Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phân loại thực vật

Được đăng lên bởi thiensutinhyeu-lxt-gmail-com
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chѭѫng 1

NGUYÊN TҲC PHÂN LOҤI THӴC VҰT
1.1. Lѭӧc sӱ phân loҥi thӵc vұt.
Có thӇ chia quá trình phát triӇn cӫa phân loҥi hӑc thӵc vұt thành các
thӡi kǤ nhѭ sau:
Thӡi kǤ phân loҥi nhân tҥo: Vào thӡi
kǤ này, sӵ phân loҥi sҳp xӃp các loài thӵc vұt
chӫ yӃu dӵa theo ý nghƭ chӫ quan cӫa các tác
giҧ, do ÿó có nhiӅu cách phân loҥi thӵc vұt
khác nhau và ngѭӡi ta cNJng chѭa ÿӅ ra các
nguyên tҳc và phѭѫng pháp phân loҥi, vì vұy
vào giai ÿoҥn này nó chѭa trӣ thành mӝt khoa
hӑc thӵc thө.
Các tác giҧ tiêu biӇu trong thӡi kǤ này
có thӇ kӇ ÿӃn nhѭ: Théophraste (371286TCN), ông là ngѭӡi ÿҫu tiên ÿӅ xuҩt
Théophraste (371-286TCN)
phѭѫng pháp phân loҥi và phân biӋt mӝt sӕ
tính chҩt cѫ bҧn trong cҩu tҥo cѫ thӇ thӵc vұt. Trong hai tác phҭm “Cѫ sӣ
thӵc vұt” và “Lӏch sӱ thӵc vұt tӵ nhiên” ông ÿã mô tҧ khoҧng 500 loài
cây, nguyên tҳc chӫ yӃu là dӵa vào hình thái. Plinus (79-24 TCN) ÿã viӃt
bӝ “lӏch sӱ tӵ nhiên” và mô tҧ gҫn 1000 loài thӵc vұt. Trong suӕt thӡi gian
dài Trung cә, do sӵ thӕng trӏ cӫa cӫa giáo hӝi và nhà thӡ, khoa hӑc bӏ kìm
hãm vì vұy Phân loҥi hӑc thӵc vұt không phát triӇn ÿѭӧc. ĈӃn thӡi kǤ
phөc hѭng (ThӃ kӹ 15-16) Phân loҥi hӑc thӵc vұt phát triӇn trӣ lҥi, sӕ loài
thӵc vұt ÿѭӧc biӃt ÿã tăng lên rҩt nhiӅu, ÿòi hӓi phҧi xây dӵng mӝt hӋ
thӕng phân loҥi ÿӇ sӱ dөng. Trong thӡi kǤ này, có 3 sӵ kiӋn xҧy ra ÿóng
vai trò quan trӑng ÿӕi vӟi sӵ phát triӇn cӫa ngành Phân loҥi thӵc vұt là: Sӵ
hình thành tұp bách thҧo (thӃ kӹ 16), viӋc xây dӵng các vѭӡn bách thҧo
(thӃ kӹ 15-16) và viӋc biên soҥn tұp “Bách khoa toàn thѭ” vӅ thӵc vұt. Tӯ
thӃ kӹ 16 ÿӃn thӃ kӹ 18 ÿã xuҩt hiӋn nhiӅu bҧng phân loҥi nhѭ:
Bҧng phân loҥi cӫa Ceasalpine (1519-1603) là mӝt trong nhӳng
bҧng phân loҥi ÿҫu tiên ÿѭӧc ÿánh giá cao, ông ÿã dӵa vào ÿһc ÿiӇm cӫa quҧ
và hҥt ÿӇ phân loҥi.
Ray (1628 - 1705) Ngѭӡi ÿҫu tiên phân loҥi thӵc vұt dӵa vào lá
mҫm, theo ông, thӵc vұt gӗm 2 nhóm lӟn: nhóm “bҩt toàn”: Nҩm, Rêu,
Dѭѫng xӍ, thӵc vұt thuӹ sinh, nhóm “hiӇn hoa” gӗm thӵc vұt mӝt lá mҫm và
hai lá mҫm.1

