Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Pha chế dung dịch trong phòng thí nghiệm

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIAO
́ TRINH
̀
PHA CHẾ DUNG DỊCH
TRONG PHÒNG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM
HỆ CAO ĐĂNG
̉
NGHỀ KIỂM NGHIỆM

BIÊN SOẠN: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN

Thanh
̀ phố Hồ Chí Minh, 2 – 2011

MUC
̣ LUC
̣

2

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU VỀ DUNG DỊCH

1.1. Sự điện ly trong dung dịch
1.1.1. Khái niệm điện ly
Dung dịch : là một hệ đồng thể gồm 2 hay nhiều chất mà thành phần của
nó có thể thay đổi trong giới hạn rộng. Gồm 3 loại dung d ịch : dung d ịch khí,
dung dịch lỏng, dung dịch rắn.
Dung dịch khí là hỗn hợp của hai hay nhiều chất khí (như không khí).
Trong điều kiện bình thường do tương tác giữa các phân tử khí quá nhỏ nên
dung dịch khí gần như là hỗn hợp cơ học. Nhưng khi điều kiện thay đổi với
áp suất cao, sự hoà tan của các chất khí giống như sự hoà tan của các ch ất
lỏng, vì lúc này chúng có lực tương tác đáng kể.
Dung dịch lỏng là dung dịch được tạo thành từ những chất có khả năng
hoà tan trong dung môi lỏng.
Dung dịch rắn là những tinh thể được tạo thành do sự hoà tan của các
chất khí, lỏng , rắn trong dung môi chất rắn.
Xét trong hệ dung dịch lỏng, khi cho chất tan vào trong dung môi lỏng,
luôn xảy ra 2 quá trình : quá trình chuyển pha phá vỡ cấu trúc ch ất tan thành
các ion, phân tử hay nguyên tử, rồi khuyếch tán vào trong dung môi (đây là quá
trình vật lý, thu nhiệt) + quá trình sonvat hoá tương tác hình thành gi ữa các
phần tử đã chuyển pha với các phần tử dung môi (đây là quá trình hoá h ọc,
phát nhiệt)
Các chất có khả năng tan trong dung môi lỏng, được gọi là ch ất đi ện ly,
và quá trình xảy ra đó, gọi là sự điện ly.
" Sự điện ly là quá trình phân ly các ch ất tan thành nh ững ion mang đi ện
tích trái dấu, chất ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch, làm dung d ịch có kh ả
năng dẫn được điện, gọi là chất điện ly ".
Dưới tác dụng của dòng điện, các ion dương sẽ di chuyển về phía điện
cực âm (catod) nên gọi là cation, còn các ion âm sẽ di chuyển v ề đi ện c ực
dương (anod) nên gọi là anion. Các ion đó có tính chất khác hoàn toàn so với
các nguyên tử cùng loại nguyên tố (chẳng hạn , ion H + có tính chua, gây chua,
làm quỳ tím hóa đỏ, nhưng nguyên tử H thì không có tính chất này)

3

1.1.2. Phân loại
Chất điện ly gồm hai loại :
- Chất điện ly mạnh : là chất điện ly có kh ả năng phân ly hoàn toàn,
được biểu thị bằng dấu mũi tên ( → ).
- Chất điện ly yếu : là chất điện ly không có khả năng phân ly hoàn
toàn, được biểu thị bằng dấu thuận nghịc (
).
Ví dụ : dung dịch HCl, NaCl ... là những dung dịch ch ất điệ...
GIAO TRINH́ ̀
PHA CH DUNG D CH
TRONG PNG KI M NGHI M TH C PH M
CAO ĐĂNG̣ ̉ NGH KI M NGHI M
BIÊN SO N: ThS. TR NG BÁCH CHI N ƯƠ
MUC LUC̣ ̣
TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P TH C PH M Tp HCMƯỜ
KHOA CÔNG NGH TH C PH M
Thanh phô Hô Chi Minh, 2 – 2011̀ ́ ̀ ́
Giáo trình Pha chế dung dịch trong phòng thí nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Pha chế dung dịch trong phòng thí nghiệm - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Pha chế dung dịch trong phòng thí nghiệm 9 10 836