Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình office 2010

Được đăng lên bởi Đá Tảng
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 2263 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Upload by: diendanbaclieu.net

Mục lục Word 2010
I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010.............................................................................................4
1.

Tối ưu Ribbons.................................................................................................................................4

2.

Hệ thống menu mới la......................................................................................................................5

3.

Chức năng Backstage View.............................................................................................................6

4.

Chức năng Paster Preview...............................................................................................................7

5.

Chức năng Text Effect.....................................................................................................................8

6.

Lưu file dưới dang PDF và XPS được tích hợp sẵn........................................................................9

7.

Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button.....................................................9

8.

Khả năng mở rộng màn hình.........................................................................................................10

9.

Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng..............................................................................11

10.

Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản............................................................................12

11.

Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp......................................................................12

12.

Phát triển chức năng tìm kiếm...................................................................................................13

13.

Tuy chon bao mât manh me......................................................................................................14

II. Nội dung chính..........................................................................................................................................15
Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010............................................................................................15
1.

Tao mới văn bản.............................................................................................................................15

2.

Mở một văn bản tao sẵn...............................................................................
Upload by: diendanbaclieu.net


 
 !"#$
% &'()*+*","-
. &'(/*"/"0"-
1 &'("23"
4 5#"$/67089/:;<;=>
? @ABC*#"0(DE")
F GD(HI8J
K &'(LM*#""*NOP
 &P=DM*QR'P*080(D
 9M#SDITJNO!=
 /U'(J+B
  â 
I<
&TV*U(DO
 $0(D
 HI0(D$>
% 5I0(DW$D
. *U0I088=<
1 &X+08*UO+
&TVY!@$0(D
 Z@$0(D
 Z@$IR*R"
giáo trình office 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình office 2010 - Người đăng: Đá Tảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
giáo trình office 2010 9 10 885