Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN II : CÔNG TÁC ĐẤT

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 8016 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN II : CÔNG TÁC ĐẤT

Chương 6 : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤT
6.1 Vị trí công tác đất trong xây dựng Thủy lợi, phân loại và cấp đất:
6.1.1 Vị trí công tác đất trong xây dựng Thủy lợi.

6.1.2

.v
n

co
ld

.v
n

- Quá trình thi công các công trình thủy lợi đều phải tiến hành công tác đào và đắp đất.
Dù là những công trình bằng bê tông, bê tông cốt thép, công trình đá, đặc biệt là công trình đất
thì khối lượng công trình đào đắp vẫn chiếm 1 tỉ lệ rất lớn. Ví dụ như:
Thác Bà: 1.405.000 m3
Cẩm Ly:
79.000 m3
Phú Ninh: (3 - 5).106 m3 riêng đập đắp 2,5.106 m3
Đặc điểm của thi công đập đất:
1. Khối lượng lớn cường độ thi công cao
2. Hiện tượng thi công chật hẹp (do nằm trên phạm vi hố móng) gây trở ngại cho việc đào
và vận chuyển đất.
3. Mức độ cơ giới hóa thi công phải cao, thời gian thi công hạn chế.
4. Yêu cầu chất lượng khối đắp cao nhất là công trình có cột nước lớn.
5. Công tác thi công đất chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên như điều kiện địa
hình, địa chất, địa chất thủy văn, thời tiết và khả năng cung ứng nhân lực vật lực v.v ...
Yêu cầu chất lượng đào đắp cao, thời gian thi công hạn chế.
- Không những hiện nay và trong tương lai việc thi công đất vẫn chiếm 1 vị trí rất
quan trọng trong xây dựng thủy lợi bởi vì có ưu điểm sau:
+ Có thể tiết kiệm được sắt thép, xi măng là những thứ đắt tiền khó mua. Dùng vật
liệu tại chỗ giảm được phí tổn vận chuyển từ nơi xa đến. Sử dụng công cụ, thiết bị sức người
tương đối cơ động & linh hoạt
+ Kỹ thuật thi công đơn giản (công nghệ thi công tương đối giản đơn)
+ Nhân dân ta có nhiều khái niệm về công tác thi công đất.
Phân loại và phân cấp đất các thông số chủ yếu:

