Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn

Được đăng lên bởi thanthai060492-gmail-com
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 3759 lần   |   Lượt tải: 8 lần
NGÔ NHƯ KHOA

PHƯƠNG PHÁP PHẦN
TỬ HỮU HẠN
Lý thuyết
Bài tập
Chương trình MATLAB

THÁI NGUYÊN 2011

i

Ngô Như Khoa

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

THÁI NGUYÊN 2011

MỞ ĐẦU
Giáo trình Phương pháp Phần tử hữu hạn (PP PTHH) được biên soạn dựa trên
cuốn: Giáo trình Phương pháp Phần tử hữa hạn – Lý thuyết, bài tập và chương trình
Matlab. GS.TS. Trần Ích Thịnh, TS. Ngô Như Khoa. NXB Khoa học Kỹ thuật 2007.
Và kinh nghiệm giảng dạy môn học cùng tên trong những năm gần đây cho sinh viên
khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội và học viên cao học ngành Cơ học Kỹ
thuật, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Nội dung giáo
trình có mục đích trang bị cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Công nghệ chế tạo máy,
Kỹ thuật cơ khí, v.v. Với các nội dung:
-

Những kiến thức cơ bản nhất của PP PTHH ứng dụng,

-

Áp dụng phương pháp để giải quyết một số bài toán kỹ thuật khác nhau,

-

Nâng cao kỹ năng lập trình Matlab trên cơ sở thuật toán PTHH.

Giáo trình biên soạn gồm 11 chương.
Sau phần giới thiệu phương pháp PTHH, một số loại phần tử thực và phần tử qui
chiếu hay gặp (Chương 1), giáo trình đề cập đến một số phép tính ma trận, phương
pháp khử Gauss (Chương 2) và thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và véctơ lực nút
chung cho kết cấu (Chương 3). Phương pháp Phần tử hữu hạn trong bài toán một
chiều chịu kéo (nén) được giới thiệu trong Chương 4 và ứng dụng vào tính toán hệ
thanh phẳng (Chương 5). Tiếp theo, giáo trình tập trung vào mô tả phần tử hữu hạn
tam giác biến dạng hằng số trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi (Chương 6) và
ứng dụng vào tính toán kết cấu đối xứng trục (Chương 7). Chương 8 giới thiệu phần tử
tứ giác kèm theo khái niệm tích phân số. Chương 9 mô tả phần tử Hermite trong bài
toán tính dầm và khung. Chương 10 trình bày phần tử hữu hạn trong bài toán dẫn nhiệt
một và hai chiều. Chương 11 xây dựng thuật toán PTHH tính tấm-vỏ chịu uốn.
Cuối mỗi chương (từ chương 4 đến chương 11) đều có chương trình Matlab kèm
theo và một lượng bài tập thích đáng để người đọc tự kiểm tra kiến thức của mình.
Rất mong nhận được những góp ý xây dựng của bạn đọc.
Tác giả

i

MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GIỚI THIỆU CHUNG
XẤP XỈ BẰNG PHẦN TỬ HỮU HẠN
ĐỊNH NGHĨA HÌNH HỌC CÁC PHẦN TỬ HỮU HẠN
Nút hình học
Qui tắc chia miền thành các phần tử
CÁC DẠNG PHẦN TỬ HỮU HẠN
PHẦN TỬ QUY CHIẾU, PHẦN TỬ THỰC
MỘT SỐ DẠNG PHẦN TỬ QUI CHIẾU
LỰC, CHUYỂN VỊ, BIẾN DẠNG VÀ ỨNG SUẤT
NGUYÊN LÝ CỰC TIỂU HOÁ THẾ NĂNG...
i
PHƯƠNG PHÁP PHẦN
TỬ HỮU HẠN
Lý thuyết
Bài tập
Chương trình MATLAB
THÁI NGUYÊN 2011
NGÔ NHƯ KHOA
giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn - Người đăng: thanthai060492-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn 9 10 36