Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH

KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
BOÄ MOÂN KHUNG GAÀM

********************

GIAÙO TRÌNH

COÂNG NGHEÄ BAÛO DÖÔÕNG
VAØ SÖÛA CHÖÕA OÂ TOÂ

Ngöôøi bieân soaïn: GVC.ThS.Nguyeãn Vaên Toaøn

TP.HOÀ CHÍ MINH, 12/2010

Trang
1.1 Ma
1.2
1.3
1.4
1.5

................................................................................................1
.....................................................4
............................................7
.....................7
....................................7

2.1
2.2
2.3

..................................16
.............................................................18
............................................................20

3.1
3.2

............................26
................................26

4.1

................................................ 28
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

............................................................................. 28
.................... 32
.................. 34
.............................................. 38
............................................. 40

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

m ô tô ...................................................... 42
.......................................... 42
....................................... 45
................................................. 49
.......................................................53

4.2

4.3

4.3.1 Ch
4.3.2
4.3.3

5.1

.........................................................57
....................... 60
.................................................. 64

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

.........................................................................65
............................................65
.................................................... 68
........................................ 77
....................................... 88
.................................................................. 92
..................................................................96

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

.........................................................100
.............................................100
.......................................................115
..........................................................................117
......................................................................120

5.3.1
5.3.2
5.3.3

..........................................................124
............................................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
BOÄ MOÂN KHUNG GAÀM
********************
GIAÙO TRÌNH
COÂNG NGHEÄ BAÛO DÖÔÕNG
VAØ SÖÛA CHÖÕA OÂ TOÂ
Ngöôøi bieân soaïn: GVC.ThS.Nguyeãn Vaên Toaøn
TP.HOÀ CHÍ MINH, 12/2010
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 9 10 141