Tournefort (1656 - 1708) căn cӭ vào tính chҩt cӫa cánh hoa ÿӇ
phân loҥi và chia thӵc vұt có hoa thánh nhóm không cánh và có cánh
Linnée (1707-1778) vӟi bҧng phân
loҥi ÿѭӧc coi là ÿӍnh cao nhҩt cӫa các hӋ
thӕng phân loҥi nhân tҥo. Ông chӑn cѫ quan
sinh sҧn là tiêu chuҭn phân loҥi, nhѭng lҥi căn
cӭ vào sӕ lѭӧng nhӏ. HӋ thӕng cӫa ông rҩt ÿѫn
giҧn, dӉ hiӇu, dӉ thӵc hành, nhѭng cNJng bӝc
lӝ mӝt sӕ thiӃu sót.
Thӡi kǤ phân loҥi tӵ nhiên: Sau
Linnée, phân loҥi hӑc bѭӟc sang thӡi kǤ xây
dӵng các hӋ thӕn...
Chѭѫng 1
NGUYÊN TҲC PHÂN LOҤI THӴC VҰT
1.1. Lѭӧc sӱ phân loҥi thӵc vұt.
Có thӇ chia quá trình phát triӇn cӫa phân loҥi hӑc thӵc vұt thành các
thӡi kǤ nhѭ sau:
Thӡi kǤ phân loҥi nhân tҥo: Vào thӡi
kǤ này, sӵ phân loҥi sҳp xӃp các loài thӵc vұt
chӫ yӃu dӵa theo ý nghƭ chӫ quan cӫa các tác
giҧ, do ÿó có nhiӅu cách phân loҥi thӵc vұt
khác nhau và ngѭӡi ta cNJng chѭa ÿӅ ra các
nguyên tҳc và phѭѫng pháp phân loҥi, vì vұy
vào giai ÿoҥn này nó chѭa trӣ thành mӝt khoa
hӑc thӵc thө.
Các tác giҧ tiêu biӇu trong thӡi kǤ này
có thӇ kӇÿӃn nhѭ: Théophraste (371-
286TCN), ông là ngѭӡi ÿҫu tiên ÿӅ xuҩt
Théophraste (371-286TCN)
phѭѫng pháp phân loҥi và phân biӋt mӝt sӕ
tính chҩt cѫ bҧn trong cҩu tҥo cѫ thӇ thӵc vұt. Trong hai tác phҭm “Cѫ sӣ
thӵc vұt” và “Lӏch sӱ thӵc vұt tӵ nhiên” ông ÿã mô tҧ khoҧng 500 loài
cây, nguyên tҳc chӫ yӃu là dӵa vào hình thái. Plinus (79-24 TCN) ÿã viӃt
bӝ “lӏch sӱ tӵ nhiên” và mô tҧ gҫn 1000 loài thӵc vұt. Trong suӕt thӡi gian
dài Trung cә, do sӵ thӕng trӏ cӫa cӫa giáo hӝi và nhà thӡ, khoa hӑc bӏ kìm
hãm vì vұy Phân loҥi hӑc thӵc vұt không phát triӇn ÿѭӧc. ĈӃn thӡi kǤ
phөc hѭng (ThӃ kӹ 15-16) Phân loҥi hӑc thӵc vұt phát triӇn trӣ lҥi, sӕ loài
thӵc vұt ÿѭӧc biӃt ÿã tăng lên rҩt nhiӅu, ÿòi hӓi phҧi xây dӵng mӝt hӋ
thӕng phân loҥi ÿӇ sӱ dөng. Trong thӡi kǤ này, có 3 sӵ kiӋn xҧy ra ÿóng
vai trò quan trӑng ÿӕi vӟi sӵ phát triӇn cӫa ngành Phân loҥi thӵc vұt là: Sӵ
hình thành tұp bách thҧo (thӃ kӹ 16), viӋc xây dӵng các vѭӡn bách thҧo
(thӃ kӹ 15-16) và viӋc biên soҥn tұp “Bách khoa toàn thѭ” vӅ thӵc vұt. Tӯ
thӃ kӹ 16 ÿӃn thӃ kӹ 18 ÿã xuҩt hiӋn nhiӅu bҧng phân lo
ҥi nhѭ:
Bҧng phân loҥi cӫa Ceasalpine (1519-1603) là mӝt trong nhӳng
bҧng phân loҥi ÿҫu tiên ÿѭӧc ÿánh giá cao, ông ÿã dӵa vào ÿһc ÿiӇm cӫa quҧ
và hҥt ÿӇ phân loҥi.
Ray (1628 - 1705) Ngѭӡi ÿҫu tiên phân loҥi thӵc vұt dӵa vào lá
mҫm, theo ông, thӵc vұt gӗm 2 nhóm lӟn: nhóm “bҩt toàn”: Nҩm, Rêu,
Dѭѫng xӍ, thӵc vұt thuӹ sinh, nhóm “hiӇn hoa” gӗm thӵc vұt mӝt lá mҫm và
hai lá mҫm.
1
http://www.ebook.edu.vn
Giáo trình phân loại thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phân loại thực vật - Người đăng: thiensutinhyeu-lxt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Giáo trình phân loại thực vật 9 10 14