Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH: LẬP TRÌNH C CĂN BẢN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO TRÌNH
LẬP TRÌNH C CĂN BẢN

Giáo trình Lập trình C căn bản

Trang 1

MỤC LỤC
BÀI 1 :
1.1

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ...................... 7

Mục tiêu ................................................................................................................................ 7

1.2
Lý thuyết ............................................................................................................................... 7
1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2 Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2 Các bước lập trình ........................................................................................................... 8
1.2.3 Kỹ thuật lập trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........ 8
1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart)..................................................................................... 9
BÀI 2 :
2.1

LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ...................... 12

Mục tiêu .............................................................................................................................. 12

2.2
Nội dung.............................................................................................................................. 12
2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC....................................................................................... 12
2.2.1.1 Khởi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2 Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2 Các ví dụ đơn giản ......................................................................................................... 13
2.2.2.1 Ví dụ 1 ...................................................................................................................... 13
2.2.2.2 Ví dụ 2 ....................................................
GIÁO TRÌNH
LẬP TRÌNH C CĂN BẢN
GIÁO TRÌNH: LẬP TRÌNH C CĂN BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH: LẬP TRÌNH C CĂN BẢN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH: LẬP TRÌNH C CĂN BẢN 9 10 665