Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN 3 NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 6504 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN 3

NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ
CHƯƠNG 11

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NỔ PHÁ, CÁC PHƯƠNG PHÁP NỔ MÌN CƠ BẢN
11.1. Khái niệm chung.
11.1.1. Công tác nổ mìn trong xây dựng thuỷ lợi:

.v
n

co
ld

.v
n

* Phương pháp nổ mìn để thi công các công trình thuỷ lợi là phương pháp thi công
tiên tiến, có thể tăng nhanh được tốc độ thi công, giảm nhẹ, tiết kiệm sức lao động, giảm
bớt việc sử dụng máy móc, thiết bị, công cụ để thi công.
* Ưu điểm: . Hoàn thành được công việc nhanh chóng bất kỳ loại đất đá nào.
. Ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu, thời tiết nên có thể tiến thành
trong bất kỳ thời gian nào.
* Nhược điểm: . Đào đất nền giá thành đắt (đất cấp I, II).
. Đòi hỏi thợ có chuyên môn tay nghề cao.
. Công tác an toàn phức tạp.
* Phạm vi ứng dụng trong xây dựng công trình thuỷ lợi :
- ứng dụng khai thác đất, đá, đắp đê quây, đập v.v...
- ứng dụng trong thi công đường hầm.
- Phá các công trình hư hỏng, nhổ các gốc cây v.v...
* Các dạng nổ mìn:
- Dùng mìn để phá tơi đất đá.
- Dùng mìn để lấp đất (dùng mịn để nổ văng khu đất từ vị trí nơi này sang nơi khác)
- Dùng mìn để nén đất.
11.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả nổ mìn:

w

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả nổ mìn.

w

a. Nhân tố địa chất, địa hình:

w

- Là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả nổ mìn biểu hiện ở các mặt sau :
+ Tính chất vật lý của đá: Cường độ của đá: (chống nén, chống kéo). Khối lượng
riêng, độ rỗng, lượng ngậm nước v.v... đều ảnh hưởng đến lượng tiêu hao thuốc nổ,
vận tốc văng của đá.
+ Kết cấu của đất đá: Thành phần cấu tạo (tầng đá, vết nứt, tình hình phong hoá
v.v...) Nhân tố này ảnh hưởng đến lượng tiêu hao thuốc nổ, hình dạng, độ lớn, nhỏ của đá
bị phá vỡ.
- Nhân tố địa hình: biểu hiện ở tình hình địa hình, địa mạo tự nhiên của đất đá. ảnh
hưởng của nó khá lớn. Khi thiết kế thi công cần nghiên cứu tìm vị trí chôn mìn có ý
nghĩa lớn cho hiệu quả nổ phá. Khi thiết kế nổ cần có bình đồ, mặt cắt dọc, ngang có tỉ lệ
lớn hơn

1
.
200

b. Tính năng của thuốc nổ:
131

www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Do thành phần hoá học của các loại thuốc nổ khác nhau nên phản ứng trước và sau
khi nổ phá cũng khác nhau → Tác dụng nổ phá khác nhau. Thuốc nổ có loại cháy nhanh,
lại cháy chậm, loại kích thích nổ. Tính năng mỗi loại khác nhau nên tuỳ từng nơi mà sử
dụng cho thích hợp.
c. Điều kiện ...
www.vncold.vn
131
PHN 3
N MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ
CHƯƠNG 11
LÝ LUN CƠ BN V N PHÁ, CÁC PHƯƠNG PHÁP N MÌN CƠ BN
11.1. Khái nim chung.
11.1.1. Công tác n mìn trong xây dng thu li:
* Phương pháp n mìn để thi công các công trình thu li là phương pháp thi công
tiên tiến, có th tăng nhanh được tc độ thi công, gim nh, tiết kim sc lao động, gim
bt vic s dng máy móc, thiết b, công c để thi công.
* Ưu đim: . Hoàn thành được công vic nhanh chóng bt k loi đất đá nào.
. Ít b nh hưởng bi
điu kin khí hu, thi tiết nên có th tiến thành
trong bt k thi gian nào.
* Nhược đim: . Đào đất nn giá thành đắt (đất cp I, II).
. Đòi hi th có chuyên môn tay ngh cao.
. Công tác an toàn phc tp.
* Phm vi ng dng trong xây dng công trình thu li :
- ng dng khai thác đất, đá, đắp đê quây, đập v.v...
- ng dng trong thi công đường hm.
- Phá các công trình hư hng, nh các g
c cây v.v...
* Các dng n mìn:
- Dùng mìn để phá tơi đất đá.
- Dùng mìn để lp đất (dùng mn để n văng khu đất t v trí nơi này sang nơi khác)
- Dùng mìn để nén đất.
11.1.2. Các nhân t nh hưởng đến hiu qu n mìn:
Có nhiu nhân t nh hưởng đến hiu qu n mìn.
a. Nhân t địa cht, địa hình:
- Là nhân t nh hưởng ln nht đến hiu qu n mìn biu hin các mt sau :
+ Tính cht vt lý ca đá: Cường độ ca đá: (chng nén, chng kéo). Khi lượng
riêng, độ rng, lượng ng
m nước v.v... đều nh hưởng đến lượng tiêu hao thuc n,
vn tc văng ca đá.
+ Kết cu ca đất đá: Thành phn cu to (tng đá, vết nt, tình hình phong hoá
v.v...) Nhân t này nh hưởng đến lượng tiêu hao thuc n, hình dng, độ ln, nh ca đá
b phá v.
- Nhân t địa hình: biu hin tình hình địa hình, địa m
o t nhiên ca đất đá. nh
hưởng ca nó khá ln. Khi thiết kế thi công cn nghiên cu tìm v trí chôn mìn có ý
nghĩa ln cho hiu qu n phá. Khi thiết kế n cn có bình đồ, mt ct dc, ngang có t l
ln hơn
1
200
.
b. Tính năng ca thuc n:
Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN 3 NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN 3 NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN 3 NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ 9 10 61