Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH ĐIỆN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 8745 lần   |   Lượt tải: 19 lần
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1: Ứng dụng phép đo sức điện động
1.1 Khái niệm về pin điện hoá và ứng dụng ................................................. Trang 1
1.1.1 Pin điện hóa ....................................................................................Trang 2
1.1.2 Sức điện động ................................................................................Trang 3
1.2 Ứng dụng phép đo sức điện động ...........................................................Trang 4
1.2.1 Phương pháp đo sức điện động ...................................................Trang 5
1.2.2 Các ứng dụng của việc đo sức điện động ................................Trang 6,7
Chương 2: Nguồn điện hóa học
2.1 SĐĐ của nguồn...........................................................................................Trang 8
2.2 Sự phân cực, độ sụt thế ............................................................................Trang 9
2.3 Dung lượng và năng lượng .....................................................................Trang 9
2.4 Công suất riêng ........................................................................................Trang 10
2.5 Khả năng phóng điện...............................................................................Trang 10
2.6 Nguồn điện sơ cấp ...................................................................................Trang 10
2.6.1 Pin Vonta ........................................................................................Trang 10
2.6.2 Leclanche ..................................................................................Trang 10,11
2.6.3 Pin kiềm..........................................................................................Trang 12
2.6.4 Pin kẽm – không khí .....................................................................Trang 12
2.6.5 Pin Liti.............................................................................................Trang 13
2.7 Nguồn điện thứ cấp .................................................................................Trang 13
1.Acquy ...................................................................................................Trang 13
a) Acquy acid ..............................................................................Trang 14,15
b) Acquy kiềm ...................................................................................Trang 16
c) Acquy bạc - kẽm ...........................................................................Trang 16
2.8 Pin nhiên liệu ..................
MC LC
Li nói đầu
Chương 1: ng dng phép đo sc đin động
1.1 Khái nim v pin đin hoá và ng dng ................................................. Trang 1
1.1.1 Pin đin hóa ....................................................................................Trang 2
1.1.2 Sc đin động ................................................................................Trang 3
1.2 ng dng phép đo sc đin động ...........................................................Trang 4
1.2.1 Phương pháp đo sc đin động ...................................................Trang 5
1.2.2 Các ng dng ca vic đo sc đin động ................................Trang 6,7
Chương 2: Ngun đin hóa hc
2.1 SĐĐ ca ngun...........................................................................................Trang 8
2.2 S phân cc, độ st thế ............................................................................Trang 9
2.3 Dung lượng và năng lượng .....................................................................Trang 9
2.4 Công sut riêng ........................................................................................Trang 10
2.5 Kh năng phóng đin...............................................................................Trang 10
2.6 Ngun đin sơ cp...................................................................................Trang 10
2.6.1 Pin Vonta ........................................................................................Trang 10
2.6.2 Leclanche ..................................................................................Trang 10,11
2.6.3 Pin kim..........................................................................................Trang 12
2.6.4 Pin km – không khí .....................................................................Trang 12
2.6.5 Pin Liti.............................................................................................Trang 13
2.7 Ngun đin th cp .................................................................................Trang 13
1.Acquy ...................................................................................................Trang 13
a) Acquy acid ..............................................................................Trang 14,15
b) Acquy kim ...................................................................................Trang 16
c) Acquy bc - km...........................................................................Trang 16
2.8 Pin nhiên liu ..................................................................................Trang 17,18,19
Chương 3: Các bài tp ví d
3.1 X/định pH ca dd .................................................................................Trang 20,21
3.2 X/định h
s hot độ TB ..........................................................................Trang 22
3.3 X/định tích s tan .....................................................................................Trang 23
3.4 X/định s ti ..............................................................................................Trang 24
3.5 X/định hng s không bn ca phc ......................................................Trang 25
GIÁO TRÌNH ĐIỆN HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH ĐIỆN HÓA HỌC - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
GIÁO TRÌNH ĐIỆN HÓA HỌC 9 10 162