồng thời thành lập ra bản
gc biên vẽ, bản gốc thanh vẽ hay bỏ qua giai đoạn thanh vẽặc biệt là đối với
ng nghệ bản đồ s).
6.7. Thiết kế biên tập và tnh lập bản đồ chuyên đề
giáo trình bản đồ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bản đồ học - Người đăng: Thanh Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
giáo trình bản đồ học 9 10 945