Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nhạc

Được đăng lên bởi tieusongnhi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CHƯƠNG I: MỞ ðẦU
Encore là chương trình soạn nhạc bằng Máy tính ñơn giản và dễ
dàng. Nếu bạn có chút ít khả năng nhạc lý căn bản, bạn có thể soạn một
bản nhạc với dàn nhạc ñệm theo ý muốn, ñồng thời, bạn có thể viết lời
cho bài hát bằng tiếng Việt và in bản nhạc ấy ra nữa. Phần trợ giúp này
dựa trên Encore 4.2 là bản thông dụng nhất, còn phiên bản mới ñây là
Encore 4.5 cũng không khác gì mấy, vì nó chỉ nâng cấp ñể sử dụng cho
Win XP mà thôi.
.
Chúng tôi xin ñưa ra phần Hướng dẫn này ñể các bạn tham khảo,
hầu hoàn thành một bản nhạc ñúng kỹ thuật và với thời gian nhanh nhất.
Các phiên bản Encore về sau này ñã có phần trợ giúp, nhưng viết bằng
tiếng Anh nên cũng không tiện lắm cho những người mới làm quen với
máy tính.
.
Ở ñây chúng tôi chỉ ñưa ra phần hướng dẫn cơ bản ñể soạn một bản
nhạc thông thường mà thôi. Trong Encore còn rất nhiều tính năng khác
hấp dẫn hơn nữa, không thể trình bày ñầy ñủ hết trong phần Hướng Dẫn
này ñược.Với khả năng còn hạn chế, nên trong chương trình này có thể
còn nhiều sai sót. Mong các bạn góp ý.

CHƯƠNG II: CÁCH SOẠN NHẠC
ðể bắt ñầu soạn một bài nhạc trong Encore, sau khi mở chương trình, bạn cần biết các
thao tác thông thường như dưới ñây:
Các thao tác trên khuông nhạc
Chép nhạc bằng thanh công cụ
Chép nhạc bằng bàn phím keyboard
Chọn khóa nhạc - Nhịp và Âm giai
Sử dụng các nút trên thanh công cụ
Các chế ñộ làm việc tự ñộng

2.1. Các thao tác trên khuông nhạc
Khi ghi nhạc, bạn thường sử dụng các thao tác như sau:
___________________________________________________________________________
Hội nhạc sĩ Việt Nam

2

Chọn các nốt : Click vào nút mũi tên xéo trên thanh công cụ ngang phía trên rồi
ñưa xuống khuông nhạc, rê xéo thành một hình chữ nhật bao quanh các nốt
nhạc ñó.

.

Chọn tất cả các nốt trên khuông nhạc : ðưa con trỏ chuột ra ngoài lề trái như
hình dưới rồi click vào ñó. Muốn chọn thêm khuông nhạc khác nữa thì hãy
nhấn thêm phím Shift.

.

Xoá một khuông nhạc trong dòng (system) : Trường hợp này hơi khác, thí dụ
như ban ñầu bạn chọn viết mỗi dòng là 2 khuông nhạc (khoá Sol & Fa) dành
cho những bài hợp ca, nhưng có lúc thì chỉ cần 1 khuông thôi ñể dành cho phiên
khúc chẳng hạn. Encore không cho phép bạn xoá một khuông trong dòng nhạc
hệ thống (system) mà chỉ cho bạn giấu ñi mà thôi, khi cần thì lấy trở lại. Còn
muốn xoá thì phải xoá cả system bằng lệnh Delete staff. Muốn tạm xoá 1
khuông, bạn chọn khuông ñó rồi mở menu View, chọn Hide staves. Muốn hiển
thị trở lại, bạn chọn khuông kia rồi mở menu View, chọn Show stav...
1
___________________________________________________________________________
H
i nhc sĩ Vit Nam
CHƯƠNG I: M ðẦU
Encore chương trình son nhc bng Máy tính ñơn gin và d
dàng. Nếu bn có chút ít kh năng nhc lý căn bn, bn có th son mt
bn nhc vi dàn nhc ñệm theo ý mun, ñồng thi, bn th viết li
cho bài hát bng tiếng Vit in bn nhc y ra na. Phn tr giúp này
da trên Encore 4.2 là bn thông dng nht, còn phiên bn mi ñây
Encore 4.5 cũng không khác my, ch nâng cp ñể s dng cho
Win XP mà thôi. .
Chúng tôi xin ñưa ra phn Hướng dn này ñể các bn tham kho,
hu hoàn thành mt bn nhc ñúng k thut và vi thi gian nhanh nht.
Các phiên bn Encore v sau này ñã phn tr giúp, nhưng viết bng
tiếng Anh nên cũng không tin lm cho nhng người mi làm quen vi
máy tính. .
ñây chúng tôi ch ñưa ra phn hướng dn cơ bn ñể son mt bn
nhc thông thường thôi. Trong Encore còn rt nhiu nh năng khác
hp dn hơn na, không th trình bày ñầy ñủ hết trong phn Hướng Dn
này ñược.Vi kh năng còn hn chế, nên trong chương trình này th
còn nhiu sai sót. Mong các bn góp ý.
CHƯƠNG II: CÁCH SON NHC
ðể bt ñầu son mt bài nhc trong Encore, sau khi m chương trình, bn cn biết các
thao tác thông thường như dưới ñây:
Các thao tác trên khuông nhc
Chép nhc bng thanh công c
Chép nhc bng bàn phím keyboard
Chn khóa nhc - Nhp và Âm giai
S dng các nút trên thanh công c
Các chế ñộm vic t ñộng
2.1. Các thao tác trên khuông nhc
Khi ghi nhc, bn thường s dng các thao tác như sau:
Giáo trình nhạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nhạc - Người đăng: tieusongnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo trình nhạc 9 10 701