Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn học Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2320 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chemistry 140 Fall 2002

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

PHA CHẾ HÓA CHẤT
trong phòng kiểm nghiệm
1

GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN
Phone: 01686.151.042
Email: truongbachien@yahoo.com
truongbachchien2011.co.cc

2

1

Chemistry 140 Fall 2002

Giới thiệu về nội dung môn học
Buổi

Nội dung

1-4

Chương 1:Mở

5

Chương 2:Pha

ñầu về dung dịch

Số tiết
15

chế dung dịch chất tẩy

5

chế dung dịch chất chỉ

5

chế dung dịch thuốc

5

rửa
6

Chương 3:Pha

thị
6-7
7-8
8-15

Chương 4:Pha

thử hữu cơ
Chương 5:Pha chế dung dịch ñệm
Chương 6:Pha chế dung dịch chuẩn
THỰC HÀNH tại phòng thí nghiệm

5
25
90
3

Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Văn ðạt, Ngô Văn Tám, (1974),
Phân tích lng th c th c ph m, Bộ
LTTP.
[2]. Bùi Thị Nhu Thuận, Phạm Văn Sổ,
(1978), Ki m nghi m lng th c th c
ph m, Bộ LTTP.
[3]. Công ty ñường Biên Hoà, (1997),
Phng pháp phân tích
[4]. Lê Văn Khoa (chủ biên), (2001),
Phng pháp phân tích ñ t, n c,
phân bón và cây tr ng, Nhà xuất bản
Giáo dục, Hà Nội
4

2

Chemistry 140 Fall 2002

PHÂN CÔNG
Bài thu hoạch
(ngày 26/02/2011)

TÀI LIỆU GỐC
(bảng pho to)
(nộp ngày 12/03/2011)

Soạn 01 file Word
(nộp qua Email theo quy ñịnh
trước ngày 26/03/2010)

Cách thức nộp file

Hình thức và Nội dung
bài thu hoạch
5

Cách thức nộp file qua mail
• Nickname: lâp mail có tên ñăng nhập theo thứ tự:
Họ và tên sinh viên_mã số SV_tên lớp@....
(ñầy ñủ)

(chỉ 3 số sau cùng)

(là mail ñăng ký)

Ví dụ: tranthithuphuong_239_03CDNKN1@rocketmail.com
@yahoo.com
@gmail.com
@yahoo.com.vn
@....
• Bài thu hoạch viết trong word (không dùng WinVista),và ñược save
tên file theo thứ tự: XLSL-lop-ten nguoi.doc
• Bài thu hoạch ñược attack trong thư mail – Không ñược Nén file +
Không ñược chép bài thu hoạch vào lá thư

6

3

Chemistry 140 Fall 2002

PHÂN CÔNG SV LÀM ðỀ TÀI

DANH SÁCH
7

CHƯƠNG 1: Mở ñầu về dung
dịch
1.1. Sự ñiện ly – Hằng số cân bằng trong
dung dịch
1.2. Phản ứng thủy phân – Phản ứng trao ñổi
1.3. Cân bằng trong hệ dung dịch
1.4. Nồng ñộ dung dịch - Các loại nồng ñộ cách chuyển ñổi các nồng ñộ
1.5. Các phương pháp tính toán nồng ñộ
dung dịch
8

4

Chemistry 140 Fall 2002

Chương 1: Mở ñầu về dung dịch
1.1. Sự ñiện ly trong dung dịch

1.1.1. Khái niệm

Hệ phân tán
Chất phân tán hay môi trường phân tán ñều có thê ở
ba trạng thái như lỏng, khi, rắn.
9

Chương 1: Mở ñầu về dung dịch
1.1. Sự ñiện ly trong dung dịch

1.1.1. Khái niệm
Hệ phân tán thô

10

5

Chemistry 140 Fall 2002

Các dạng toán pha chế dung
dịch...
Chemistry 140 Fall 2002
1
1
PHA CH HÓA CHT
trong phòng kim nghim
TRƯỜNG ðI HC CÔNG NGHIP THC PHM Tp HCM
KHOA CÔNG NGH THC PHM
2
GiI THIU MÔN HC
Ging viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIN
Phone: 01686.151.042
Email: truongbachien@yahoo.com
truongbachchien2011.co.cc
Giáo trình môn học Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn học Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình môn học Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm 9 10 892