w

w

w

- Mục đích: Dùng để tiện cho việc chọn thiết bị, tra cứu định mức, lập dự toán, lập kế
hoạch tổng tiến độ thi công trong thiết kế tổ chức thi công.
- Dựa vào phương pháp thi công người ta phân cấp đất như sau:
+ Thi công đất bằng phương pháp thủ công chia ra làm 4 cấp đất I, II, III, IV với 9
nhóm đất.
+ Dùng cho công tác đào xúc, vận chuyển đắp đất bằng máy có 4 cấp đất.
- Phân loại đất dựa vào cấu tạo của đất.
Cấu tạo của đất rất phức tạp gồm 3 thành phần hạt cứng, nước và khí. Trạng thái,
tính chất của đất thay đổi theo thời gian do tác dụng của tự nhiên và con người. Việc phân loại
đất được nghiên cứu trong các giáo trình cơ học đất địa chất công trình.
- Những thông số đánh giá tính chất cơ lý của đất bao gồm:
+ Khối lượng riêng γ = 2,35 ∼ 3,3 t/m3
+ Khối lượng riêng khô γK = 1,45 ∼ 1,9 t/m3
+ Hệ số tơi kt > 1 = Vt /v = Thể tíc...
www.vncold.vn
79
PHN II : CÔNG TÁC ĐẤT
Chương 6 : KHÁI NIM CHUNG V CÔNG TÁC ĐẤT
6.1 V trí công tác đất trong xây dng Thy li, phân loi và cp đất:
6.1.1 V trí công tác đất trong xây dng Thy li.
- Quá trình thi công các công trình thy li đều phi tiến hành công tác đào và đắp đất.
Dù là nhng công trình bng bê tông, bê tông ct thép, công trình đá, đặc bit là công trình đất
thì khi lượng công trình đào đắp vn chiếm 1 t l rt ln. Ví d như:
Thác Bà: 1.405.000 m
3
Cm Ly: 79.000 m
3
Phú Ninh: (3 - 5).10
6
m
3
riêng đập đắp 2,5.10
6
m
3
Đặc đim ca thi công đập đất:
1. Khi lượng ln cường độ thi công cao
2. Hin tượng thi công cht hp (do nm trên phm vi h móng) gây tr ngi cho vic đào
và vn chuyn đất.
3. Mc độ cơ gii hóa thi công phi cao, thi gian thi công hn chế.
4. Yêu cu cht lượng khi đắp cao nht là công trình có ct nước ln.
5. Công tác thi công đất chu nh hưởng trc tiếp ca điu kin t nhiên như điu kin địa
hình, địa cht, địa cht thy văn, thi tiết và kh năng cung ng nhân lc vt lc v.v ...
Yêu cu cht lượng đào đắp cao, thi gian thi công hn chế.
- Không nhng hin nay và trong tương lai vic thi công đất vn chiếm 1 v trí rt
quan trng trong xây dng thy li bi vì có ưu đim sau:
+ th tiết kim được st thép, xi măng là nhng th đắt tin khó mua. Dùng vt
liu ti ch gim được phí tn vn chuyn t nơi xa đến. S dng công c, thiết b sc người
tương đối cơ động & linh hot
+ K thut thi công đơn gin (công ngh thi công tương đối gin đơn)
+ Nhân dân ta có nhiu khái nim v công tác thi công đất.
6.1.2 Phân loi và phân cp đất các thông s ch yếu:
- Mc đích: Dùng để tin cho vic chn thiết b, tra cu định mc, lp d toán, lp kế
hoch tng tiến độ thi công trong thiết kế t chc thi công.
- Da vào phương pháp thi công người ta phân cp đất như sau:
+ Thi công đất bng phương pháp th công chia ra làm 4 cp đất I, II, III, IV vi 9
nhóm đất.
+ Dùng cho công tác đào xúc, vn chuyn đắp đất bng máy có 4 cp đất.
- Phân loi đất da vào cu to ca đất.
Cu to ca đất rt phc tp gm 3 thành phn ht cng, nước và khí. Trng thái,
tính cht ca đất thay đổi theo thi gian do tác dng ca t nhiên và con người. Vic phân loi
đất được nghiên cu trong các giáo trình cơ hc đất địa cht công trình.
- Nhng thông s đánh giá tính cht cơ lý ca đất bao gm:
+ Khi lượng riêng γ = 2,35 3,3 t/m
3
+ Khi lượng riêng khô γ
K
= 1,45 1,9 t/m
3
+ H s tơi k
t
> 1 = V
t
/v = Th tích đất tơi/Th tích trước khi đào = f ( loi đất ... ).
Khi cn chuyn đổi th tích đất t th tơi sang th chc người ta s dng h s nh hưởng tơi.
+ Độ m ca đất w: là thông s quan trng nh hưởng đến cht lượng khi đắp.
+ Lc dính và góc ni ma sát trong f = tgϕ: là yếu t cơ bn quyết định mái dc công
trình đất và nh hưởng đến mc độ đào khó hay d vn chuyn đất.
+ Lc dính: đất dính ký hiu C tính bng KN/cm
2
, KG/cm
2
6.2 Các phương pháp thi công cơ bn v đất:
6.2.1 Các khâu cơ bn trong quá trình thi công đất, yêu cu cht lượng khi đất đắp:
Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN II : CÔNG TÁC ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN II : CÔNG TÁC ĐẤT - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Giáo Trình Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi - PHẦN II : CÔNG TÁC ĐẤT 9 10 554