Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 5799 lần   |   Lượt tải: 11 lần
www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG THUÍY LÅÜI - THUÍY ÂIÃÛN

GVC. ThS. NGÄ VÀN DUÎNG
GVC. ThS. PHAN HÄÖNG SAÏNG

THI CÄNG
CÄNG TRÇNH THUYÍ LÅÜI

1

www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

PHẦN IV

CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
--------------------------------------------

MỤC LỤC

n

CHƯƠNG 13: KHÁI NIỆM CHUNG

.v

13.1 Những yêu cầu đối với bê tông thủy lợi
13.2 Những đặc điểm và yêu cầu về thi công bê tông

ol
d

CHƯƠNG 14: CÔNG TÁC CỐT LIỆU, CỐT THÉP VÀ VÁN KHUÔN

w
w

w
.v

nc

14.1 Cốt liệu của bê tông và gia công cốt liệu
14.1.1 Cốt liệu
14.1.2 Gia công cốt liệu
14.2 Công tác cốt thép
14.2.1 Vị trí công tác cốt thép trong thi công công trình
14.2.2 Quá trình gia công cốt thép
14.2.3 Nối và liên kết cốt thép
14.2.4 Gia công nguội cốt thép
14.2.5 Vận chuyển và lắp dựng cốt thép
14.3 Công tác ván khuôn và đà giáo
14.3.1 Những yêu cầu cơ bản đối với ván khuôn
14.3.2 Xác định lực tác dụng lên ván khuôn và các bước thiết kế ván khuôn
14.3.3 Một số loại ván khuôn thường gặp
14.3.4 Dựng lắp và tháo dở ván khuôn
14.3.5 Kết cấu ván khuôn một số bộ phận kết cấu công trình
CHƯƠNG 15: CHẾ TẠO VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG
15.1 Chế tạo vữa bê tông
15.1.1 Yêu cầu đối với vữa bê tông
15.1.2 Phương pháp trộn và máy trộn bê tông
15.1.3 Thông số công tác của máy trộn tuần hoàn
15.1.4 Nhà máy trộn bê tông và trạm trộn bê tông thủ công
15.1.5 Năng suất của cơ sở trộn bê tông
15.2 Công tác vận chuyển vữa bê tông
15.2.1 Những yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông
15.2.2 Vận chuyển vữa bê tông theo phương ngang
15.2.3 Vận chuyển vữa bê tông theo phương đứng
15.2.4 Vận chuyển vữa bê tông liên tục
2

www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 16: ĐỔ , ĐẦM VÀ BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

nc

ol
d

.v

n

16.1 Phân khoảnh đổ bê tông
16.1.1 Khái niệm khe thi công
16.1.2 Các nguyên...
ÂAÛI HOÜC ÂAÌÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG THUÍY LÅÜI - THUÍY ÂIÃÛN
GVC. ThS. NGÄ VÀN DUÎNG
GVC. ThS. PHAN HÄÖNG SAÏNG
THI CÄNG
CÄNG TRÇNH THUYÍÜI
1
www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
GIÁO TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 9 10 165