Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình C_Chương 9: Kế thừa

Được đăng lên bởi nguyenxuanthuy10031991
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9. Thừa kế

Trong thực tế hầu hết các lớp có thể kế thừa từ các lớp có trước mà không cần
định nghĩa lại mới hoàn toàn. Ví dụ xem xét một lớp được đặt tên là RecFile
đại diện cho một tập tin gồm nhiều mẫu tin và một lớp khác được đặt tên là
SortedRecFile đại diện cho một tập tin gồm nhiều mẫu tin được sắp xếp. Hai
lớp này có thể có nhiều điểm chung. Ví dụ, chúng có thể có các thành viên
hàm giống nhau như là Insert, Delete, và Find, cũng như là thành viên dữ liệu
giống nhau. SortedRecFile là một phiên bản đặc biệt của RecFile với thuộc tính
các mẫu tin của nó được tổ chức theo thứ tự được thêm vào. Vì thế hầu hết
các hàm thành viên trong cả hai lớp là giống nhau trong khi một vài hàm mà
phụ thuộc vào yếu tố tập tin được sắp xếp thì có thể khác nhau. Ví dụ, hàm
Find có thể là khác trong lớp SortedRecFile bởi vì nó có thể nhờ vào yếu tố
thuận lợi là tập tin được sắp để thực hiện tìm kiếm nhị phân thay vì tìm tuyến
tính như hàm Find của lớp RecFile.
Với các thuộc tính được chia sẻ của hai lớp này thì việc định nghĩa chúng
một cách độc lập là rất dài dòng. Rõ ràng điều này dẫn tới việc phải sao chép
lại mã đáng kể. Mã không chỉ mất thời gian lâu hơn để viết nó mà còn khó có
thể được bảo trì hơn: một thay đổi tới bất kỳ thuộc tính chia sẻ nào có thể
phải được sửa đổi tới cả hai lớp.
Lập trình hướng đối tượng cung cấp một kỹ thuật thuận lợi gọi là thừa
kế để giải quyết vấn đề này. Với thừa kế thì một lớp có thể thừa kế những
thuộc tính của một lớp đã có trước. Chúng ta có thể sử dụng thừa kế để định
nghĩa những thay đổi của một lớp mà không cần định nghĩa lại lớp mới từ
đầu. Các thuộc tính chia sẻ chỉ được định nghĩa một lần và được sử dụng lại
khi cần.
Trong C++ thừa kế được hỗ trợ bởi các lớp dẫn xuất (derived class).
Lớp dẫn xuất thì giống như lớp gốc ngoại trừ định nghĩa của nó dựa trên một
hay nhiều lớp có sẵn được gọi là lớp cơ sở (base class). Lớp dẫn xuất có thể
chia sẻ những thuộc tính đã chọn (các thành viên hàm hay các thành viên dữ
liệu) của các lớp cơ sở của nó nhưng không làm chuyển đổi định nghĩa của
bất kỳ lớp cơ sở nào. Lớp dẫn xuất chính nó có thể là lớp cơ sở của một lớp
dẫn xuất khác. Quan hệ thừa kế giữa các lớp của một chương trình được gọi
là quan hệ cấp bậc lớp (class hierarchy).
Lớp dẫn xuất cũng được gọi là lớp con (subclass) bởi vì nó trở thành cấp
thấp hơn của lớp cơ sở trong quan hệ cấp bậc. Tương tự một lớp cơ sở có thể
được gọi là lớp cha (superclass) bởi vì từ nó có nhiều lớp khác có thể được
dẫn xuất.
Chương 9: Thừa kế

14...
Chương 9. Tha kế
Trong thc tế hu hết các lp có th kế tha t các lp có trước mà không cn
định nghĩa li mi hoàn toàn. Ví d xem xét mt lp được đặt tên là
RecFile
đại din cho mt tp tin gm nhiu mu tin và mt lp khác được đặt tên là
SortedRecFile đại din cho mt tp tin gm nhiu mu tin được sp xếp. Hai
lp này có th có nhiu đim chung. Ví d, chúng có th có các thành viên
hàm ging nhau như
Insert, Delete, và Find, cũng như là thành viên d liu
ging nhau.
SortedRecFile là mt phiên bn đặc bit ca RecFile vi thuc tính
các mu tin ca nó được t chc theo th t được thêm vào. Vì thế hu hết
các hàm thành viên trong c hai lp là ging nhau trong khi mt vài hàm mà
ph thuc vào yếu t tp tin được sp xếp thì có th khác nhau. Ví d, hàm
Find có th là khác trong lp SortedRecFile bi vì nó có th nh vào yếu t
thun li là tp tin được sp để thc hin tìm kiếm nh phân thay vì tìm tuyến
tính như hàm
Find ca lp RecFile.
Vi các thuc tính được chia s ca hai lp này thì vic định nghĩa chúng
mt cách độc lp là rt dài dòng. Rõ ràng điu này dn ti vic phi sao chép
li mã đáng k. Mã không ch mt thi gian lâu hơn để viết nó mà còn khó có
th được bo trì hơn: mt thay đổi ti bt k thuc tính chia s nào có th
phi được sa đổi ti c hai lp.
Lp trình hướng đối tượng cung cp mt k thut thun li gi là tha
kế để gii quyết vn đề này. Vi tha kế thì mt lp có th tha kế nhng
thuc tính ca mt lp đã có trước. Chúng ta có th s dng tha kế để định
nghĩa nhng thay đổi ca mt lp mà không cn định ngh
ĩa li lp mi t
đầu. Các thuc tính chia s ch được định nghĩa mt ln và được s dng li
khi cn.
Trong C++ tha kế được h tr bi các lp dn xut (derived class).
Lp dn xut thì ging như lp gc ngoi tr định nghĩa ca nó da trên mt
hay nhiu lp có sn đưc gi là lp cơ s (base class). Lp dn xut có th
chia s nhng thuc tính đã chn (các thành viên hàm hay các thành viên d
liu) ca các lp cơ s
ca nó nhưng không làm chuyn đổi định nghĩa ca
bt k lp cơ s nào. Lp dn xut chính nó có th là lp cơ s ca mt lp
dn xut khác. Quan h tha kế gia các lp ca mt chương trình được gi
quan h cp bc lp (class hierarchy).
Lp dn xut cũng được gi là lp con (subclass) bi vì nó tr thành cp
thp hơn ca lp cơ s trong quan h cp bc. Tương t mt lp cơ s có th
được gi là lp cha (superclass) bi vì t nó có nhiu lp khác có th được
dn xut.
Chương 9: Tha kế
148
Giáo trình C_Chương 9: Kế thừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình C_Chương 9: Kế thừa - Người đăng: nguyenxuanthuy10031991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình C_Chương 9: Kế thừa 9 10 80