Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN HỌC TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

-------------------------------------------

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN HỌC
TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ
XÂY DỰNG

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thanh Phong
Bộ môn Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án
Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Giáo trình điện tử môn học “TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
-------------------------------------------

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN HỌC

TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG
I.

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ GIÁO TRÌNH

1. Họ và tên:

NGUYỄN THANH PHONG

2. Sinh năm:

17/11/1982

3. Ảnh:

4. Chức danh:

Giảng viên - Học vị: Thạc sĩ (Quản lý dự án Xây

dựng)
5. Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Kinh tế Xây dựng & Quản lý dự án,
Khoa Kỹ Thuật & Công Nghệ, Phòng 312 (Lầu
3),
Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh,
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh.
6. Điện thoại:

(08) 9300948- Di động: 090.5957580

7. Email:

dhmotphcm@yahoo.com

8. Lịch tiếp sinh viên hàng tuần:
Giảng viên tiếp và giải đáp thắc mắc cho sinh viên tại Văn Phòng
Khoa Kỹ Thuật & Công Nghệ, Phòng 312 (Lầu 3), Trường Đại học
Mở Tp.HCM, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
theo lịch như sau:

GV. ThS. Nguyễn Thanh Phong –Khoa Kỹ Thuật & Công Nghệ

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Giáo trình điện tử môn học “TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG”

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ

Thứ Sáu

Năm
Thời

14:00-

14:00-

14:00-

gian

17:00

17:00

17:00

GV. ThS. Nguyễn Thanh Phong –Khoa Kỹ Thuật & Công Nghệ

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Giáo trình điện tử môn học “TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG”

II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC
1. Tên môn học: TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG
2. Mã số Môn Học: TH2209
3. Số đơn vị học trình và giờ học:
- Môn Tin học trong quản lý Xây dựng bao gồm 2 đơn vị học trình
(tương ứng với 30 tiết giảng dạy lý thuyết).
- Phân bổ thời gian: 30:00:15 (30 tiết giảng dạy trên lớp và 15 tiết

sinh viên tự làm bài tập ở nhà).
- Giờ học: Sáng thứ 5 (từ 7:00 đến 11:00) hoặc chiều thứ 5 (13:00
đến 17:00)
4. Mục tiêu của môn học:
- Về kiến thức: Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến

thức nền tảng cơ bản về các ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯNG ĐI HC M TP. HCM
-------------------------------------------
GIÁO TRÌNH ĐIN T MÔN HC
TIN HC TRONG QUN LÝ
XÂY DNG
Biên son: ThS. Nguyn Thanh Phong
B môn Kinh tế xây dng & Qun lý d án
Khoa K thut & Công ngh
TP H Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2008
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN HỌC TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN HỌC TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN HỌC TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG 9 10 523