Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 2 PGS.TS. Trần Đức Viên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III

SỰ VẬN ĐỘNG CỦA HỆ SINH THÁI ÐỒNG RUỘNG
Nội dung
Trồng trọt bắt đầu từ việc trừ cỏ trên đồng ruộng, thúc đẩy vô cơ hoá các chất hữu
cơ trong đất. Như thế có nghĩa là đồng ruộng luôn luôn giữ giai đoạn ban đầu của hàng
loạt diễn biến thiên nhiên, đồng thời, chất hữu cơ mà thảm thực vật thiên nhiên tích luỹ
hàng chục năm, hàng trăm năm đang trong quá trình bị tiêu hao. Chương này sẽ bàn về
đặc trưng của diễn biến đồng ruộng, những thay đổi hình thức sản xuất để duy trì khả
năng sản xuất của đồng ruộng và quan hệ giữa năng suất cây trồng với vùng thích ứng
sinh thái.
Các nội dung sau đây sẽ được đề cập trong chương này:
1. Diễn biến của đồng ruộng.
2. Sự biến đổi hình thức sản xuất nông nghiệp và ý nghĩa sinh thái của nó.
3. Trồng cây thích hợp với vùng đất trồng.

a. Nghiên cứu ngô nếp lai
vụ thu đông 2004

b. Nghiên cứu cải tiến
giống đậu tương

c. Sinh viên làm thí nghiệm
trong nhà lưới

Ảnh 1.3. Một số nghiên cứu về cải tiến giống cây trồng
của khoa Nông học, trường Đại học Nông nghiệp I
(Nguồn: )
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này, sinh viên cần:
1. Hiểu được sự diễn biến trên đồng ruộng về dinh dưỡng đất, thành phần cây
trồng và cỏ dại.
2. Nắm được sự thích ứng của cây trồng với vùng đất trồng.
3. Nắm được một số phương pháp điều khiển dinh dưỡng, thành phần cây trồng
và cỏ dại ở trên đồng ruộng.
85

1. Diễn biến của đồng ruộng
1.1. Sự biến đổi đạm tổng số của đất đồng ruộng và sự cân bằng vi sinh vật
Cùng với những diễn thế sinh thái của thảm thực vật tự nhiên, lượng đạm tổng số
trong đất dần dần tăng lên. Người ta thấy rằng, đất trở nên màu mỡ rõ rệt khi diễn thế
thảm thực vật tự nhiên trên những chất phun ra từ núi lửa, từ đất trồng đến quần thể
thực vật ổn định nhất (climax), rừng lá rộng thường xanh. Trong quần thể rừng ổn định
nhất có thể tích luỹ đạm nhiều đến 1 kg/m2. Do khai khẩn rừng và đồng cỏ làm cho
trạng thái cân bằng giữa thảm thực vật thiên nhiên và đất bị phá vỡ, diễn biến của đất
theo chiều ngược lại, dẫn đến phân giải và tiêu hao chất hữu cơ, trong điều kiện tác
động của con người sẽ chuyển sang trạng thái cân bằng mới. Hình 1.3 cho thấy sự biến
đổi hàm lượng đạm trong đất của những đồng cỏ khác nhau sau khi khai khẩn và qua
canh tác như nhau. Lượng đạm tổng số trong đất giảm xuống rất nhanh từ khi bắt đầu
canh tác đến năm thứ 10, sau đó có xu thế chậm dần và sau 40 năm thì đến trạng thái ổn
định.
Ðất ẩm thấp qua cải tạo biến thành đất cạn cũng
0,25
có xu thế biến đổi g...
85
Chương III
S VN ĐỘNG CA H SINH THÁI ÐNG RUNG
Ni dung
Trng trt bt đầu t vic tr c trên đồng rung, thúc đẩy vô cơ hoá các cht hu
cơ trong đất. Như thế có nghĩa là đồng rung luôn luôn gi giai đon ban đầu ca hàng
lot din biến thiên nhiên, đồng thi, cht hu cơ mà thm thc vt thiên nhiên tích lu
hàng chc năm, hàng trăm năm đang trong quá trình b tiêu hao. Chương này s bàn v
đặc trưng ca din biến đồng rung, nhng thay đổi hình thc sn xut để duy trì kh
năng sn xut ca đồng rung và quan h gia năng sut cây trng vi vùng thích ng
sinh thái.
Các ni dung sau đây s được đề cp trong chương này:
1. Din biến ca đồng rung.
2. S biến đổi hình thc sn xut nông nghip và ý ngh
ĩa sinh thái ca nó.
3. Trng cây thích hp vi vùng đất trng.
a. Nghiên cu ngô nếp lai
v thu đông 2004
b. Nghiên cu ci tiến
ging đậu tương
c. Sinh viên làm thí nghim
trong nhà lưới
nh 1.3. Mt s nghiên cu v ci tiến ging cây trng
ca khoa Nông hc, trường Đại hc Nông nghip I
(Ngun: http://www.hau1.edu.vn/khoa/nonghoc/images/khoa_hoc)
Mc tiêu
Sau khi hc xong chương này, sinh viên cn:
1. Hiu được s din biến trên đồng rung v dinh dưỡng đất, thành phn cây
trng và c di.
2. Nm được s thích ng ca cây trng vi vùng đất trng.
3. N
m được mt s phương pháp điu khin dinh dưỡng, thành phn cây trng
và c di trên đồng rung.
Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 2 PGS.TS. Trần Đức Viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 2 PGS.TS. Trần Đức Viên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 2 PGS.TS. Trần Đức Viên 9 10 968