Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 1 Hà Thị Lệ ánh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀ THỊ LỆ ÁNH

GIÁO TRÌNH

Hình thái giải phẫu học
thực vật

Ebook.moet.gov.vn, 2008

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Từ khóa
- Tự dưỡng
- Dị dưỡng
- Thẩm dưỡng
- Toàn thực

Tóm tắt nội dung
Trong chương nầy giới thiệu khái niệm chung về lịch sử môn Hình thái
giải phẩu thực vật, cách khác hiểu về nguồn gốc hình thành các môn học liên
quan đến thực vật, một sinh vật tự dưỡng cung cấp sức sản xuất cho hệ sinh thái.
Bên cạnh đó, còn nêu một số phương pháp để nghiên cứu về thực vật, qua
đó cũng cho thấy mối quan hệ giữa thực vật học và các ngành khoa học khác để
kiến thức về thực vật ngày càng hoàn thiện hơn.

Yêu cầu đối với sinh viên
Sau khi nghiên cứu chương nầy, sinh viên có thể:
- Nhận biết về lịch sử môn học và nhứt là nguồn gốc về tế bào, những khái
niệm ngày càng hoàn chỉnh hơn nhờ dụng cụ quang học là kính hiển vi.
- Mối liên quan giữa các môn học khác về thực vật.

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIỚI THỰC VẬT
Đặt vấn đề: 1. Theo bạn, thực vật và tảo khác nhau ở những đặc điểm gì ?
2. Sai khác căn bản giữa các sinh vật sơ hạch và sinh vật chân hạch
như thế nào ?

1.1. Thực vật là một bộ phận của sinh giới
Sinh giới rất khác nhau do đặc điểm tổ chức cơ thể, cấu tạo tế bào cũng
như sự dinh dưỡng của chúng, được chia làm 5 giới: giới Monera bao gồm các
sinh vật sơ hạch (vi khuẩn), giới Protista hay nguyên sinh vật là những sinh vật
đơn bào nhân thật, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
Sự khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật là ở hình thức dinh dưỡng của
chúng: thực vật tự dưỡng (autotrophes), còn động vật dị dưỡng (heterotrophes). Thực
vật xanh có chứa diệp lục tố (chlorophylles) a, b, sự quang tổng hợp tạo ra các hợp
chất hữu cơ từ năng lượng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbonic; một số rất ít vi
khuẩn có thể quang tự dưỡng và hoá tự dưỡng. Nấm cũng như hầu hết các vi khuẩn và
động vật sống dị dưỡng bằng cách hấp thu các hợp chất hữu cơ có sẵn, sự dinh dưỡng
là toàn thực (holotrophe / holozoique), còn thực vật hấp thu các chất trong môi trường
bằng sự thẩm thấu nên thẩm dưỡng (osmoiotrophe).

1

1.2. Vai trò của thực vật trong
người

thiên nhiên và trong đời sống con

Câu hỏi: Bạn hiểu thế nào về người nguyên thủy biết khám phá và sử dụng dược
tính của vài thực vật?
Khắp nơi trên bề mặt trái đất, từ những vùng hoang mạc khô cằn của vùng
nhiệt đới, dưới đáy đại dương sâu thẳm, các vùng lạnh lẽo của Nam và Bắc cực
đâu đâu chúng ta cũng có thể gặp các đại diện của giới thực vật. Giới thực vật vô
cùng phong phú và đa dạng, có vai trò to lớn trong tự nhiên, có thể n...
HÀ TH L ÁNH
GIÁO TRÌNH
Hình thái gii phu hc
thc vt
Ebook.moet.gov.vn, 2008
Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 1 Hà Thị Lệ ánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 1 Hà Thị Lệ ánh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 1 Hà Thị Lệ ánh 9 10 600