Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán máy,kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Tuyết Tuyết
Số trang: 500 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẦN MISA
CÔNG TY CỔ PH
PHẦ

ÁO TR
GI
GIÁ
TRÌÌNH
ÁN MÁY
KẾ TO
TOÁ
ÁN DOANH NGHI
ỆP
KẾ TO
TOÁ
NGHIỆ
ùng cho sinh vi
ườ
ng ĐH, CĐ,
(D
(Dù
viêên chuy
chuyêên ng
ngàành Kinh tế, Kế to
toáán tại các tr
trườ
ường
THCN)

À XU
ẤT BẢN VĂN HÓA - TH
ÔNG TIN
NH
NHÀ
XUẤ
THÔ
HÀ NỘI – 2012

Mục lục
M Ụ C

L Ụ C

MỤC LỤC...................................................................................................................
...................................................................................................................33
U.............................................................................................................
LỜI MỞ ĐẦ
ĐẦU
.............................................................................................................99
C VỀ KÝ HI
ỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA HO
ẠT
QUY ƯỚ
ƯỚC
HIỆ
HOẠ

11
NG KẾ TO
ÁN.....................................................................................................
ĐỘ
ĐỘNG
TOÁ
.....................................................................................................11
12
ẾT TẮT...........................................................................
DANH MỤC CÁC TỪ VI
VIẾ
...........................................................................12
ƯƠ
NG 1.............................................................................................................. 13
CH
CHƯƠ
ƯƠNG

13
ẦN MỀM KẾ TO
ÁN............................................................
TỔNG QUAN VỀ PH
PHẦ
TOÁ
............................................................13
1. Khái niệm phần mềm kế toán..............................................................................14
2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán.......................................................... 14
3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công................................ 16
4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán......................................................17
5. Phân loại phần mềm kế toán............................................................................... 18
6. Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán...................................... 20
7. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy..........................................23
8. Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng? ........................................23
9. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất.....................................24
10. Ưu, nhược điể...
C
C
C
CÔ
Ô
Ô
ÔNG
NG
NG
NGTY
TY
TY
TYC
C
C
C
PH
PH
PH
PH
N
N
N
NMISA
MISA
MISA
MISA
GI
GI
GI
GIÁ
Á
Á
ÁO
O
O
OTR
TR
TR
TRÌ
Ì
Ì
ÌNH
NH
NH
NH
K
K
K
K
TO
TO
TO
TOÁ
Á
Á
ÁN
N
N
NM
M
M
MÁ
Á
Á
ÁY
Y
Y
Y
K
K
K
K
TO
TO
TO
TOÁ
Á
Á
ÁN
N
N
NDOANH
DOANH
DOANH
DOANHNGHI
NGHI
NGHI
NGHI
P
P
P
P
(D
(D
(D
(Dù
ù
ù
ùng
ng
ng
ngcho
cho
cho
chosinh
sinh
sinh
sinhvi
vi
vi
viê
ê
ê
ên
n
n
nchuy
chuy
chuy
chuyê
ê
ê
ên
n
n
nng
ng
ng
ngà
à
à
ành
nh
nh
nhKinh
Kinh
Kinh
Kinht
t
t
tế
ế
ế
ế,
,
,
,K
K
K
Kế
ế
ế
ếto
to
to
toá
á
á
án
n
n
nt
t
t
t
i
i
i
ic
c
c
cá
á
á
ác
c
c
ctr
tr
tr
trườ
ườ
ườ
ường
ng
ng
ngĐ
Đ
Đ
ĐH,
H,
H,
H,C
C
C
CĐ
Đ
Đ
Đ,
,
,
,
THCN)
THCN)
THCN)
THCN)
NH
NH
NH
NHÀ
À
À
ÀXU
XU
XU
XU
T
T
T
TB
B
B
B
N
N
N
NV
V
V
VĂ
Ă
Ă
ĂN
N
N
NH
H
H
HÓ
Ó
Ó
ÓA
A
A
A-
-
-
-TH
TH
TH
THÔ
Ô
Ô
ÔNG
NG
NG
NGTIN
TIN
TIN
TIN
H
H
H
HÀ
À
À
ÀN
N
N
N
I
I
I
I
2012
2012
2012
2012
Giáo trình kế toán máy,kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán máy,kế toán doanh nghiệp - Người đăng: Tuyết Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
500 Vietnamese
Giáo trình kế toán máy,kế toán doanh nghiệp 9 10 839