Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình nguyên lí máy

Được đăng lên bởi Quốc Toản
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 2850 lần   |   Lượt tải: 8 lần
§¹i häc ®µ n½ng
Trêng ®¹i häc B¸ch KHOA
khoa s ph¹m kü thuËt
------- ·-------
GI¸o tr×nh
NGUY£N Lý M¸Y
dïng cho sinh viªn CHUY£N NGµNH C¥ KHÝ CHÕ T¹O M¸Y
(L¦U HµNH NéI Bé)
Biªn so¹n :
L£ CUNG - bé m«n nguyªn lý – chi tiÕt m¸y
F ®µ n½ng 2006 G
giáo trình nguyên lí máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình nguyên lí máy - Người đăng: Quốc Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
giáo trình nguyên lí máy 9 10 255