Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình mạng máy tính

Được đăng lên bởi Phan Ngoc Doanh
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 5205 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC .......................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH ...........................................................5
1.1. MỞ ĐẦU..............................................................................................................5
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ...............................................................................5
1.2.1. Lịch sử phát triển .........................................................................................5
1.2.2. Các yếu tố của mạng máy tính......................................................................7
1.2.2.1. Đường truyền vật lý ...............................................................................8
1.2.2.2. Kiến trúc mạng máy tính .......................................................................9
1.2.3. Phân loại mạng máy tính ............................................................................11
1.2.3.1. Theo khoảng cách địa lý ......................................................................11
1.2.3.2. Dựa theo kỹ thuật chuyển mạch ..........................................................11
1.2.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng.............................................................14
1.3. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI..............................................14
1.3.1. Kiến trúc phân tầng.....................................................................................14
1.3.2. Một số khái niệm cơ bản.............................................................................15
1.3.3. Mô hình OSI ...............................................................................................16
1.3.3.1. Giới thiệu .............................................................................................16
1.3.3.2. Chức năng các tầng trong mô hình OSI ..............................................17
1.3.3.3. Các dịch vụ và hàm .............................................................................19
1.3.4. Các mô hình chuẩn hoá khác ......................................................................22
1.3.4.1. Mô hình TCP/IP...................................................................................22
1.3.4.2. Mô hình SNA........................................................................................23
1.4. HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG ..................................................................................2...
MC LC
MC LC .......................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. NHP MÔN MNG MÁY TÍNH ...........................................................5
1.1. M ĐẦU..............................................................................................................5
1.2. CÁC KHÁI NIM CƠ BN ...............................................................................5
1.2.1. Lch s phát trin .........................................................................................5
1.2.2. Các yếu t ca mng máy tính......................................................................7
1.2.2.1. Đường truyn vt lý ...............................................................................8
1.2.2.2. Kiến trúc mng máy tính .......................................................................9
1.2.3. Phân loi mng máy tính ............................................................................11
1.2.3.1. Theo khong cách địa lý ......................................................................11
1.2.3.2. Da theo k thut chuyn mch ..........................................................11
1.2.3.3. Phân loi theo kiến trúc mng.............................................................14
1.3. KIN TRÚC PHÂN TNG VÀ MÔ HÌNH OSI..............................................14
1.3.1. Kiến trúc phân tng.....................................................................................14
1.3.2. Mt s khái nim cơ bn.............................................................................15
1.3.3. Mô hình OSI ...............................................................................................16
1.3.3.1. Gii thiu .............................................................................................16
1.3.3.2. Chc năng các tng trong mô hình OSI ..............................................17
1.3.3.3. Các dch v và hàm .............................................................................19
1.3.4. Các mô hình chun hoá khác ......................................................................22
1.3.4.1. Mô hình TCP/IP...................................................................................22
1.3.4.2. Mô hình SNA........................................................................................23
1.4. H ĐIU HÀNH MNG ..................................................................................25
1.4.1. Đặc đim quy định chc năng ca mt h điu hành mng. ......................25
1.4.2. Các tiếp cn thiết kế và cài đặt ...................................................................26
1.4.3. Các kiu h điu hàng mng .......................................................................27
1.4.3.1. Kiu ngang hàng (peer-to-peer) ..........................................................28
1.4.3.2. Kiu h đi
u hành mng có máy ch (server based network).............28
1.4.3.3. Mô hình khách/ch (client/server).......................................................29
1.4.4. Các chc năng ca mt h điu hành mng................................................31
1.5. KT NI LIÊN MNG .........................................................................................32
1.5.1. Các tiếp cn.................................................................................................32
1.5.2. Giao din kết ni.........................................................................................33
1.6. CÂU HI VÀ BÀI TP ....................................................................................33
CHƯƠNG 2. KIN TRÚC PHÂN TNG OSI ............................................................34
2.1. TNG VT LÝ (PHYSICAL)..........................................................................34
2.1.1. Vai trò và chc năng ca tng vt lý. .........................................................34
1
giáo trình mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình mạng máy tính - Người đăng: Phan Ngoc Doanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
giáo trình mạng máy tính 9 10 376