Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình RObot

Được đăng lên bởi Alexander Hoàn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Robot c«ng nghiÖp
9
Ch¬ng II
C¸c phÐp biÕn ®æi thuÇn nhÊt
(Homogeneous Transformation)
Khi xem xÐt, nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a robot vµ vËt thÓ ta kh«ng nh÷ng cÇn quan
t©m ®Õn vÞ trÝ (Position) tuyÖt ®èi cña ®iÓm, ®êng, mÆt cña vËt thÓ so víi ®iÓm t¸c ®éng cuèi
(End effector) cña robot mµ cßn cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®Þnh híng (Orientation) cña kh©u
chÊp hµnh cuèi khi vËn ®éng hoÆc ®Þnh vÞ taÞ mét vÞ trÝ.
§Ó m« t¶ quan hÖ vÒ vÞ trÝ vµ híng gi÷a robot vµ vËt thÓ ta ph¶i dïng ®Õn c¸c phÐp
biÕn ®æi thuÇn nhÊt.
Ch¬ng nÇy cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tríc khi ®i vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
liªn quan tíi ®éng häc vµ ®éng lùc häc robot.
2.1. HÖ täa ®é thuÇn nhÊt :
§Ó biÓu diÔn mét ®iÓm trong kh«ng gian ba chiÒu, ngêi ta dïng Vect¬ ®iÓm (Point
vector). Vect¬ ®iÓm thêng ®îc ký hiÖu b»ng c¸c ch÷ viÕt thêng nh u, v, x
1
. . . ®Ó m« t¶ vÞ
trÝ cña ®iÓm U, V, X
1
,. . .
Tïy thuéc vµo hÖ qui chiÕu ®îc chän, trong kh«ng gian 3 chiÒu, mét ®iÓm V cã thÓ
®îc biÓu diÔn b»ng nhiÒu vect¬ ®iÓm kh¸c nhau :
v
E
V
F
v
F
E
H×nh 2.2 : BiÓu diÔn 1 ®iÓm trong kh«ng gian
v
E
vµ v
F
lµ hai vect¬ kh¸c nhau mÆc dï c¶ hai vect¬ cïng m« t¶ ®iÓm V. NÕu i, j, k lµ
c¸c vec t¬ ®¬n vÞ cña mét hÖ to¹ ®é nµo ®ã, ch¼ng h¹n trong E, ta cã :
r
r
r
r
v = ai + bj + ck
víi a, b, c lµ to¹ ®é vÞ trÝ cña ®iÓm V trong hÖ ®ã.
NÕu quan t©m ®ång thêi vÊn ®Ò ®Þnh vÞ vµ ®Þnh híng, ta ph¶i biÓu diÔn vect¬ v trong
kh«ng gian bèn chiÒu víi suÊt vect¬ lµ mét ma trËn cét :
x x/w = a
v = y Trong ®ã y/w = b
z z/w = c
w
víi w lµ mét h»ng sè thùc nµo ®ã.
w cßn ®îc gäi lµ hÖ sè tØ lÖ, biÓu thÞ cho chiÒu thø t ngÇm ®Þnh, NÕu w = 1 dÔ thÊy :
x
w
x
xa===
1
;
y
w
y
yb===
1
;
z
w
z
za===
1
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Giáo trình RObot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình RObot - Người đăng: Alexander Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giáo trình RObot 9 10 957