Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hàn điện xỉ

Được đăng lên bởi minhthanhnd79
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 2 lần
6.1 Nguyên lý, đặc điểm và ứng dụng
6.2 Điều kiện ổn định quá trình hàn điện xỉ
6.3 Sự hình thành mối hàn điện xỉ
6.4 Chế độ hàn
6.5. Thiết bị và vật liệu hàn điện xỉ
6.6. Các dạng liên kết hàn
6.7 Kỹ thuật hàn
1

Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại

Đại học Bách khoa Hà Nội – 2005-06

Ngô Lê Thông

CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY VÀ HÀN VẢY – 1

CHƯƠNG 6:HÀN ĐIỆN XỈ

Trang 262÷263, giáo trình 1.
Nguyên lý: quá trình hàn nóng
chảy, trong đó nhiệt lượng sinh
ra khi có dòng điện chạy qua
thuốc hàn bị nóng chảy (bể xỉ)
trong rãnh hàn nằm giữa hai bề
mặt hàn. Rãnh hàn được điền
đầy bằng kim loại mối hàn từ
dưới lên trên do kim loại nóng
chảy được đưa vào thông qua
điện cực nóng chảy (dạng dây
hàn hoặc dạng tấm dày).

Hình 6-1, giáo trình 1.

2

Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại

Đại học Bách khoa Hà Nội – 2005-06

Ngô Lê Thông

CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY VÀ HÀN VẢY – 1

6.1 NGUYÊN LÝ, ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG

1

• Các đặc điểm cơ bản của hàn điện xỉ:
1. Hàn được các chi tiết rất dày, từ vài chục đến > 1000 mm.
2. Năng suất hàn cao
3. Tiết kiệm nhiều thuốc hàn
4. Mức độ tập trung nhiệt nhỏ
5. Chất lượng mối hàn cao
6. Chủng loại điện cực đa dạng
7. Cần nhiệt luyện sau khi hàn

3

Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại

Đại học Bách khoa Hà Nội – 2005-06

Ngô Lê Thông

CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY VÀ HÀN VẢY – 1

6.1 NGUYÊN LÝ, ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG

Hình 6-2, giáo trình 1.
Trang 263÷267, giáo trình 1.
Toàn bộ quá trình hàn điện xỉ bao gồm hai
giai đoạn:
• 1. Hình thành bể xỉ, thường thông qua
hồ quang (Ih nhỏ, U lớn)
• 2. Quá trình hàn không có hồ quang
(Ih lớn, U nhỏ hơn).

4

Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại

Đại học Bách khoa Hà Nội – 2005-06

Ngô Lê Thông

CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY VÀ HÀN VẢY – 1

6.2 ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH QUÁ TRÌNH ĐIỆN XỈ

2

Hình 6-3, giáo trình 1.

• Chế độ hàn ổn định với j = 0,2÷250
A/mm2. Lý do: bể xỉ có quán tính
nhiệt lớn.
Sự ổn định của quá trình hàn điện xỉ
chịu ảnh hưởng của:
1. Các điều kiện về sự liên tục của các
quá trình điện và nhiệt trong bể xỉ.
2. Sự nóng chảy của điện cực (dây
hàn…).

• Quá trình ổn định nếu trong thời
gian dài liên tục U không đổi ở mức
Ih cho trước.

5

Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại

Đại học Bách khoa Hà Nội – 2005-06

Ngô Lê Thông

CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY VÀ HÀN VẢY – 1

6.2 ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH QUÁ TRÌNH ĐIỆN XỈ

• Không được xuất hiện hồ quang giữa đầu điện cực và bề mặt tự do của
bể xỉ hoặc giữa đầu điện cực và vũng hàn (ngay bên trong bể xỉ):
Pc = Pp

Hình 6-4, 6-5, giáo trình 1.

∂Pc ∂Pp
<
∂τ
∂τ

6

Bộ môn Hàn và Công nghệ kim lo...
1
B
môn Hàn và Côn
g
n
g
h kim loi
Đ
i hc Bách khoa Hà
N
i – 2005-06 N
g
ô Lê Thôn
g
1
CÔNG NGH HÀN NÓNG CHY VÀ HÀN VY – 1
CHƯƠNG 6:HÀN ĐIN X
6.1 Nguyên lý, đặc đim và ng dng
6.2 Điu kin n định quá trình hàn đin x
6.3 S hình thành mi hàn đin x
6.4 Chế độ hàn
6.5. Thiết b và vt liu hàn đin x
6.6. Các dng liên kết hàn
6.7 K thut hàn
B
môn Hàn và Côn
g
n
g
h kim loi
Đ
i hc Bách khoa Hà
N
i – 2005-06 N
g
ô Lê Thôn
g
2
CÔNG NGH HÀN NÓNG CHY VÀ HÀN VY – 1
6.1 NGUYÊN LÝ, ĐẶC ĐIM VÀ NG DNG
Trang 262÷263, giáo trình 1.
Nguyên lý: quá trình hàn nóng
chy, trong đó nhit lượng sinh
ra khi có dòng đin chy qua
thuc hàn b nóng chy (b x)
trong rãnh hàn nm gia hai b
mt hàn. Rãnh hàn được đin
đầy bng kim loi mi hàn t
dưới lên trên do kim loi nóng
chy được đưa vào thông qua
đin cc nóng chy (dng dây
hàn hoc dng tm dày).
Hình 6-1, giáo trình 1.
Giáo trình hàn điện xỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hàn điện xỉ - Người đăng: minhthanhnd79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo trình hàn điện xỉ 9 10 238