Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn xư lý số liệu

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chemistry 140 Fall 2002

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM
trong kiểm nghiệm thực phẩm

1

GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN
Phone: 01686.151.042
Email: truongbachien@yahoo.com
truongbachchien2011.co.cc

2

1

Chemistry 140 Fall 2002

Nội dung môn học
Buổi

Nội dung

Số tiết

1

Chương 1: Các thuật ngữ - ñịnh nghĩa
Chương 2: xác suất của mẫu – phân
phối mẫu
Chương 3: phương pháp tính sai số
Chương 4: Mẫu chuẩn – kierm chứng
mẫu chuẩn
Chương 5: Thực hành

12

2
3
4
5

TỔNG CỘNG

25
12
11
30
90
3

CHƯƠNG 1:
Thuật ngữ - ñịnh nghĩa
1.1. Phép ño – ñộ chính xác
1.2. Giá trị ño – cách làm tròn các con
số kết quả
1.3. Khái niệm về sai số - các loại phân
bố
1.4. Các nguồn tạo nên sai số ño
1.5. Biểu diễn kết quả ño
1.6. Bài tập

4

2

Chemistry 140 Fall 2002

CHƯƠNG 2:
Xác suất của mẫu – phân
phối mẫu ngẫu nhiên
2.1. Xác suất – công thức tính xác suất mẫu
2.2. ðại lượng mẫu ngẫu nhiên – tính chất mẫu
2.3. Phân phối ngẫu nhiên – phân phối chuẩn
2.4. Kỳ vọng toán -Trung vị - Mo - phương sai
mẫu
2.5. ðộ phân tán – ñộ lệch chuẩn – Trung bình
thật
2.6. Bài tập
2.7. Kiểm tra

5

CHƯƠNG 3:
Phương pháp
tính toán sai số
3.1. Mức tin cậy, ước lượng khoảng tin cậy
3.2. Các phương pháp tính sai số.
3.3. Hệ số tương quan
3.4. ðộ lặp lại – ñộ tái lập
3.5. Phương pháp bình phương cực tiểu –
phương trình hồi quy tuyến tính
3.6. Bài tập
6

3

Chemistry 140 Fall 2002

CHƯƠNG 4:
Mẫu chuẩn và kiểm chứng
mẫu chuẩn
4.1. Quy Tắc kiểm chứng
4.2. Thuật toán kiểm chứng mẫu
4.3. Phương pháp kiểm chứng mẫu
dùng tham số
4.4. Bài tập
4.5. Kiểm tra
7

CHƯƠNG 5:
THỰC HÀNH COMPUTER
5.1. Kết nối Internet
5.2. Tiếp xúc các phần mềm thống kê
5.3. Giải quyết số liệu trên phần mềm
Excell
5.4. Bài tập
5.5. Kiểm tra
8

4

Chemistry 140 Fall 2002

Vào nội dung môn học
Buổi
1-4
5-12
13-16
17-20
21-30

Nội dung
Chương 1: Các thuật ngữ - ñịnh
nghĩa
Chương 2: xác suất của mẫu –
phân phối mẫu
Chương 3: phương pháp tính sai
số
Chương 4: Mẫu chuẩn – kierm
chứng mẫu chuẩn
Chương 5: Thực hành

Số tiết
12
25
12
11
30
9

CHƯƠNG 1:
Thuật ngữ - ñịnh nghĩa
1.1. Phép ño – ñộ chính xác
1.2. Giá trị ño – cách làm tròn các con
số kết quả
1.3. Khái niệm về sai số - các loại phân
bố
1.4. Các nguồn tạo nên sai số ño
1.5. Biểu diễn kết quả ño
1.6. Bài tập
10

5

Chemistry 140 Fall 2002

2. sai số hệ thống

Các sai số hệ thống tạo nên thành phần loại B
của ñộ không ñảm bảo ño và ñể thể hiện
thành phần này, người ta dùng giá trị ñộ lệch
chuẩn...
Chemistry 140 Fall 2002
1
1
X SLIU THC NGHIM
trong kim nghim thc phm
TRƯỜNG ðI HC CÔNG NGHIP THC PHM Tp HCM
KHOA CÔNG NGH THC PHM
2
GiI THIU MÔN HC
Ging viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIN
Phone: 01686.151.042
Email: truongbachien@yahoo.com
truongbachchien2011.co.cc
Giáo trình môn xư lý số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn xư lý số liệu - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình môn xư lý số liệu 9 10 259