Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ngắn gọn sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi vietdo1991
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
thanh hïng

Ph¹m

CHƢƠNG 5 : XOẮN THUẦN TUÝ THANH THẲNG

§1 : Khái niệm


Định nghĩa: Thanh chịu xoắn thuần tuý là thanh mà trên mọi mặt cắt ngang chỉ tồn tại MZ



Quy ƣớc : MZ >0 nếu nhìn vào mặt cắt Mz quay thuận chiều kim đồng hồ.

Ví dụ: Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh chịu lực nhƣ hình vẽ.


Bước 1 : Xác định phản lực liên kết, phân đoạn
thanh



Bước 2 : Lập biểu thức nội lực
 Đoạn 1 : Lập mặt cắt 1-1 AB,
xét cân bằng phần trái : 0z1a.

mz  0  M(1)z  mz1


Đoạn 2 : Lập mặt cắt 2-2BC, xét cân bằng phần
trái : 0 z2 a.

mz  0  M(2)
z  ma  M 2ma


Bước 3: Vẽ biểu đồ.

 Trong thực tế, các chi tiết, bộ phận chịu xoắn nhƣ: mũi khoan, trục các tuốc bin,...Ta xét hai
trƣờng hợp chịu xoắn thuần tuý:
-

Thanh mặt cắt ngang tròn.

-

Thanh mặt cắt ngang không tròn.

§2. Xoắn thuần tuý thanh mặt cắt ngang tròn

I. Ứng suất trên mặt cắt ngang
 Thí nghiệm: Cho thanh tròn chịu lực nhƣ hình vẽ
(xoắn thuần tuý)

 Trƣớc khi thanh chịu lực: Vạch những đƣờng thẳng
song song trục thanh (đƣờng sinh) và các đƣờng tròn
vuông góc trục thanh.

 Sau khi chịu lực, ta thấy:
 Mặt cắt ngàm đứng yên
 Các đƣờng song song trục thanh bị xoắn ốc
 Các đƣờng tròn vẫn vuông góc trục thanh và
khoảng cách giữa các đƣờng tròn không đổi
 Đƣa ra hai giả thuyết:

 Giả thuyết về mặt cắt ngang: Mặt cắt ngang luôn phẳng và vuông góc trục thanh, khoảng
cách giữa các mặt cắt là không đổi.

(a)

 Giả thuyết về bán kính của mặt cắt ngang: bán kính của mặt cắt ngang luôn phẳng và độ
dài không đổi.

(b)
43

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
thanh hïng

Ph¹m

Ngoài ra, còn tuân theo 3 giả thuyết đầu tiện của SBVL

 Xét điểm A bất kì thuộc thanh: Việc tính ứng suất tại A rất phức tạp (không tính đƣợc)
 Tách tại A một phân tố bằng các mặt





Hai mặt cắt ngang 1-1, 2-2 cách nhau khoảng dz.
Hai mặt phẳng đi qua trục z, làm với nhau một góc d.
Hai mặt trụ trục z có bán kính  và (+d).

 Phân tố ABCDEFGH
Theo giả thuyết (a) , ta có: AE=BF=CG=DH=dz
Phân tố không có biến dạng dọc trục z
 Trên mặt cắt ABCD (hay EFGH) không có ứng
suất pháp.
 Trên mặt cắt ngang thanh chỉ có ứng suất tiếp .

 Gọi : d - góc xoắn tƣơng đối giữa hai mặt cắt 1-1 và 2-2.
 - góc trƣợt giữa 2 mặt cắt 1-1 và 2-2 do  gây ra.

 Sau khi chịu Mz  điểm A A’: Theo giả thuyết (b)  OA=OA’=

d= A'OA
tg     







AA' OAtgd d
d


  
EA
dz
dz
dz

Ta có:   P  R

®inh luËt Huc



  G  

P: Vuông góc với bán kính





 
Vậy   P

(1)...
Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu Ph¹m
thanh hïng
43
CHƢƠNG 5 : XON THUN TUÝ THANH THNG
§1 : Khái nim
Định nghĩa: Thanh chu xon thun tuý thanh mà trên mi mt ct ngang ch tn ti M
Z
Quy ƣớc : M
Z
>0 nếu nhìn vào mt ct M
z
quay thun chiều kim đồng h.
Ví d: V biểu đồ ni lc cho thanh chu lc nhƣnh v.
c 1 : Xác đnh phn lc liên kết, phân đoạn
thanh
c 2 : Lp biu thc ni lc
Đon 1 : Lp mt ct 1-1 AB,
xét cân bng phn trái : 0z
1
a.
(1)
z z 1
m 0 M mz
Đon 2 : Lp mt ct 2-2BC, xét cân bng phn
trái : 0 z
2
a.
(2)
zz
m 0 M ma M 2ma
ớc 3: Vẽ biểu đồ.
Trong thực tế, các chi tiết, bộ phận chịu xoắn nhƣ: mũi khoan, trục các tuốc bin,...Ta xét hai
trƣờng hợp chịu xoắn thuần tuý:
- Thanh mặt cắt ngang tròn.
- Thanh mặt cắt ngang không tròn.
§2. Xoắn thuần tuý thanh mặt cắt ngang tròn
I. Ứng suất trên mặt cắt ngang
Thí nghiệm: Cho thanh tròn chịu lực n nh vẽ
(xoắn thuần tuý)
Trƣớc khi thanh chịu lực: Vạch những đƣờng thẳng
song song trục thanh (đƣờng sinh) c đƣờng tn
vuông góc trục thanh.
Sau khi chịu lực, ta thấy:
Mặt cắt ngàm đứng yên
Các đƣờng song song trục thanh bị xoắn ốc
Các đƣờng tròn vẫn vuông góc trục thanh và
khoảng cách giữa các đƣờng tròn kng đổi
Đƣa ra hai giả thuyết:
Giả thuyết về mặt cắt ngang: Mặt cắt ngang luôn phẳng vuông góc trục thanh, khoảng
cách giữa các mặt cắt là không đổi. (a)
Giả thuyết về bán kính của mặt cắt ngang: bán nh của mặt cắt ngang luôn phẳng và độ
dài không đổi. (b)
Giáo trình ngắn gọn sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ngắn gọn sức bền vật liệu - Người đăng: vietdo1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Giáo trình ngắn gọn sức bền vật liệu 9 10 935