Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi nguyennhattruong93-gmail-com
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
×
SlideShare is part of LinkedIn. Your continued use means you agree to our integrated LinkedIn Terms of Service.

Explore
GửiSearch

Upload
Go Pro
Login
Signup

S hare
Loading

Email

Embed

Like

S ave

Like this document? Why not share!
Share
Email

Cơ sở dữ liệu đại học
by Chu TheKop 4140 views

Ho so cong tac cua
by University of Sport giao vien dai hoc.
6006 views

HƯỚNG DẪN BÁO
by Ngọc Hà CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓ...
197 views

91684060 356-cauby tranquanthien trắc-nghiệm-csdl-2 130 views

Mô hình năng lực
by Anh Tran 4048 views

Giáo trình phân tích
by N.d Duong thiết kế hệ thống 22288 views

Quản lý bán thiết bị
by Mr.Nhẫn Tâm của cửa hàng m... 4805 views

Tâm lý học chuyên
by Siu Gà Quay ngành 192 views

Final 362 views
by vacbalolenvadi90

Bài 1: Tổng quan về
by Học Lập Trình Web phân tích thiết...
2195 views

Qlda 8-kinangchung
by tranngoc12 1333 views

Giao trinhcsdl
by Linh Le Van 1076 views
Related
Show more

M ore
Cơ sở dữ liệu đại học
4140 views

Like
Ho so cong tac cua giao vien dai hoc.
6006 views

Like
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC
TẬP CUỐI KHÓA K42 KTQD
197 views

Like
91684060 356-cau-trắc-nghiệm-csdl2
130 views

Like
Mô hình năng lực
4048 views

Like
Giáo trình phân tích thiết kế hệ
thống
22288 views

Like
Quản lý bán thiết bị của cửa hàng
máy tính
4805 views

Like

Tâm lý học chuyên ngành
192 views

Like
Final
362 views

Like
Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết
kế HTTT & Nguồn phần mềm Giáo trình FPT…
2195 views

Like
Qlda 8-kinangchung
1333 views

Like
Giao trinhcsdl
1076 views

Like
ảNh hưởng của phương pháp giảng
dạy đến động lực hocjtieeng anh cua
sv nam 1 ...…
382 views

Like
Quan ly diem sinh vien
2482 views

Like
51645016 csdl
175 views

Like
Danh gia chat luong san pham mem
3054 views

Like
Tài liệu Lý luận và Phương pháp
dạy học Vật lý (HCMUP)
4217 views

Like
Nhan thuc to chuc hoat dong cua htx
248 views

Like
qt3a1-Quy chế 255
1452 views

Like
Quan ly bang dia
1276 views

Like

Tài liệu tổng hợp ck
556 views

Like
Phan tich
thiet_ke_he_thong_quan_ly_part_4
498 views

Like
Quanlibanhang
254 views

Like
Cơ sở dữ liệu phân tán - phạm thế
quế
592 views

Like
Chương 5 quang hop
3052 views

Like
20121224164710718
235 views

Like
Quan tri nguon nhan luc
3280 views

Like
Conference on Management
S cience 2013
411 views

Like
Huong dan hoc sinh giai tot bai tap
tinh theo phuong trinh hoa hoc
thong qua ...…
635 views

Like
GIAI TICH HE THONG DIEN
NANG CAO - PHẦN KẾT GIỚI
THIỆU PHẦN MỀM PHÂN BỐ
CÔNG ...…
919 views

Like
Quanlibanhang
785 v...
×
SlideShare is part of LinkedIn. Your continued use means you agree to our integrated LinkedIn Terms of Service.
Gửi
Search
Upload
Go Pro
Login
Signup
Explore
by Chu TheKop
by University of Sport
by Ngọc Hà
Like this document? Why not share!
Share
Email
Cơ sở dữ liệu đại học
4140 views
Ho so cong tac cua
giao vien dai hoc.
6006 views
HƯỚNG DN BÁO
CÁO THỰC TP CUỐI KHÓ...
197 views
Share Email Embed Like Save
Loading
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: nguyennhattruong93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 931