Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/100

GT TCTC_THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG

PHẦN I

LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN
THI CÔNG XÂY DỰNG
CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG
Ở nước ta, thiết kế tổ chức thi công chưa được chú ý đúng mức. Những công trình
có chuẩn bị cũng có tiến độ thi công và một số bản vẽ trình bày một vài biện pháp thi
công nhưng rất sơ sài và chỉ có tác dụng tượng trưng, trong quá trình thi công hầu như
không sử dụng đến. Các quyết định về công nghệ hầu như phó mặt cho cán bộ thi công
phụ trách công trình, cán bộ thi công này cùng lúc làm hai nhiệm vụ vừa là người thiết kế
công nghệ, vừa là người tổ chức sản xuất. Đối với những công trình quy mô lớn và phức
tạp thì ngay cả những cán bộ giàu kinh nghiệm và năng lực cũng không thể làm tròn cả
hai nhiệm vụ đó, công việc xây dựng sẽ tiến hành một cách tự phát không có ý đồ toàn
cục, do đó dễ xảy ra những lãng phí lớn về sức lao động, về hiệu suất sử dụng thiết bị,
kéo dài thời gian thi công, tăng chi phí một cách vô lý.
Việc thiết kế tổ chức thi công mà điều quan trọng là thiết kế phương thức, cách thức
tiến hành từng công trình, hạng mục hay tổ hợp công trình…, có một vai trò rất lớn trong
việc đưa ra công trình thực từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu và các điều kiện về các
nguồn tài nguyên. Nó là tài liệu chủ yếu chuẩn bị về mặt tổ chức và công nghệ, là công
cụ để người chỉ huy điều hành sản xuất, trong đó người thiết kế đưa vào các giải pháp
hợp lý hóa sản xuất để tiết kiệm vật liệu, lao động, công suất thiết bị, giảm thời gian xây
dựng và hợp lý về mặt giá thành.
Để đáp ứng các yêu cầu đó, nội dung môn học tổ chức thi công bao gồm các vấn đề
sau:
 Những vấn đề lý luận cơ bản về thiết kế và tổ chức thi công xây dựng.
 Các phương pháp lập mô hình kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công xây dựng.
 Thiết kế và tổ chức các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường.
 Tổ chức và điều khiển tiến độ thi công xây dựng.
Để nắm vững và vận dụng tốt những kiến thức mà môn học tổ chức thi công trang bị
vào thực tiễn, người cán bộ chỉ đạo thi công còn cần phải trang bị cho mình các hiểu biết
nhất định về kỹ thuật, kinh tế, xã hội có liên quan nhằm giúp cho việc tổ chức và chỉ đạo
thi công công trình một cách đúng đắn, sáng tạo và có hiệu quả cao. Một khó khăn đặt ra
là công tác quản lý xây dựng của đất nước ta hiện nay đang trong quá trình đổi mới và
hoàn thiện nên các quy định, thể lệ, quy chuẩn, quy phạm…hoặc là chưa ổn định, hoặc là
chưa có nên khi áp dụng vào thực tế cần theo sát những quy định, ...
GT TCTC_THIT K T CHC XÂY DỰNG
1
/
10
0
PHẦN I
LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN
THI CÔNG XÂY DNG
CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG
nước ta, thiết kế tổ chức thi công chưa được chú ý đúng mức. Những công trình
chun bị cũng có tiến độ thi ng mt số bản vẽ trình bày một vài bin pháp thi
công nhưng rất sơ sài và chcó tác dụng tượng trưng, trong qtrình thi công hầu như
không sdụng đến. c quyết định vcông nghhầu như phó mặt cho n bộ thi công
phtrách công trình, cán b thi ng này cùng lúc làm hai nhim vụ vừa là người thiết kế
công nghệ, vừa người tổ chức sản xuất. Đối với những công trình quy mô lớn và phức
tạp thì ngay cnhững cán bgiàu kinh nghim năng lực cũng không thể làm tròn c
hai nhim vụ đó, công việc xây dựng sẽ tiến hành một cách tự phát không ý đồ toàn
cc, do đó d xảy ra những lãng phí lớn về sức lao động, về hiệu suất sdụng thiết bị,
kéo dài thời gian thi công, tăng chi phí một cách vô lý.
Vic thiết kế tổ chức thi công mà điều quan trọng là thiết kế phương thức, cách thức
tiến hành từng công trình, hạng mục hay tổ hợp công trình…, có mt vai trò rt lớn trong
việc đưa ra công trình thực từ hồ thiết kế kỹ thuật ban đu các điều kiện vcác
nguồn tài nguyên. tài liệu chủ yếu chuẩn bvề mặt tổ chức và công nghệ, là công
c để người chhuy điều hành sn xuất, trong đó người thiết kế đưa vào các giải pháp
hợp hóa sản xuất đtiết kiệm vật liệu, lao động, công suất thiết bị, giảm thời gian y
dựng và hợp lý về mặt giá thành.
Để đáp ứng các yêu cầu đó, nội dung môn học tổ chức thi công bao gồm các vn đề
sau:
Những vấn đề lý luận cơ bản về thiết kế và tchức thi công xây dựng.
Các phương pháp lập mô hình kế hoạch tiến độ và t chức thi công xây dựng.
Thiết kế và tổ chức các cơ sở vật chất k thuật công trường.
Tổ chức và điều khiển tiến độ thi công xây dựng.
Để nắm vững và vận dụng tốt những kiến thức mà môn học tchức thi công trang b
vào thc tiễn, người cán bộ chỉ đạo thi công còn cần phải trang bcho mình các hiểu biết
nhất định về kỹ thuật, kinh tế, xã hi có liên quan nhằm giúp cho việc tổ chức và ch đạo
thi công công trình mt cách đúng đắn, sáng tạo và có hiệu qucao. Một khó khăn đặt ra
công c qun lý xây dựng của đất ớc ta hiện nay đang trong quá trình đổi mi và
hoàn thiện nên các quy định, thể lệ, quy chuẩn, quy phạm…hoặc chưa ổn định, hoặc là
chưa nên khi áp dụng vào thực tế cn theo sát những quy định, tiêu chuẩn…đã s
ban hành.
1.2. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ, PHÂN LOẠI THIẾT K TRONG XÂY DNG
BẢN
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 9 10 69