Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lịch sử đảng Bộ giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi han-le
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 4095 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ giáo dục và đào tạo
________________________________

Giáo trình
Lịch sử
Đảng cộng sản
Việt Nam
(Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
(Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung)

Đồng chủ biên
PGS, NGND.Lê Mậu Hãn - PGS,TS.Trình Mưu
GS,TS. Mạch Quang Thắng

Tập thể tác giả:
PGS, NGND. Lê Mậu Hãn
PGS. TS. Vũ Quang Hiển
TS. Lê Văn Thai
TS. Ngô Quang Định
TS. Phạm Xuân Mỹ
PGS, TS. Trình Mưu
GS,TS. Mạch Quang Thắng
PGS, TS. Ngô Đăng Tri
TS. Đinh Xuân Lý

1

Bài mở đầu
Nhập môn lịch sử Đảng cộng sản việt Nam
1. Đối tượng nghiên cứu
Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên
phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và hy sinh,
giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại, làm cho đất nước, xã
hội và con người Việt Nam ngày càng đổi mới sâu sắc. Lịch sử của Đảng là một pho
lịch sử bằng vàng. Hồ Chí Minh nói: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách
mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!"1.
Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy truyền thống vẻ vang
của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng công tác nghiên cứu lịch sử Đảng và
tổng kết những bài học lịch sử trong từng thời kỳ cũng như trong toàn bộ tiến trình lãnh
đạo cách mạng của Đảng.
Nghiên cứu và tổng kết các bài học lịch sử của Đảng là một phương pháp tốt để
nâng cao trình độ lý luận của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng,
góp phần khắc phục những xu hướng giáo điều và kinh nghiệm chủ nghĩa trong Đảng.
Trên cơ sở nghiên cứu và khái quát sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm lịch sử đã tích lũy
được trong cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng, nếu không hiểu được mối liên hệ lịch
sử tất yếu và qua đó hiểu tiến trình phát triển có thể có của các sự kiện, Đảng mới có thể
đề ra được một đường lối chính trị hoàn chỉnh.
Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị có quy luật hình thành, phát
triển vai trò lịch sử riêng trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Do đó, lịch sử Đảng là đối
tượng nghiên cứu của một khoa học riêng - khoa học lịch sử Đảng.
Lịch sử Đảng gắn liền với lịch sử dân tộc. Theo đó, lịch sử Đảng là một khoa học
chuyên ngành của khoa học lịch sử và có quan hệ mật thiết với các khoa học về lý luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mỗi ngành khoa học có một phạm vi nghiên cứu cụ thể trong mối quan hệ biện
chứng với các khoa học khác. Khoa học lịch sử nghiê...
B giáo dc và đào to
________________________________
Giáo trình
Lch s
Đảng cng sn
Vit Nam
(Dùng trong các trường đại hc, cao đẳng)
(Tái bn ln th hai có sa cha và b sung)
Giáo trình lịch sử đảng Bộ giáo dục và đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lịch sử đảng Bộ giáo dục và đào tạo - Người đăng: han-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
Giáo trình lịch sử đảng Bộ giáo dục và đào tạo 9 10 250