Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
Đường lối Cách
mạng của Đảng Cộng
sản VN

Chương mở đầu

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Đối tượng nghiên cứu:
a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam:
Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời
là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng cộng
sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ
bản.
Ngay từ khi ra đời, “thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đề ra
đường lối cách mạng đúng đắn… Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng
cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp
khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta Đảng của giai cấp công nhân – không ngừng củng cố và tăng cường”.
Gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành
được những thắng lợi to lớn:
- Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành độc lập cho dân
tộc, tự do cho nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mối cho nước nhà - độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Đánh thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
- Bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
- Tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào
lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
- Góp phần vào tích cực vào sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng của nhân dân
thế giới.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đấu quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản trước hết là đề
ra đường lối cách mạng. Hoạch định đường lối là công việc quan trọng hàng đầu của
một chính đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách
về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạngViệt Nam. Đường
lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị…
Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tùy theo nội dung, tính chất,
phạm vi và thời gian… Đảng đề ra đường lối cách mạng theo các cấp độ khác nhau.
Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng như: đường lối độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có đường lối cách mạng trong thời kỳ lịch
1

sử như: đườn...
Giáo trình
Đường lối Cách
mạng của Đảng Cộng
sản VN
Giáo trình: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản 9 10 797