Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hình Học Họa Hình a2

Được đăng lên bởi Huy Đặng
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 7865 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
Dæång Thoü

HÇNH HOÜC
HOÜA HÇNH
DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

2

BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG — 2006

MỤC LỤC
Chương1

PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

A. BIỂU DIỄN ĐIỂM , ĐƯỜNG THẲNG,MẶT PHẲNG :
§1. HỆ THỐNG HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH :
§2. BIỂU DIỄN ĐIỂM :
§3. BIỂU DIỄN ĐƯỜNG THẲNG :
§4. SỰ LIÊN THUỘC CỦA ĐIỂM & ĐƯỜNG THẲNG:
§5. ĐIỂM TỤ CỦA ĐƯỜNG THẲNG :
§6. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG:
§7. BIỂU DIỄN MẶT PHẲNG :
§8. ĐƯỜNG TỤ CỦA MẶT PHẲNG :

03
04
05
06
07
08
08
09

B. CÁC PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH THEO HAI
HÌNH THẲNG GÓC ĐÃ CHO .
§1. VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH THEO PHƯƠNG PHÁP KIẾN TRÚC
SƯ:
12
§2. HẠ THẤP HAY NÂNG CAO MẶT BẰNG KHI VẼ HÌNH CHIẾU
PHỐI CẢNH :
15
§3. PHƯƠNG PHÁP VẾT TIA:
17
§4. PHƯƠNG PHÁP LƯỚI PHỤ TRỢ :
18
§5. VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH KHI ĐIỂM TỤ RA NGOÀI PHẠM
VI BẢN VẼ :
20
§6. MỘT SỐ ỨNG DỤNG :
22
§7. MỘT SỐ BÀI VẼ THAM KHẢO:
30
Chương hai :

BÓNG TRÊN CÁC HÌNH CHIẾU.

§1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VẼ BÓNG :
§2. BÓNG TRÊN HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC:
§3. BÓNG TRÊN HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH:
§4. BÓNG TRÊN HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO:
§5. MỘT SỐ BÀI VẼ THAM KHẢO:
Chương3

34
37
48
54
54

HÌNH CHIẾU CÓ SỐ

A. BIỂU DIỄN CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC
§1. ĐIỂM
§2. ĐƯỜNG THẲNG
§3. MẶT PHẲNG

58
59
61

B. BIỂU DIỄN ĐƯỜNG - MẶT
§1. ĐA DIỆN
§2. ĐƯỜNG CONG - MẶT CONG
§3. MẶT DỐC ĐỀU
§4. MẶT ĐỊA HÌNH (MẶT ĐẤT TỰ NHIÊN)

64
64
66
67

C. CÁC BÀI TOÁN VỀ VỊ TRÍ
§1. MẶT PHẲNG CẮT MẶT PHẲNG
§2. MẶT PHẲNG CẮT NÓN
§3. MẶT PHẲNG CẮT MẶT DỐC ĐỀU
§4. MẶT PHẲNG CẮT MẶT ĐỊA HÌNH

70
70
71
72

Chương1

PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

A. BIỂU DIỄN ĐIỂM , ĐƯỜNG THẲNG,MẶT PHẲNG :
Trong kỹ thuật xây dựng thường phải biểu diễn những đối tượng có
kích thước lớn như nhà cửa , đê đập , cầu cống v.v…Bên cạnh các loại hình
biểu diễn đã biết, người ta còn dùng một loại hình biểu diễn khác , gọi là
hình biểu diễn phối cảnh được xây dựng trên cơ sở phép chiếu xuyên tâm.
Phương pháp hình chiếu phối cảnh ,cho ta những hình ảnh được
biểu diễn giống như hình ảnh ta quan sát trong thực tế . Vì vậy , nó được sử
dụng rộng rãi trong quá trình tìm ý thiết kế để chọn hình dáng các công trình
xây dựng .Hình biểu diễn phối cảnh là bộ phận không thể thiếu trong các bản
vẽ kiến trúc.
Có nhiều loại hình chiếu phối cảnh . Ở đây chủ yếu nghiên cứu hình
chiếu phối cảnh vẽ trên mặt tranh thẳng đứng .
§1 . HỆ THỐNG HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH :
Trong không gian lấy hai mặt phẳng vuông góc nhau .V nằm ngang
và T thẳng đứng. Một điểm M không thuộc T ứng với mắt người quan sát
(hì...
BAÏCH KHOA ÂAÌÔNG — 2006
Dæån
g
Thoü
ÂAÛI HOÜC ÂAÌÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
HÇNH HOÜC
HOÜA HÇNH
2
DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KIN TRÚC
Giáo trình Hình Học Họa Hình a2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hình Học Họa Hình a2 - Người đăng: Huy Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giáo trình Hình Học Họa Hình a2 9 10 812