Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình đánh giá tác động môi trường

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình ðánh giá tác ñộng môi trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I

ADB

PGS
- TS.
NGUYỄN
ðÌNH MẠNH
: Ngân hàng phát
triển
Châu
Á

BVMT : Bảo vệ Môi trường
CHXHCN : Cộng hoà xã hộI chủ nghĩa
CCN : Cây công nghiệp
CN

: Công nghiệp

CTGT : Công trình giao thông
ðDSH : ða dạng sinh học
ðGRR : ðánh giá rủI ro
ðTM

: ðánh giá tác ñộng Môi trường

ðTMC : ðánh giá tác ñộng Môi trường chiến lược
ðÁNH
GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG
FAO
: Tổ chức Nông lương Thế giớI
GIS

(Giáo
ngành
Môi
: Hệ trình
thống cho
thông
tin ðịa
lý trường và ngành Quản lý Ðất ñai)

GTVT : Giao thông vận tải
KHCN :

Khoa học công nghệ

KHKT : Khoa học kỹ thuật
KT-XH : Kinh tế xã hộI
MT

: Môi trường

MTST

: Môi trường sinh thái

NN

: Nông nghiệp

PCD

: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Singapo

QA/QC : ðảm bảo chất lượng / kiểm soát chất lượng
QHð

: Quy hoạch ðất

QHMT

: Quy hoạch Môi trường
: Quy hoạch sử dụng Hà nội - 2005

QHSD

1

Giáo trình ðánh giá tác ñộng môi trường

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
ADV

Ngân hàng phát triển châu Á

BVMT

Bảo vệ Môi trường

CHXHCN

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa

CCN

Cây công nghiệp

CN

Công nghiệp

CTGT

Công trình Giao thông

DDSH

ða dạng Sinh học

ðGRR

ðánh giá rủi ro

ðTM

ðánh giá tác ñộng Môi trường

ðTMC

ðánh giá tác ñộng Môi trường chiến lược

FAO

Tổ chức Nông –Lương Thế giới

GIS

Hệ thống Thông tin ðịa lý

GTVT

Giao thông vận tải

KHCN

Khoa học Công nghệ

KHKT

Khoa học Kỹ thuật

KT-XH

Kinh tế -Xã hội

MT

Môi trường

MTST

Môi trường Sinh thái

NN

Nông nghiệp

PCD

Cơ quan BVMT Singapre

QA/QC

ðảm bảo chất lượng/ kiểm soát chất lượng

QHð

Quy hoạch ñất

QHMT

Quy hoạch Môi trường

QHSD

Quy hoạch sử dụng

SDD

: Sử dụng ñất

SH

: Sinh học

TCCP

: Tiêu chuẩn cho phép

TCCL

:

Tiêu chuẩn chất lượng

TCN

:

Tiêu chuẩn Nghành

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

THC

: Tổng lượng Hydrocacbon

2

Giáo trình ðánh giá tác ñộng môi trường

TNð

:

Tài nguyên ñất

TNMT

: Tài nguyên Môi trường

TNTN

:

TNSV

: Tài nguyên Sinh vật

Tài nguyên thiên nhiên

UNECO :

Tổ chức Giáo dục Văn hoá thế giớI

UNDP

:

Chương trình phát triển LHQ

UNEP

:

Chương trình Môi trường LHQ

USEPA

:

Hội ñồng nghiên cứu BVMT Hoa kỳ

VH

:

Văn hoá

VQG

:

Vườn Quốc Gia

WB

:

Ngân hàng thế giới

WHO

:

Tổ chức sức khoẻ thế giới

3

Giáo trình ðánh giá tác ñộng môi trường

LỜI NÓI ÐẦU
Cuốn giáo trình “Ðánh giá tác ñộng môi trường

” này ñược biên soạn ñể giảng dạy

cho sinh viên ngành Môi trường và sinh viên ngành Quản lý Ðất ñai. Với ñố...
Giáo trình ðánh giá tác ñộng môi trường
1
BNG CH VIT TT
ADB : Ngân hàng phát trin Châu Á
BVMT : Bo v Môi trường
CHXHCN : Cng hoà xã hI ch nghĩa
CCN : Cây công nghip
CN : Công nghip
CTGT : Công trình giao thông
ðDSH : ða dng sinh hc
ðGRR : ðánh giá rI ro
ðTM : ðánh giá tác ñng Môi trường
ðTMC : ðánh giá tác ñng Môi trường chiến lược
FAO : T chc Nông lương Thế giI
GIS : H thng thông tin ðịa lý
GTVT : Giao thông vn ti
KHCN : Khoa hc công ngh
KHKT : Khoa hc k thut
KT-XH : Kinh tế hI
MT : Môi trường
MTST : Môi trường sinh thái
NN : Nông nghip
PCD : Cơ quan Bo v Môi trường Singapo
QA/QC : ðảm bo cht lượng / kim soát cht lượng
QHð : Quy hoch ðất
QHMT : Quy hoch Môi trường
QHSD : Quy hoch s dng
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I
PGS - TS. NGUYN ðÌNH MNH
ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG
(Giáo trình cho ngành Môi trường và ngành Qun lý Ðt ñai)
Hà ni - 2005
Giáo trình đánh giá tác động môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình đánh giá tác động môi trường - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Giáo trình đánh giá tác động môi trường 9 10 832