Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Tuyến Điểm Du Lịch Việt Nam
PHẦN I : VÙNG DU LỊCH NAM BỘ VÀ NAM
TRUNG BỘ
PHẦN II : VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ
PHẦN III : VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ
BÀI THỨ NHẤT
ĐỊNH NGHĨA, CHỨC NĂNG, Ý NGHĨA KINH TẾ
XÃ HỘI CỦA DU LỊCH
CÁC VÙNG DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
I -ĐỊNH NGHĨA:
1. Tuyến điểm du lịch:
a. Điểm du lịch:
Điểm du lịch là nơi tập trung một loại tài nguyên về tự nhiên, nhân văn,kinh tế-xã hội
hay một công trình riêng biệt phục vụ cho du lịch.
- Điểm du lịch địa đạo Củ chi - TPHCM
- Điểm du lịch núi Sam - thị xã Châu đốc - tỉnh An giang
- Điểm du lịch chùa Hương tích - tỉnh Hà tây
b. Tuyến du lịch :
Các điểm du lịch được nối với nhau thành tuyến du lịch. Trong từng trường hợp cụ
thể các tuyến du lịch có thể là tuyến du lịch nội vùng hay tuyến du lịch liên vùng.
- Tuyến du lịch TPHCM - Đà lạt - Nha trang
- Tuyến du lịchTPHCM - Buôn Ma thuột - Nha trang
- Tuyến du lịch TPHCM - Qui nhơn - Đà nẳng - Huế

II -CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DU LỊCH :
1. Du lịch dã ngoại:
Là loại hình du lịch cắm trại ngoài trời, kết hợp những trò chơi để tạo mối thân mật
trong đoàn du lịch, thường là những nhóm người trong cùng một lớp học, đoàn thể, cơ
quan và thích hợp cho các đối tượng thanh thiếu niên.
- Du lịch Mũi Né - Hòn Rơm (tỉnh Bình thuận)
- Du lịch chinh phục đỉnh núi Lang-Bian (tỉnh Lâm đồng)
2. Du lịch sinh thái:
Là loại hình du lịch để thưởng thức những tài nguyên thiên nhiên (sông, núi, biển,
rừng) thích hợp cho mọi đối tượng khách du lịch đặc biệt là khách nước ngoài.
- Du lịch cù lao An bình - tỉnh Vĩnh long
- Du lịch biển Vũng tàu
- Du lịch rừng quốc gia Bạch Mã - Tỉnh Thừa thiên - Huế
3. Du lịch nghiên cứu :
Là loại hình du lịch tổ chức cho cá nhân hay một nhóm nghiên cứu, tìm hiểu về các tài
nguyên thiên nhiên ( động thực vật học , địa chất ) , các tài nguyên nhân văn ( văn hóa,
trang phục của các dân tộc )
- Du lịch nghiên cứu rừng quốc gia Cúc phương
- Du lịch nghiên cứu văn hóa Chăm
- Du lịch nghiên cứu các dân tộc ở Tây nguyên
4. Du lịch tìm hiểu về lịch sử - văn hóa :
Là loại hình du lịch tìm hiểu những tài nguyên nhân văn thích hợp cho mọi đối tượng
khách tham quan đến những đình, đền, chùa, các công trình kiến trúc nghệ thuật, các
công trình kỷ niệm những danh nhân và sự kiện lịch sử.
- Điểm du lịch địa đạo Củ chi ( TPHCM )
- Điểm du lịch đình Bình thủy ( tỉnh Cần thơ )
- Điểm du lịch đền Côn sơn ( tỉnh Hải dương )
- Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc ( tỉnh Đồng tháp )
5. Du lịch vui chơi, giải trí :
Là loại hình du lịch giúp cho khách tham quan nhữ...
GO TRÌNH MÔN H C
Tuy n Đi m Du L ch Vi t Namế
PH N I : VÙNG DU L CH NAM B VÀ NAM
TRUNG B
PH N II : VÙNG DU L CH B C TRUNG B
PH N III : VÙNG DU L CH B C B
BÀI TH NH T
Đ NH NGHĨA, CH C NĂNG, Ý NGHĨA KINH T
H I C A DU L CH
CÁC VÙNG DU L CH VI T NAM HI N NAY
I -Đ NH NGHĨA:
1. Tuy n đi m du l ch:ế
a. Đi m du l ch:
Đi m du l ch là n i t p trung m t lo i tài nguyên v t nhiên, nhân văn,kinh t -xã h i ơ ế
hay m t công trình riêng bi t ph c v cho du l ch.
- Đi m du l ch đ a đ o C chi - TPHCM
- Đi m du l ch núi Sam - th xã Châu đ c - t nh An giang
- Đi m du l ch chùa H ng tích - t nh Hà tây ươ
b. Tuy n du l ch :ế
Các đi m du l ch đ c n i v i nhau thành tuy n du l ch. Trong t ng tr ng h p c ượ ế ườ
th các tuy n du l ch có th là tuy n du l ch n i vùng hay tuy n du l ch liên vùng. ế ế ế
- Tuy n du l ch TPHCM - Đà l t - Nha trangế
- Tuy n du l chTPHCM - Buôn Ma thu t - Nha trangế
- Tuy n du l ch TPHCM - Qui nh n - Đà n ng - Huế ơ ế
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM 9 10 481