Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình giao tiếp trong thanh tra

Được đăng lên bởi macnhuban
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 9522 lần   |   Lượt tải: 42 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
TT
Nội dung
Chương 1. Giao tiếp trong thanh tra và kỹ năng giao tiếp trong thanh tra
A. Giao tiếp trong thanh tra
I. Khái niệm và bản chất của giao tiếp trong thanh tra
1. Khái niệm về giao tiếp
2. Khái niệm giao tiếp trong thanh tra
3. Bản chất của giao tiếp trong thanh tra
II. Đặc điểm và nguyên tắc của giao tiếp trong thanh tra
1. Đặc điểm
2. Nguyên tắc của giao tiếp trong thanh tra
III. Hình thức, phương tiện và vai trò của giao tiếp trong thanh tra
1. Hình thức của giao tiếp trong thanh tra
2. Các phương tiện giao tiếp trong thanh tra
3. Vai trò của giao tiếp trong thanh tra
B. Kỹ năng giao tiếp trong thanh tra
I. Khái niệm về kỹ năng và kỹ năng giao tiếp trong thanh tra
1. Khái niệm về kỹ năng
2. Khái niệm kỹ năng giao tiếp
3. Khái niệm kỹ năng giao tiếp trong thanh tra
4. Cơ sở và các giai đoạn của qúa trình hình thành kỹ năng giao tiếp
trong thanh tra
Chương 2. Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động thanh tra
I. Kỹ năng giao tiếp trong họp Đoàn thanh tra
1. Thời điểm và mục tiêu của việc họp Đoàn thanh tra
2. Kỹ năng giao tiếp cần có trong họp Đoàn thanh tra
II. Kỹ năng giao tiếp trong quá trình làm việc với đối tượng thanh tra
1. Khái quát chung
2. Kỹ năng cần có trong quá trình làm việc với đối tượng thanh tra
III. Các tình huống giao tiếp thường xảy ra trong hoạt động thanh tra
Chương 3. Kỹ năng giao tiếp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
I. Khái quát chung về giao tiếp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Khái niệm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
2. Khái quát chung về hoạt động tiếp công dân
3. Khái quát chung về đối thoại trong giải quyết khiếu nại
II. Kỹ năng giao tiếp trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Mục tiêu, nhiệm vụ của tiếp công dân, đối thoại trong giải quyết
khiếu nại, tố cáo.
2. Kỹ năng giao tiếp cần có trong quá trình tiếp công dân, đối thoại
để giải quyết khiếu nại, tố cáo
III. Các tình huống giao tiếp thường xảy ra trong hoạt động tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Trang
3
3
3
3
6
10
14
14
17
21
21
24
25
32
32
32
33
37
38
43
43
43
47
51
51
53
59
62
62
62
64
67
71
71
72
80

Chương 1
Giao tiếp trong thanh tra và kỹ năng giao tiếp trong thanh tra
A. Giao tiếp trong thanh tra
I. Khái niệm và bản chất của giao tiếp trong thanh tra
1. Khái niệm về giao tiếp
Nói đến thuật ngữ giao tiếp nói chung là có thể nói đến giao tiếp của cả
con người và động vật. Giao tiếp của con người tồn tại ở hai dạng: một bản
năng, một ý thức, khi bản năng thắng thì giao tiếp sẽ vô văn hóa, kh...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
TT Nội dung Trang
Chương 1. Giao tiếp trong thanh tra và kỹ năng giao tiếp trong thanh tra 3
A. Giao tiếp trong thanh tra 3
I. Khái niệm và bản chất của giao tiếp trong thanh tra 3
1. Khái niệm về giao tiếp 3
2. Khái niệm giao tiếp trong thanh tra 6
3. Bản chất của giao tiếp trong thanh tra 10
II. Đặc điểm và nguyên tắc của giao tiếp trong thanh tra 14
1. Đặc điểm 14
2. Nguyên tắc của giao tiếp trong thanh tra 17
III. Hình thức, phương tiện và vai trò của giao tiếp trong thanh tra 21
1. Hình thức của giao tiếp trong thanh tra 21
2. Các phương tiện giao tiếp trong thanh tra 24
3. Vai trò của giao tiếp trong thanh tra 25
B. Kỹ năng giao tiếp trong thanh tra 32
I. Khái niệm về kỹ năng và kỹ năng giao tiếp trong thanh tra 32
1. Khái niệm về kỹ năng 32
2. Khái niệm kỹ năng giao tiếp 33
3. Khái niệm kỹ năng giao tiếp trong thanh tra 37
4. Cơ sở các giai đoạn của qúa trình hình thành kỹ năng giao tiếp
trong thanh tra
38
Chương 2. Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động thanh tra 43
I. Kỹ năng giao tiếp trong họp Đoàn thanh tra 43
1. Thời điểm và mục tiêu của việc họp Đoàn thanh tra 43
2. Kỹ năng giao tiếp cần có trong họp Đoàn thanh tra 47
II. Kỹ năng giao tiếp trong quá trình làm việc với đối tượng thanh tra 51
1. Khái quát chung 51
2. Kỹ năng cần có trong quá trình làm việc với đối tượng thanh tra 53
III. Các tình huống giao tiếp thường xảy ra trong hoạt động thanh tra 59
Chương 3. Kỹ năng giao tiếp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 62
I. Khái quát chung về giao tiếp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 62
1. Khái niệm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 62
2. Khái quát chung về hoạt động tiếp công dân 64
3. Khái quát chung về đối thoại trong giải quyết khiếu nại 67
II. Kỹ năng giao tiếp trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo 71
1. Mục tiêu, nhiệm vụ của tiếp công dân, đối thoại trong giải quyết
khiếu nại, tố cáo.
71
2. Kỹ năng giao tiếp cần trong quá trình tiếp công dân, đối thoại
để giải quyết khiếu nại, tố cáo
72
III. c tình huống giao tiếp thường xảy ra trong hoạt động tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
80
1
giáo trình giao tiếp trong thanh tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình giao tiếp trong thanh tra - Người đăng: macnhuban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
giáo trình giao tiếp trong thanh tra 9 10 489