Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một

Được đăng lên bởi nhokcoolkute99
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 3629 lần   |   Lượt tải: 45 lần
§μo huy hiÖp NguyÔn M¹nh Hëng
Lu Ngäc Kh¶i NguyÔn Hoμng Minh TrÇn §¹i NghÜa
TrÇn §¨ng Thanh Vò quang t¹o §ç Xu©n T¶o
Hoμng Kh¾c Th«ng Lª do·n thuËt T¹ Ngäc V·ng
NguyÔn Tõ Vîng NguyÔn träng xu©n
Gi¸o tr×nh
(DïNG CHO SINH viªn C¸C TR¦êNG §¹i häc, cao ®¼ng)
TËP MéT
(T¸i b¶n lÇn thø nhÊt, cã söa ch÷a vµ bæ sung)
NHμ XUÊT B¶N GI¸O DôC
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một - Người đăng: nhokcoolkute99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một 9 10 835