Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn Máy xây dựng Trường trung cấp Cầu đường

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2936 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
MỞ ĐẦU
Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1 ý nghĩa vấn đề cơ giới hoá và tình hình trang bị MXD ở Việt
Nam
1.2 Công dụng, phân loại tổng thể máy xây dựng
1.3 Các hệ thống cơ bản của máy xây dựng
1.4 Các thông số cơ bản của máy xây dựng
Chương 2 MÁY NÂNG – VẬN CHUYỂN
2.1 Công dụng - Phân loại
2.2 Các thiết bị nâng đơn giản
2.3 Các loại máy trục
2.4 Qui phạm về an toàn trong sử dụng máy nâng
Chương 3 MÁY LÀM ĐẤT
3.1 Ý nghĩa của công tác làm đất và phân loại máy làm đất
3.2 Tính chất cơ lý của đất - khái niệm về lực cản khi đào và cắt
3.3 Máy xúc một gầu
3.4 Máy đào chuyển đất
3.5 Máy đầm đất
Chương 4 MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG
4.1 Khái niệm chung về máy đóng cọc
4.2 Búa đóng cọc Diezel
4.3 Máy khoan cọc nhồi
4.4 Máy cắm bấc thấm
Chương 5 MÁY VÀ THIẾT BỊ SẢN SUẤT VẬT LIỆU
5.1 Máy và thiết bị gia công đá
5.2 Máy và thiết bị sản xuất bêtông ximăng
Chương 6 MÁY VÀ THIẾT BỊ LÀM ĐƯỜNG
6.1 Khái niệm và phân loại
6.2 Máy rải bêtông nhựa
6.3 Trạm trộn bêtông nhựa nóng
Chương 7 KHÁI QUÁT VỀ SỬ DỤNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHI
SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG

7.1 Phương pháp xác định nhu cầu xe máy
7.2 An toàn lao động trong sử dụng máy xây dựng
7.3 Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của việc sử dụng máy xây dựng
TÀI LIỆU THAM KHẢO

4
5
6
6
6
7
21
23
23
24
28
32
34
34
34
36
39
46
51
51
52
55
58
61
61
62
67
67
67
69
73
73
74
76
78

3

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay trong cơ chế mở cửa, ngành xây dựng ở nước ta đã và đang được
các nước trên thế giới Liên doanh xây dựng các công trình, với qui mô, chất lượng
ngày càng cao. Hiện nay ở nước ta đã và đang áp dụng nhiều công nghệ mới và
sử dụng thiết bị thi công tiên tiến của nhiều nước trên thế giới với nhiều chủng loại
hết sức đa dạng và phong phú.
Để đáp ứng nhu cầu học tập cho học viên đạt hiệu quả cao hơn. Chúng tôi
có dịp nâng cấp cuốn giáo trình này trên cơ sở có sửa chữa và bổ sung nhiều vấn
đề mới .
Giáo trình "Máy xây dựng" được biên soạn theo nội dung, chương trình đã
được duyệt. Nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về chi tiết máy, về cấu tạo,
nguyên lý làm việc của các loại máy xây dựng thường được sử dụng trong thi công
cầu đường.
Sách còn giới thiệu về phạm vi sử dụng, ưu, khuyết điểm chính của các chi
tiết và một số cơ cấu chính của các máy thông thường, các phép tính cơ bản trong
việc tính toán năng suất máy...đồng thời cũng trình bày một số vấn đề chung về
bảo dưỡng, sửa chữa máy và qui tắc an toàn trong sử dụng máy.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hội đồng thẩm định, các đồng nghiệp cùng
các bạn đọc có liên qu...
3
Mc lc
LI NÓI ĐẦU
4
M ĐẦU
5
Chương 1
NHNG VN ĐỀ CHUNG
6
1.1
ý nghĩa vn đề cơ gii hoá và tình hình trang b MXD Vit
Nam
6
1.2
Công
d
ng, phân loi
t
ng th máy xây
d
ng 6
1.3
Các h thng cơ bn ca máy xây dng 7
1.4
Các thông s cơ bn ca máy xây dng 21
Chương 2
MÁY NÂNG – VN CHUYN
23
2.1
Công dng - Phân loi
23
2.2
Các thiết b nâng đơn gin 24
2.3
Các loi máy trc 28
2.4
Qui phm v an toàn trong s dng máy nâng 32
Chương 3
MÁY LÀM ĐẤT
34
3.1
Ý nghĩa ca công tác làm đất và phân loi máy làm đất 34
3.2
Tính cht cơ lý ca đất - khái nim v lc cn khi đào và ct 34
3.3
Máy xúc mt gu 36
3.4
Máy đào chuyn đất 39
3.5
Máy đầm đất 46
Chương 4
MÁY VÀ THIT B GIA C NN MÓNG
51
4.1
Khái nim chung v máy đóng cc 51
4.2
Búa đóng cc Diezel 52
4.3
Máy khoan cc nhi 55
4.4
Máy cm bc thm 58
Chương 5
MÁY VÀ THIT B SN SUT VT LIU
61
5.1
Máy và thiết b gia công đá 61
5.2
Máy và thiết b sn xut bêtông ximăng 62
Chương 6
MÁY VÀ THIT B LÀM ĐƯỜNG
67
6.1
Khái nim và phân loi 67
6.2
Máy
r
i bêtông nha 67
6.3
Trm trn bêtông nha nóng 69
Chương 7
KHÁI QUÁT V S DNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHI
S DNG MÁY XÂY DNG
73
7.1
Phương phá
p
xác định nhu cu xe máy 73
7.2
An toàn lao động trong s dng máy xây dng 74
7.3
Hiu qu kinh tế - k thut ca vic s dng máy xây dng 76
TÀI LIU THAM KHO
78
Giáo trình môn Máy xây dựng Trường trung cấp Cầu đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn Máy xây dựng Trường trung cấp Cầu đường - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Giáo trình môn Máy xây dựng Trường trung cấp Cầu đường 9 10 368