Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 8858 lần   |   Lượt tải: 85 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................9
Chương 1 VẬT LIỆU NHỰA...........................................................................11
1.1. Thành phần của nhựa............................................................................11
1.1.1. Polymer........................................................................................................11
1.1.2. Chất phụ gia.................................................................................................12
1.1.3. Chất tăng bền...............................................................................................13

1.2. Phân loại vật liệu nhựa..........................................................................13
1.2.1. Phân loại theo công nghệ.............................................................................13
1.2.2. Phân loại theo phạm vi sử dụng...................................................................14

1.3. Tính chất của vật liệu nhựa...................................................................14
1.3.1. Đặc tính...............................................................................................14
1.3.2. Tính chất kỹ thuật..............................................................................15
1.4. Ứng dụng và phương pháp gia công vật liệu nhựa...............................20
1.4.1. Ứng dụng một số loại nhựa thông dụng.......................................................21
1.4.2. Phân loại phương pháp gia công..................................................................23

Chương 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH SẢN PHẨM NHỰA............25
2.1. Chuẩn bị nguyên liệu.............................................................................25
2.2. Công nghệ ép đùn...................................................................................25
2.2.1. Giới thiệu chung...........................................................................................25
2.2.2. Vật liệu.........................................................................................................26
2.2.3. Quá trình ép đùn...........................................................................................26
2.2.4. Thiết bị ép đùn.............................................................................................27
2.2.5. Sản phẩm của quá trình ép đùn....................................................................31

2.3. Công nghệ ép phu...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................9
Chương 1 VẬT LIỆU NHỰA...........................................................................11
1.1. Thành phần của nhựa............................................................................11
1.1.1. Polymer........................................................................................................11
1.1.2. Chất phụ gia.................................................................................................12
1.1.3. Chất tăng bền...............................................................................................13
1.2. Phân loại vật liệu nhựa..........................................................................13
1.2.1. Phân loại theo công nghệ.............................................................................13
1.2.2. Phân loại theo phạm vi sử dụng...................................................................14
1.3. Tính chất của vật liệu nhựa...................................................................14
1.3.1. Đặc tính...............................................................................................14
1.3.2. Tính chất kỹ thuật..............................................................................15
1.4. Ứng dụng và phương pháp gia công vật liệu nhựa...............................20
1.4.1. Ứng dụng một số loại nhựa thông dụng.......................................................21
1.4.2. Phân loại phương pháp gia công..................................................................23
Chương 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH SẢN PHẨM NHỰA............25
2.1. Chuẩn bị nguyên liệu.............................................................................25
2.2. Công nghệ ép đùn...................................................................................25
2.2.1. Giới thiệu chung...........................................................................................25
2.2.2. Vật liệu.........................................................................................................26
2.2.3. Quá trình ép đùn...........................................................................................26
2.2.4. Thiết bị ép đùn.............................................................................................27
2.2.5. Sản phẩm của quá trình ép đùn....................................................................31
2.3. Công nghệ ép phun.................................................................................34
2.3.1. Giới thiệu chung...........................................................................................34
2.3.2. Vật liệu.........................................................................................................34
2.3.3. Quá trình ép phun.........................................................................................35
2.3.4. Công nghệ ép phun nhiều màu.....................................................................37
2.4. Công nghệ đúc ép, đúc biến đổi hình.....................................................42
2.4.1. Giới thiệu chung...........................................................................................42
2.4.2. Vật liệu.........................................................................................................43
2.4.3. Quá trình đúc ép, đúc biến đổi hình.............................................................43
2.4.4. Phân loại.......................................................................................................45
3
Giáo trình thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Giáo trình thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa 9 10 174