Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Phương pháp giảng dạy - Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Được đăng lên bởi xuan-thuy-pham
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 8157 lần   |   Lượt tải: 27 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
TP. HOÀ CHÍ MINH

GIAÙO TRÌNH

PHÖÔNG PHAÙP
GIAÛNG DAÏY

S
P
K
T

(LÖU HAØNH NOÄI BOÄ)
Trang-1TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 01 NAÊM 2007

CHUÛ BIEÂN
TS. NGUYEÃN VAÊN TUAÁN
THÖ KYÙ - BIEÂN TAÄP
VOÕ ÑÌNH DÖÔNG
TAÄP THEÅ CAÙC CAÙC TAÙC GIAÛ
TS. VOÕ THÒ XUAÂN PHAÀN 1:
TS. NGUYEÃN VAÊN TUAÁN THIEÁT KEÁ GIAÛNG DAÏY
TS. PHAN LONG PHAÀN 2:
KS.NGUYEÃN MINH KHAÙNH PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC
THS. LEÂ THÒ HOAØNG PHAÀN 3:
TS. NGUYEÃN VAÊN TUAÁN PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
THS. NGUYEÃN THÒ PHÖÔNG
HOA PHAÀN 4:
THS.ÑOÃ THÒ MYÕ TRANG KIEÅM TRA - ÑAÙNH GIAÙ
KS.ÑAËNG THÒ DIEÄU HIEÀN

Trang-2-

LÔØI TÖÏA

Phương pháp dạy học là một bộ phận của Bộ môn “Lý luận dạy học”, nhằm
cung cấp cho Giáo sinh các kiến thức khoa học về lý luận thiết kế dạy học, phương
pháp dạy học, phương tiện dạy học cũng như lý thuyết về kiểm tra đánh giá thành tích
học tập của học sinh, đồng thời là những định hướng giúp Giáo sinh có thể thực hiện
tốt các chức năng và nhiệm vụ dạy học sau khi ra trường.
Giáo trình này được biên soạn và chỉnh sửa từ giáo trình môn “Phương pháp
giảng dạy đại cương” từ năm 1978 và các tài liệu bài giảng của các Giáo viên Bộ môn
Phương pháp Giảng dạy.
Trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn dạy học ở các trường Trung cấp chuyên
nghiệp, các trường dạy nghề, nơi các Giáo sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
công tác sau này, đồng thời trên cơ sở phân bố chương trình các môn thuộc “Khoa học
giáo dục” đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật, giáo trình được thiết kế gồm 4 phần: phần
thiết kế dạy học; phần phương tiện dạy học; phần phương pháp dạy học; phần kiểm tra
và đánh giá thành tích học tập.
Phần một đề cập đến các nội dung kiến thức về như mục tiêu dạy học, nội dung
chương trình đào tạo và cũng như những định hướng về thiết kế nội dung chương
trình đào đối với các cơ sở đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Trong
phần này giáo sinh sẽ nắm được các kế hoạch dạy học đối với người giáo viên và cũng
như cách thức biên soạn tài liệu dạy học.
Phần hai là những kiến thức lý luận về phương tiện dạy học và các kỹ thuật
thiết kế chế tạo cũng như kỹ thuật sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học.
Phần ba là những kiến thức đại cương về phương pháp dạy học, các đặc trưng
của phương pháp dạy học và cách vận dụng của các phương pháp dạy học thông dụng
trong truờng chuyên nghiệp và dạy nghề.
Phần bốn bao gồm các kiến thức đại cương về kiểm tra đánh giá thành tích học
tập và cũng như các phương pháp kiểm tra đánh giá cho điểm.
Ñaây laø giaùo trình tạm thời cuûa ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Phương pháp giảng dạy - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Người đăng: xuan-thuy-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Giáo trình Phương pháp giảng dạy - Đại học Sư phạm Kỹ thuật 9 10 420