Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

Được đăng lên bởi trinhducdungqn
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN TỬ HỮU HẠN

TRƯỜNG ĐH KiẾN TRÚC TP HCM – 2014

Nội dung

Nội dung chính:
1 Lý thuyết môn phần tử hữu hạn
2 Chương trình SAP2000
Tài liệu
1. Phần tử hữu hạn ( Chu Quốc Thắng)
2. FEM -Finite Element Method (J.N.Reddy)

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Các bài toán giải quen thuộc:

Hình 1

Hình 3

Hình 2

Hình 4



GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Các bài toán giải quen thuộc:

Hình 5

Hình 6



GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Bài toán trong thực tế:



GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Bài toán trong thực tế:



GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Bài toán trong thực tế:
Dầm dọc

Khung phẳng



CHƯƠNG 1:BỔ TÚC VỀ CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

I. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng.
Trong giai đoạn đàn hồi của vật liệu, quan hệ giữa ứng suất và biến
dạng là tuyến tính, và được xác định bởi định luật Hooke.
1
 x  ( y   z ) 
E
1
 y   y  ( x   z ) 
E
1
 z   z  ( x   y ) 
E

x 

1
2(1   )
 xy 
 xy
G
E
1
2(1  )
 yz   yz 
 yz
G
E
1
2(1   )
 zx   zx 
 zx
G
E

 xy 

e- biến dạng tỉ đối, g – góc trượt, n- hệ số poisson của vật liệu.
E- modun đàn hồi
E
G- modun trượt G 
2(1  )



CHƯƠNG 1:BỔ TÚC VỀ CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

I.

Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng (tiếp).

    x ,  y ,  z ,  xy , 
   

x , y , z ,

xy

,

yz

,

yz

,

   C  
[C]- ma trận các hệ số đàn hồi



là vectơ biến dạng



là vectơ ứng suất

T

zx

T

zx



CHƯƠNG 1:BỔ TÚC VỀ CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

I.

Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng (tiếp).
1
 

1  
C    0
E
0

 0


1





0
0
0

1
0
0
0

0
0

0
0

0
0
2 1  
0
0
2 1  
0
0

0
0




0 

0 
0 

2 1    

Biểu thức biểu diễn ứng suất theo biến dạng:

    D  
D   C 

1



CHƯƠNG 1:BỔ TÚC VỀ CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

I.

Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng (tiếp).


1 
 
1 


 

1 

 0
E
0
0
 D 
1  1  2  
 0
0
0


0
0
 0


0
0
0
1  2
2

0
0
0
0

0

1  2
2

0

0

0
0
0






0 


0 

1  2 

2 



CHƯƠNG 1:BỔ TÚC VỀ CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

II. Quan hệ giữa biến dạng và chuyển vị.

Theo phương trình Cauchy , ta có quan hệ giữa biến dạng và chuyển vị:
u
x 
x
v
y 
y
w
z 
z

Hay ở dạng ma trận, ta có:

v u

x y
w v


y z
u w


z x

 xy 
 yz
 zx

    u



CHƯƠNG 1:BỔ TÚC VỀ CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

II. Quan hệ giữa biến dạng và chuyển vị.

  x   x
   0
 y 
  z   0
  
 xy   y
 yz  
   0
 zx  
  z

0

y
0
...
PHẦN TỬ HỮU HẠN
TRƯỜNG ĐH KiẾN TRÚC TP HCM 2014
Giáo Trình Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn - Người đăng: trinhducdungqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo Trình Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn 9 10 261