Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình giảng dạy môn bơi lội

Được đăng lên bởi Bich Kieu Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIAÙO TRÌNH GIAÛNG DAÏY MOÂN BÔI LOÄI
NGÖÔØI SOAÏN : MAI THEÁ ANH
CHÖÔNG I : LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CUÛA MOÂN BÔI LOÄI
I. Trình töï hoïc caùc kieåu bôi
Do soá giôø daïy bôi khoâng nhieàu neân cdaïy hai kieåu bôi laø bôi eách vaø bôi tröôøn saáp. Tröôùc heát caàn daïy hoïc sinh
bieát caùch ñaïp nöôùc(bôi ñöùng) vaø bôi eách, bôûi vì hoïc ñaïp nöôùc ñeå ñaàu noåi leân maët nöôùc, seõ loaïi tröø ñöôïc taâm lyù sôï nöôùc
vaø ñaûm baûo ñöôïc an toaøn. Ñoäng taùc tay vaø chaân khi ñaïp nöôùc gaàn gioáng bôi eách neân coù theå nhanh choùng giuùp hoïc sinh
naém ñöôïc kyõ thuaät bôi eách. Thôû trong bôi eách laø thôû chính dieän vaø töông ñoái ñôn giaûn neân ngöôøi môùi hoïc deã naém vöõng
kyõ thuaät bôi ... Nhòp ñoä caùc chu kyø ñoäng taùc bôi eách coù söï giaõn caùch roõ reät vaø töông ñoái tieát kieäm söùc, hoïc sinh coù theâ
nhanh choùng bôi ñöôïc daøi hôn. Tieáp ñeán laø daïy kieåu bôi tröôøn saáp laø kieåu bôi bao goàm caùc ñoäng taùc gaàn gioáng vôùi
ngöôøi ñi boä treân caïn, ñoäng taùc tay chaân töông ñoái ñôn giaûn nhöng ñoäng taùc thôû laïi raát khoù.
II. Trình töï giaûng daïy trong moät kieåu bôi
Moãi kieåu bôi bao goàm caùc ñoäng taùc tay, chaân, thôû, phoái hôïp toaøn boä. Trong giaûng daïy phaân chia noùi chung laø daïy
ñoäng taùc chaân tröôùc roài ñoäng taùc tay sau (bao goàm phoái hôïp tay vôùi thôû). Sau ñoù daïy phoái hôïp tay vaø chaân, cuoái cuøng
daïy phoái hôïp hoaøn chænh
III. Trình töï giaûng daïy moät ñoäng taùc(tay hoaëc chaân)
- Giaûng giaûi, laøm maãu ñeå hoïc sinh coù khaùi nieäm veà ñoäng taùc
- Taäp ñoäng taùc treân caïn
- Taäp caùc baøi taäp coù ñieåm töïa coá ñònh trong nöôùc nhö baùm thaønh beå hoaëc nhôø ñoàng ñoäi ñôõ ñeå taäp ñoäng taùc chaân
hoaëc ñöùng ôû choå nöôùc noâng ñeå taäp ñoäng taùc tay ...
- Taäp caùc baøi taäp khoâng coù ñieåm töïa coá ñònh nhö ñaïp nöôùc noåi ngöôøi, taäp caùc ñoäng taùc tay vaø chaân
- Phoái hôïp hoaøn chænh ñoäng taùc vaø naâng daàn cöï ly, cuõng coá vaø naâng cao chaát löôïng ñoäng taùc
IV. Giaûng daïy kyõ thuaät kieåu bôi eách vaø bôi tröôøn saáp
TRÖÔØNG ÑH QUI NHÔN
Giáo trình giảng dạy môn bơi lội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình giảng dạy môn bơi lội - Người đăng: Bich Kieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình giảng dạy môn bơi lội 9 10 678