Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình lịch sử kiến trúc

Được đăng lên bởi huutatbkdn95
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KIẾN TRÚC

GIÁO TRÌNH

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
ThS. Kts. TRẦN ĐỨC QUANG

Đà Nẵng, 01-2012

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................5
CHƯƠNG 1. KIẾN TRÚC AI CẬP CỔ ĐẠI ..............................................................6
1.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội ............................................................... 6
1.2 Các thời kỳ lịch sử ........................................................................................ 6
1.3 Đặc điểm kiến trúc ........................................................................................ 7
1.4 Các loại hình kiến trúc ................................................................................. 7
CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC TÂY Á CỔ ĐẠI ................................................................9
2.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội ............................................................... 9
2.2 Các thời kỳ lịch sử .......................................................................................10
2.3 Đặc điểm kiến trúc .......................................................................................10
2.4 Các loại hình kiến trúc ................................................................................11
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI ...........................................................12
3.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội ..............................................................12
3.2 Các thời kỳ lịch sử .......................................................................................12
3.3 Đặc điểm kiến trúc .......................................................................................13
3.4 Các loại hình kiến trúc ................................................................................14
CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC LA MÃ CỔ ĐẠI .............................................................15
4.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội ..............................................................15
4.2 Các thời kỳ lịch sử .......................................................................................15
4.3 Đặc điểm kiến trúc .......................................................................................16
4.4 Các loại hình kiến trúc ................................................................................16
CHƯƠNG 5. KIẾN TRÚC BYZANTINE.........................................................
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KIẾN TRÚC
GIÁO TRÌNH
ThS. Kts. TRẦN ĐỨC QUANG
Đà Nẵng, 01-2012
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
giáo trình lịch sử kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình lịch sử kiến trúc - Người đăng: huutatbkdn95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
giáo trình lịch sử kiến trúc 9 10 896