Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Simba
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH
A. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG
- Học sinh nắm được các nội dung cơ bản sau:
- Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của Tài chính ( Nền sản xuất hàng hoá - tiền tệ và
Nhà nước ).
- Biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong của Tài chính.
- Chức năng của Tài chính ( Chức năng phân phối và chức năng giám đốc).
- Hệ thống tài chính nước ta hiện nay ( bao gồm các khâu: Tài chính Nhà nước, Tài chính
Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Tín dụng, Tài chính các tổ chức xã hội và Tài chính hộ gia đình).
- Khái niệm và nội dung của chính sách tài chính quốc gia.
B. NỘI DUNG BÀI GIẢNG (5 tiết)
I. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của Tài chính
- Cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ, phân công lao động xã hội đã bắt đầu phát triển, đặc
biệt là sự phân công giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. Trong điều kiện sản xuất và trao đổi
hàng hoa đó, tiền tờ đã xuất hiện.
- Cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ, khi chế độ tư hữu xuất hiện, xã hội bắt đầu phân chia
thành các giai cấp và có sự đấu tranh giữa các giai cấp trong xã hội. Chính sự xuất hiện sản xuất
và trao đổi hàng hoá và tiền tệ là một trong các nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy mạnh mẽ sự phân
chia giai cấp và đối kháng giai cấp. Trong điều kiện lịch sử đó, Nhà nước đã xuất hiện. Bằng
quyền lực chính trị của mình, nhà nước là người có quyền quyết định việc in tiền, đúc tiền và lưu
thông đồng tiền, tác động đến sự vận động độc lập của đồng tiền và tạo ra môi trường pháp lý cho
việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.
- Trong điều kiện kinh tế hàng hoá - tiền tệ, hình thức tiền tệ đã được các chủ thể trong xã
hội sử dụng vào việc tham gia phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân để tạo lập nên
các quỹ tiền tệ phục vụ cho các mục đích riêng có của mỗi chủ thể, cụ thể:
+ Thông qua các loại thuế , nhà nước đã tập trung vào tay mình một bộ phận sản phẩm xã
hội và thu nhập quốc dân dưới hình thức tiền tệ để lập ra quỹ Ngân sách nhà nước và các quỹ Tài
chính nhà nước khác phục vụ cho hoạt động của nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tờ - xã hội.
+ Ở các chủ thể khác như ở các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các hộ gia đình: các
quỹ tiền tệ được hình thành và sử dụng cho những mục đích trực tiếp ( sản xuất hoặc tiêu dùng ) ;
bên cạnh đó các quỹ tiền tệ cũng có thể được hình thành như những tụ điểm trung gian để tự cung
ứng phương tiện tiền tệ cho những mục đích trực tiếp.
Tóm lại: Những phân tích trên cho thấy: sản xuất hàng hoá - tiền tờ và nhà nước là
những tiền đề khách quan quyết định sự ra đ...
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH
A. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG
- Học sinh nắm được các nội dung cơ bản sau:
- Tiền đề ra đời, tồn tại phát triển của Tài chính ( Nền sản xuất hàng hoá - tiền tệ
Nhà nước ).
- Biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong của Tài chính.
- Chức năng của Tài chính ( Chức năng phân phối và chức năng giám đốc).
- Hệ thống tài chính nước ta hiện nay ( bao gồm các khâu: Tài chính Nhà nước, Tài chính
Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Tín dụng, Tài chính các tổ chức xã hội và Tài chính hộ gia đình).
- Khái niệm và nội dung của chính sách tài chính quốc gia.
B. NỘI DUNG BÀI GIẢNG (5 tiết)
I. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của Tài chính
- Cuối thời kỳ công nguyên thuỷ, phân công lao độnghội đã bắt đầu phát triển, đặc
biệt sự phân công giữa nông nghiệp thủ công nghiệp. Trong điều kiện sản xuất trao đổi
hàng hoa đó, tiền tờ đã xuất hiện.
- Cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ, khi chế độ tư hữu xuất hiện, xã hội bắt đầu phân chia
thành các giai cấp sự đấu tranh giữa các giai cấp trong hội. Chính sự xuất hiện sản xuất
trao đổi hàng hoá tiền tệ một trong các nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy mạnh mẽ sự phân
chia giai cấp đối kháng giai cấp. Trong điều kiện lịch sử đó, Nhà nước đã xuất hiện. Bằng
quyền lực chính trị của mình, nhà nước là người có quyền quyết định việc in tiền, đúc tiền và lưu
thông đồng tiền, tác động đến sự vận động độc lập của đồng tiền và tạo ra môi trường pháp lý cho
việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.
- Trong điều kiện kinh tế hàng hoá - tiền tệ, hình thức tiền tệ đã được các chủ thể trong
hội sử dụng vào việc tham gia phân phối sản phẩm hội thu nhập quốc dân để tạo lập nên
các quỹ tiền tệ phục vụ cho các mục đích riêng có của mỗi chủ thể, cụ thể:
+ Thông qua các loại thuế , nhà nước đã tập trung vào tay mình một bộ phận sản phẩm
hội và thu nhập quốc dân dưới hình thức tiền tệ để lập ra quỹ Ngân sách nhà nước và các quỹ Tài
chính nnước khác phục vụ cho hoạt động của nhà ớc thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tờ - xã hội.
+ các chủ thể khác như các doanh nghiệp, các tổ chức hội, các hộ gia đình: các
quỹ tiền tệ được hình thành và sử dụng cho những mục đích trực tiếp ( sản xuất hoặc tiêu dùng ) ;
bên cạnh đó các quỹ tiền tệ cũng có thể được hình thành như những tụ điểm trung gian để tự cung
ứng phương tiện tiền tệ cho những mục đích trực tiếp.
Tóm lại: Những phân tích trên cho thấy: sản xuất hàng hoá - tiền tờ nhà nước
những tiền đề khách quan quyết định sự ra đời và tồn tại của nhà nước.
II. Bản chất của Tài chính
giáo trình tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Nguyễn Simba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
giáo trình tài chính doanh nghiệp 9 10 755